Uitkomsten inwonerspanel energietransitie

In april 2020 hebben wij inwoners via het inwonerpanel Renkum Spreekt gevraagd naar hun mening over energie en klimaat. 619 inwoners vulden deze vragenlijst in, waardoor de resultaten van dit onderzoek gezien mogen worden als een goede afspiegeling van onze gemeente.

Het belang van de energietransitie

Een ruime meerderheid van de ondervraagden (81%) vindt de energie transitie (zeer) belangrijk en geeft onder meer aan dat dit van belang is voor de toekomst van hun kinderen. Andere mensen gaat het niet snel genoeg: “2040 is nog heel ver voor een trend die zo snel gaat”. Aan de andere kant van het spectrum zitten juist mensen die liever nog wachten tot er betere alternatieven beschikbaar zijn voor het gebruik van aardgas. Ook geven mensen aan dat ze niet kunnen beoordelen wat de juiste route is die gevolgd moet worden. Informatie hierover heeft hen onvoldoende bereikt.

Opwekking van energie

De 3 typen duurzame energieopwekking die als meest geschikt worden beoordeeld voor de gemeente Renkum zijn:

  • grootschalige zonnedaken op bestaande gebouwen (82%);
  • het gebruiken van restwarmte van de industrie (54%);
  • aardwarmte (46%).

Windmolens worden bij voorkeur langs infrastructuur (58%) en op bedrijventerreinen (54%) geplaatst, terwijl 24% het liefst ziet dat bestaande windmolens worden vervangen door grotere, die meer energie opleveren. Als het gaat om zonnepanelen, zijn daken van bedrijventerreinen (92%), daken in woongebieden (72%) en langs infrastructuur in het buitengebied (35%) de meest geschikte plaatsen, in de ogen van de leden van het inwonerspanel.

De aardgasvrije woning

De belangrijkste redenen voor het aardgasvrij maken van de woning zijn de redelijke terugverdientijd, een lagere energierekening en een positieve bijdrage aan het klimaat. Maar de hoge aanschafkosten schrikken mensen ook af. Ook is er nog veel onduidelijkheid over hoe het aardgasvrij maken van de woning moet worden aangepakt. Dit is informatie die bijvoorbeeld door het Energieloket gegeven kan worden. Daarnaast beschouwt een deel van de mensen de beschikbare alternatieven als niet goed genoeg of geloven zij dat (volledig) aardgasvrij nog niet de juiste oplossing is.

Collectieve opwek

Veel mensen staan (zeer) positief tegenover het collectief, met buurtgenoten, opwekken van energie (59%). Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van grote zonnedaken op gebouwen in de bebouwde kom (54%) of door deel te nemen aan zonneparken op bedrijventerreinen en agrarische gebouwen (34% en 20% respectievelijk). Mensen zouden hier graag aan meedoen vanwege de positieve bijdrage aan het klimaat en het rendement dat het hen privé op kan leveren. Een minderheid van 12% ziet niets in het collectief opwekken van energie.

Financiering en informatie

Tot slot werd er gevraagd naar de bekendheid van financieringsmogelijkheden en informatiekanalen. Een meerderheid is bekend met de Toekomstbestendig Wonen Lening (75%) en de landelijke investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) (71%). Daarentegen is het Energieloket (ELMG), het informatiepunt voor technische vragen omtrent energie, minder bekend (29%). Ook is een ruime meerderheid (64%) niet bekend met ons eigen platform renkumverduurzaamtsamen.nl, waar allerlei inspirerende initiatieven te vinden zijn.

Meer informatie en resultaten

De resultaten van het onderzoek staan in de factsheet Duurzaamheid (pdf, 1 MB). Meer informatie over energie en klimaat leest u op de website www.renkumverduurzaamtsamen.nl