Centrumplan Doorwerth stap dichterbij

Het is lange tijd stil geweest rondom het Masterplan Centrum Doorwerth. Achter de schermen werd echter volop aan het plan gewerkt. Nu komt de realisatie van het Centrumplan Doorwerth daadwerkelijk een stap dichterbij. Een mijlpaal hierbij was de vaststelling van de grondexploitatie door de gemeenteraad in januari 2022.

Het huishoudboekje van het Centrumplan is sluitend. Dat was aanleiding voor de gemeenteraad om de grondexploitatie te openen. Een grote voorwaarde om het project te kunnen realiseren. “We kunnen nu aan de slag met het plan zoals het ooit bedoeld was. Met enkele verschuivingen hebben we het financieel haalbaar kunnen maken. Ik ben verheugd dat de gemeenteraad deze horde heeft genomen. We kunnen nu vooruit!” zegt wethouder Sandmann.

Wat is het Centrumplan?

Medio 2017 stemde de gemeenteraad in met het Masterplan Centrum Doorwerth. Het Centrumplan is ontstaan uit een idee van de inwoners en bestaat uit een aantal onderdelen waar ruimte is voor woningbouw, ontmoeten, leren en verblijven in de openbare ruimte. “Het mooie aan dit traject is dat het echt een plan is van de inwoners. Een intensief participatietraject lag ten grondslag aan dit plan. Met het realiseren van het Masterplan krijgt Doorwerth een echte levendige dorpskern. Dit is een wens die al even op tafel ligt zowel bij inwoners als bij de gemeente. Fantastisch dat we die wens nu in vervulling kunnen laten gaan.” aldus wethouder Sandmann.

Hoe nu verder?

Naast de financiële randvoorwaarde zijn ook een aantal andere zaken gevorderd. De stikstofvergunning is inmiddels afgegeven, overigens is er wel beroep aangetekend. De ingekomen zienswijzen op het voorontwerp bestemmingsplan worden behandeld. Naar verwachting kunnen we na de zomervakantie van 2022 het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aanbieden. 

Maar ook de ontwerpers en stedenbouwkundigen zijn al volop aan de slag. Er ligt nu een concept stedenbouwkundig plan. Dat is een tekening van de gewenste inrichting van het gebied met de elementen die ruimte vragen. Denk hierbij aan kavels voor woningen, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het leerdeel.

Scholen

Ook het leerdeel, de 2 scholen en de kinderopvang, van het Masterplan vordert. In december 2021 werd het formele startschot voor de nieuwbouw van het Leerdeel van het LeerOntmoetingsCentrum (LOC) gegeven. De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) is na een zorgvuldige selectie gekozen als ontwerper voor het nieuwe plan. Zij zijn aan de slag met het uitwerken van het gebied waar de school moet komen. Hoe past het gebouw het beste in de omgeving en ze bedenken hoe ze de voorwaarden voor het gebouw kunnen vormgeven.

Draagvlak

Vanaf het begin is de Kerngroep betrokken bij dit project. Zij vervullen nu een adviserende rol. “We volgen het project op korte afstand en zitten regelmatig met de gemeente aan tafel. Naast onze adviserende rol op de uitvoering van het project, proberen we onze visie op het hele gebied terug te laten komen.” vertelt Ton Marijnissen, vz van de Kerngroep. De gemeente is, bij monde van de wethouder, op haar beurt blij met de inbreng van de Kerngroep: “Het draagvlak dat er is in de kern Doorwerth is prettig. Door de gesprekken met de Kerngroep hebben we het gevoel dat we echt op de goede lijn zitten met de aanpak van dit plan. Dat draagvlak is natuurlijk onontbeerlijk.” aldus wethouder Sandmann.

Praat mee!

Voor de zomervakantie hopen we u inkijkje te geven in het hele plan. We horen dan uiteraard graag uw mening.