Perspectiefnota 2020-2024

Na winstwaarschuwingen de afgelopen jaren, blijven de financiële vooruitzichten voor de gemeente Renkum onzeker. Dit blijkt uit de Perspectiefnota 2020-2024. Daar komt bij dat we dit jaar te maken hebben met een situatie die anders is dan de vorige jaren: de coronapandemie.

Wethouder financiën Marinka Mulder: ‘De effecten van de pandemie en de maatregelen die de afgelopen periode zijn genomen hebben een directe en grote impact op onze samenleving. Ze zijn direct voelbaar voor inwoners en ondernemers, en in dat opzicht veel minder abstract dan de vooruitzichten die worden geschetst in onze perspectiefnota.’

Uitgaven nemen toe, inkomsten nemen af

Vanwege de pandemie zijn we als gemeente genoodzaakt in 2020 extra uitgaven te doen, terwijl inkomsten op bepaalde onderdelen afnemen. Daarnaast zien we een groot aantal nieuwe wettelijke taken en verplichtingen op ons afkomen waarvan op dit moment nog niet bekend is wat de financiële impact hiervan zal zijn, maar waarvan we wel weten dat deze effecten er zijn. Ook zijn in de meerjarenbegroting nog een flink aantal taakstellingen opgenomen en zijn ook de lange termijn effecten van de pandemie nog onduidelijk. 

Het financieel perspectief maakt duidelijk dat er voor al deze nieuwe ontwikkelingen onvoldoende financiële ruimte is. We zijn – net als de meeste andere gemeenten – niet meer in staat om nieuwe wettelijke taken en verplichtingen op ons te nemen zonder dat daarvoor voldoende middelen door het Rijk ter beschikking worden gesteld. Bovendien bezuinigde de gemeente Renkum al ruim 5 miljoen in het afgelopen jaar. 

Geen nieuwe bezuinigingen

De gemeente Renkum kiest ervoor om de negatieve financiële ontwikkelingen inzichtelijk te maken en hier vervolgens geen nieuwe bezuinigingen tegenover te zetten. We willen namelijk vasthouden aan onze doelstellingen die we essentieel vinden voor de Renkumse samenleving. We willen het voorzieningenniveau en de sociale infrastructuur van de Renkumse samenleving niet verder afbreken als dat een gevolg is van onvoldoende structurele Rijksmiddelen die we ontvangen voor de (nieuwe) taken en wetten die we uitvoeren. Ook verwachten we dat nieuwe bezuinigingen er toe leiden dat de Renkumse economie minder snel zal herstellen in een post-coronatijd. Wethouder Mulder: ‘We geven daarmee een belangrijk signaal af aan onze toezichthouder en het Rijk dat verandering in de herverdeling van fondsen nodig is en financiële solidariteit tussen de verschillende overheidslagen het uitgangspunt moet worden. We moeten het echt samen doen.’

Wensen en nieuw beleid

Los daarvan moeten we scherp aan de wind zeilen, waarbij we de koers vasthouden die we vorig jaar hebben uitgezet. Dat betekent dat we geen ruimte hebben voor nieuwe wensen en/of nieuw beleid. Toch hebben we in deze perspectiefnota een lijstje opgenomen van wensen en nieuw beleid waar we geen middelen voor hebben, maar die wel noodzakelijk zijn om onze doelstellingen (beter) te bereiken. Wethouder Mulder: ‘De uitdaging is daarbij om in de politieke afwegingen een balans te vinden tussen wensen en dekking. Indien we een wens of nieuw beleid willen opnemen in de begroting vraagt dat ook het maken van keuzes in wat we de dan niet meer doen.’

Documenten