11, 12 en 18 juni: vergaderingen raadscommissies

Op dinsdag 11, woensdag 12 en dinsdag 18 juni 2024 zijn er raadscommissievergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn online live te volgen via de website raad.renkum.nl. Publiek is van harte welkom op de publieke tribune. 

Agenda dinsdag 11 juni 2024

 • Burgerspreekrecht
 • Beantwoording van de schriftelijke LAB-vragen van de fractie van Renkum Rechttoe Rechtaan over de hernieuwde bouwplannen Hartensteinlaan
 • Verklaring van geen bedenkingen vervangen stoomketel en twee schoorstenen SP Parenco, Veerweg 1 in Renkum
 • Voorjaarsnota 2024 en Perspectiefnota 2024-2028

Agenda woensdag 12 juni 2024

 • Burgerspreekrecht
 • Geheimhouding aanbestedingsdocumenten OVL (de behandeling van dit onderwerp is openbaar, beraadslaging over de concrete inhoud van de geheime documenten vindt echter plaats in beslotenheid)
 • Rapport Rekenkamer – Informatievoorziening aan de raad
 • Vaststellen extra investeringskrediet/financieel ‘vangnet’ Spooronderdoorgang Wolfheze
 • Regionale agenda 2025 – 2028 Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
 • Wijzigen GR Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Agenda dinsdag 11 juni 2024

 • Burgerspreekrecht
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie/De Connectie
 • Diverse stukken Planning en control cyclus BVO De Connectie
 • Zienswijze wijzigingsbesluit regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)
 • Zienswijze begroting 2025 VGGM
 • Zienswijze beleids- en dekkingsplannen VGGM en brandweer
 • Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling ODRA
 • Jaarstukken 2023 en begroting 2025 ODRA

De uitgebreide agenda’s en vergaderstukken vindt u op raad.renkum.nl.

Inspreken?

U kunt tijdens de raadscommissievergaderingen inspreken over de geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met griffie@renkum.nl of bel (026) 33 48 111. Vermeld in uw e-mail uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wilt inspreken. Kijk voor meer informatie op www.renkum.nl/spreekrecht.