Mogelijke toekomstscenario’s voor de gemeente Renkum

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouder en de gemeenteraad, en in samenspraak met de Provincie Gelderland, heeft bureau Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de bestuurskracht van de Gemeente Renkum.

Resultaat van dit onderzoek is een verkenning in 5 toekomstscenario’s voor een toekomstbestendige Gemeente Renkum. Bij dit onderzoek is rekening gehouden met onder meer de gebiedsagenda: wat zijn de ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente? Daarnaast is sterk gekeken naar urgentie en perspectief. 

De aanleiding voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendig Renkum was de onder druk staande financiële en bestuurlijke positie van de gemeente. De afgelopen jaren zijn bezuinigingsmaatregelen en inkomstenverhoging, door onder andere het verhogen van de onroerendzaakbelasting, ingezet om de financiële situatie te verbeteren. Dat heeft weliswaar geleid tot een voorlopig sluitende begroting, maar ook invloed gehad op het voorzieningenniveau in onze dorpen en de reserves van de gemeente. Daarnaast zijn de perspectieven voor de toekomst minder positief, vanwege de landelijke opgaven die op ons afkomen en voor Renkum regionale en lokale uitdagingen.

Toekomstscenario’s en bestuurskracht

In de opgestelde toekomstscenario’s staat veranderkracht centraal: welke stappen kunnen we als gemeente zetten om de grote opgaven van deze tijd het hoofd te bieden? Welke bestuursvorm is daarbij passend en vraagt dat verandering? Is herinrichting van de gemeentelijke organisatie nodig? Hierbij is tevens het uitgangspunt geformuleerd dat we minimaal het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze inwoners kunnen garanderen. De 3 toekomstscenario’s uit het onderzoeksrapport waarmee we onze bestuurskracht op de langere termijn kunnen garanderen, zijn een combinatie van een regie-organisatie met centrumgemeente, een ambtelijke fusie met 1 of meerdere gemeenten, en het vormen van een nieuwe gemeente door herindeling. Wageningen en Arnhem zijn in deze verkenningen potentiële samenwerkingspartners.

Onze bestuurskracht en kansrijke scenario’s voor de toekomst

Het opgeleverde onderzoeksrapport geeft inzicht in de bestuurskracht van de Gemeente Renkum, en beschrijft een aantal optimalisatieslagen en fundamentele toekomstscenario’s die concreet van toepassing zijn voor onze gemeente om onze bestuurskracht voor de langere termijn te verbeteren.

Het versterken van de lokale en regionale samenwerking en het verzakelijken en versimpelen van de gemeentelijke organisatie zijn voorgestelde optimalisatieslagen. Tegelijkertijd is het nodig om, zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, focus aan te brengen in het langetermijnperspectief voor onze gemeente. Beide stappen moeten gelijktijdig worden genomen, omdat de optimalisatiemogelijkheden onvoldoende zijn voor een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.

Vervolgstappen

De omschreven opties in het onderzoeksrapport moeten nader worden verkend en gewogen door de gemeenteraad. Afgesproken is dat concrete beslissingen overgelaten worden aan de nieuw aan te treden gemeenteraad na de aankomende lokale verkiezingen. De huidige gemeenteraad stelt het onderzoeksrapport vast in de raadsvergadering van 26 januari 2022.

Onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport van bureau Berenschot kunt u lezen via de website raad.renkum.nl.