Omgevingsvisie Renkum 2040 vastgesteld

De afgelopen 2 jaar hebben wij Renkum met inwoners en organisaties gesproken over deze vragen onder de noemer ‘Wat raakt Renkum?’. Met de verkregen inbreng is de Omgevingsvisie Renkum 2040 geschreven. Deze visie is op woensdag 26 januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Met de visie hebben we een stip op de horizon voor het behoud en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Integrale visie voor de lange termijn

De Omgevingsvisie Renkum 2040 (pdf, 15 MB) geeft een vooruitblik op de leefomgeving van de gemeente op de lange termijn. De visie is opgesteld vanuit een integraal perspectief. Dat wil zeggen dat het niet alleen om ruimtelijke vraagstukken gaat, maar ook de samenhang met sociale en economische vraagstukken en ontwikkelingen. 

Samen met inwoners, organisaties en partners

De omgevingsvisie is tot stand gekomen door middel van drie participatieronden. Daarin is in 2020 en 2021 gesproken met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, ketenpartners en andere stakeholders. Iedere stap die tijdens het opstellen van de visie is gemaakt, is aan hen voorgelegd.

Werken met de omgevingsvisie

De in de omgevingsvisie beschreven ambitie is hoog. Dit betekent dat met het vaststellen van de omgevingsvisie het gesprek over de toekomst van de gemeente nog zeker niet af is. De opgaven en keuzes in de omgevingsvisie worden de komende tijd uitgewerkt in omgevingsprogramma’s, gebiedsuitwerkingen en het omgevingsplan. Dit zijn instrumenten uit de Omgevingswet die vooralsnog vanaf 1 juli 2022 in werking treedt.  

De omgevingsvisie gaat ook in op de manier waarop inwoners, organisaties en partners betrokken worden bij ontwikkelingen in de omgeving. Wethouder Joa Maouche: “Participatie wordt steeds belangrijker, de omgevingsvisie beschrijft hoe we als gemeente willen samenwerken met inwoners, initiatiefnemers en andere partners. De omgevingswet geeft meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Binnen de kaders van onze visie zullen we initiatieven met een open en welwillende blik bekijken.”