29 juni: raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 29 juni 2022 in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek.

De raadsvergadering start om 16.00 uur en is live te volgen via de website raad.renkum.nl. Publiek is welkom op de publieke tribune.

Agenda 29 juni

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 • Burgerspreekrecht Collegeperspectief en Raadsperspectief 2022-2026
 • Raadsperspectief 2022-2026
 • Jaarrekening 2021
 • Voorjaarsnota 2022
 • Installatie kinderburgemeester 
 • Vaststellen RO-processen en format overeenkomsten
 • Kaderstelling Pietersbergseweg 14, Oosterbeek
 • Vaststellen bestemmingsplan Graaf van Rechterenweg 19a, 2022
 • Archiefverordening gemeente Renkum 2022 en Besluit Informatiebeheer gemeente Renkum 2022
 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: concept-Regionale agenda 2023-2025 (inclusief ontwerpbegroting 2023-2026) en Jaarstukken 2021
 • Zienswijze begrotingswijziging RES
 • Tussenrapportage bestuursopdracht de Connectie
 • Zienswijze meerjarenprogrammabegroting De Connectie 2023-2026
 • Jaarstukken 2021/begroting 2023 en meerjarenraming tot 2026 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
 • VGGM - ontwerp begroting 2023 en de herziene begroting 2022
 • Bekrachtigen geheimhouding analyse Didam arrest

De uitgebreide agenda en de vergaderstukken vindt u op de website raad.renkum.nl.

Tijdspad

 • 16.00 uur: start vergadering
 • 18.00 uur: schorsing vergadering
 • 19.30 uur: installatie kinderburgemeester. Eerst wordt er afscheid genomen van kinderburgemeester Aline Huijgen. Vervolgens wordt de nieuwe kinderburgemeester Thom Eerens geïnstalleerd.
 • 20.00 uur: vervolg vergadering

Burgerspreekrecht college- en raadsperspectief 2022-2026

In de raadsvergadering van 18 mei 2022 heeft de gemeenteraad het collegeperspectief 2022-2026 ‘Renkum in Bloei’ richtinggevend vastgesteld. Het collegeperspectief beschrijft de ambities en focuspunten van het college van burgemeester en wethouders voor de komende 4 jaar. Het Raadsperspectief dat op de agenda staat van de vergadering van 29 juni 2022 beschrijft de onderwerpen waar de raadsfracties over willen samenwerken. Raadsleden zijn benieuwd naar de meningen van al onze inwoners over zowel het college- als het raadsperspectief. In de raadsvergadering van 29 juni wordt daarom de gelegenheid geboden om in te spreken over deze documenten.  

Wilt u inspreken over het college- of het raadsperspectief? stuur dan een bericht naar e-mail griffie@renkum.nl of bel (026) 33 48 111. Vermeld in uw e-mail uw naam en telefoonnummer. De griffie bespreekt dan met u de mogelijkheden.