2 informateurs stellen stappenplan op voor aangepast college

De fractievoorzitters in de gemeenteraad van de gemeente Renkum hebben de heren Jaap Boot en Jan Wijnia aangewezen als informateurs. De informateurs stellen in de komende weken een stappenplan en tijdplan op om te komen tot de benoeming van een (aangepast) college dat benoemd kan worden in een raadsvergadering begin september. Dit stappenplan wordt besproken in de raadsvergadering van 27 juni 2024.

Aanleiding

In april 2024 nam de gemeenteraad een motie aan om te komen tot een aangepast college. Hierop deed het college aanbevelingen om de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college te verbeteren. Op 27 mei 2024 diende wethouder Marinka Mulder haar ontslag in per uiterlijk 1 november 2024. In de raadsvergadering van 29 mei 2024 nam de raad een motie aan om een informateur aan te stellen die de totstandkoming van een aangepast college moet bewerkstelligen. Na deze vergadering splitste een raadslid van Gemeentebelangen zich af waardoor het college geen meerderheid meer heeft in de raad.

Informateurs

Op initiatief van de grootste fractie, GroenLinks, overlegden alle fractievoorzitters. Volgens de fractievoorzitters zijn de heren Jaap Boot en Jan Wijnia de meest aangewezen personen om deze taak op zich te nemen. De heer Boot heeft ruime ervaring in de politiek onder andere als fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Ede. Momenteel is hij onder andere directeur van de Nederlandse tak van een internationaal technologie bedrijf en is hij voorzitter van het landelijk bestuur van de Nederlandse Scouting. Ook de heer Wijnia heeft ruimte politiek-bestuurlijke ervaring. Zo was hij wethouder in de gemeente Nijmegen, gemeentesecretaris in Lingewaard en Heumen en was hij 8 jaar namens GroenLinks lid van de Provinciale Staten van Gelderland.

Zij aanvaarden deze taak als gezamenlijke opdracht. Hun opdracht is:

  • inventariseer welke zaken volgens de verschillende fracties opgepakt moeten worden;
  • inventariseer welke samenwerkingen en coalities tot de mogelijkheden behoren en welke samenwerkingsstructuur voor een college het meeste draagvlak heeft in de raad;
  • sluit bij deze inventarisatie bij voorbaat geen combinaties of mogelijkheden uit;
  • maak een analyse van de bestuurlijke problematiek en formuleer op basis daarvan aanbevelingen om de huidige samenwerking en communicatie in de raad en de communicatie tussen raad en college te verbeteren;
  • stel hierbij een stappenplan op voor het te lopen formatieproces en een tijdpad waarbij begin september 2024 het college te benoemen;
  • rapporteer de raad over de bevindingen en aanbevelingen voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

De informateurs voeren gesprekken met alle fracties. De informateurs kunnen ook gesprekken voeren met andere betrokkenen, zoals de burgemeester, de gemeentesecretaris of de griffier. Ze streven ernaar om de resultaten van de inventarisatie voor de raadsvergadering van 27 juni 2024 te rapporteren en in die vergadering toe te lichten. De informateurs voegen als dat mogelijk is een formatievoorstel toe met een stappenplan voor het te lopen formatieproces. Dit stappenplan vormt de basis om te komen tot een advies.