Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Op maandag 8 januari 2018 heeft burgemeester Agnes Schaap deze nieuwjaarstoespraak gehouden tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Beste allemaal,

Namens het college van burgemeester en wethouders heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Ik vind het geweldig dat u hier allemaal naar toe gekomen bent. Met uw aanwezigheid onderstreept u uw betrokkenheid bij de gemeente Renkum. Die betrokkenheid is belangrijk, want het motto van mijn toespraak vandaag is ‘In verbinding met elkaar’.

Wij staan aan de start van het jaar 2018. Ik wil iedereen dan ook een succesvol, gezond en natuurlijk gelukkig Nieuwjaar wensen. De start van een nieuw jaar is altijd een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Daar heb ik de afgelopen kerstvakantie dan ook de nodige aandacht aan besteed. Voor mij persoonlijk was 2017 namelijk een bijzonder jaar waarin ik burgemeester van deze prachtige gemeente ben geworden. Sinds mijn aantreden in mei, heb ik de gemeente en haar inwoners goed leren kennen. En nu, sta ik hier voor jullie als trotse burgemeester. 

Een groot succes bleek mijn oproep aan de inwoners, verenigingen en organisaties om mij uit te nodigen op de koffie te komen. In korte tijd stroomden de uitnodigingen binnen. In totaal heb ik 113 koffiebezoeken gebracht aan een dwarsdoorsnede van de Renkumse samenleving. Deze bezoeken waren voor mij een heuse inburgeringscursus. Ik heb deze visites echt als een warm welkom ervaren. Op oudejaarsdag was mijn laatste bezoek van 2017. De bewoners van de Lebretweg en een deel van de Bernulphusstraat hebben tijdens hun jaarlijkse oliebollenfestijn het Oosterbeekse volkslied gezongen. De verbinding die deze buurt op deze manier met elkaar maakt, is 10 jaar geleden gestart met een kleine bijdrage van de gemeente.

Deze koffiebezoeken bevestigen dat een samenleving gebaat is bij échte verbinding door middel van persoonlijke contacten en face-to-face gesprekken. Natuurlijk wil ik de huidige technologieën en de mogelijkheden van Social Media niet ontkennen, maar er gaat niets boven persoonlijke ontmoetingen.  De oproep van onze Koning tijdens zijn kersttoespraak om elkaar in het dagelijks leven vaker te ontmoeten en op zoek te gaan naar een groter wij, onderstreept dit. Als je elkaar ontmoet en leert kennen, wordt het leven zoveel mooier. Deel met elkaar, leer met elkaar, zorg voor elkaar. Hierbij wil ik ook nadrukkelijk aandacht vragen voor onze nieuwe inwoners die vaak van ver, naar ons land en onze gemeente komen. In de maandelijkse naturalisatieceremonie heb ik een aantal van hen mogen ontmoeten en ik was onder de indruk van hun verhalen. Laten we hen vaker ontmoeten en leren van elkaars ervaringen.

Een van de belangrijke zaken die ik heb geleerd tijdens talloze werkbezoeken in de zes dorpen van onze gemeente én zeker ook door gesprekken met de mensen binnen onze organisatie, is dat we nog meer verbinding moeten zoeken met elkaar. Wij moeten het samen doen, dat staat buiten kijf. Samen met inwoners op basis van wederkerigheid, samenwerken met de mensen in onze zes dorpskernen, maar wel met behoud van ieders eigen identiteit. Als burgemeester wil ik zelf mensen verbinden op een laagdrempelige manier en streef ik naar een goede samenwerking in de regio.

Al terugblikkend moeten we helaas ook constateren dat de wereld weer in de ban was van terrorisme en stromen mensen die op de vlucht zijn. Wereldleiders ontmoeten elkaar niet persoonlijk maar gaan een gevaarlijke woordenstrijd aan via tv en Twitter. Feiten en waarheid doen er vaak niet meer toe, ook landelijk is nepnieuws  niet meer weg te denken. Lokaal waren er gelukkig weinig incidenten, maar het is en blijft belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun directe woonomgeving. Als burgemeester vind ik dat een van de prioriteiten waar ik samen met anderen voor wil zorgen.

Terugblik 2017

Voordat ik vooruit ga kijken wat er komend jaar allemaal op ons afkomt, wil ik even met u terugblikken op wat afgelopen jaar in onze gemeente is gebeurd. Het is onmogelijk om dit hier op deze plek allemaal uitgebreid te bespreken, maar ik ga toch een paar dingen noemen waaruit blijkt dat verbinding hoog in het vaandel staat.

 • Inwonersinitiatieven dragen in belangrijke mate bij aan het prettige leefklimaat in onze gemeente en onze dorpen. Voorbeelden hiervan zijn Doorwerth centrum en Vier landgoederen op de helling. Het is nu aan de kerngroepen om samen met de gemeente enthousiast en voortvarend uitvoering te geven aan deze plannen. En er zijn nog veel meer inwonersinitiatieven. Van de vrijwilligers van het Huis van Renkum tot de Stichting Dierenambulance, van Renkum Hart Veilig, tot de Stichting de Poort van Doorwerth.
 • Na 15 jaar discussie en voorbereiding is multifunctioneel centrum Doelum geopend. Het is een prachtig complex geworden, dat met recht een parel voor de gemeente genoemd mag worden. Maar wel een parel voor de hele gemeente, dus niet alleen voor de dorpen Renkum en Heelsum. Het is een plek om te sporten, leren en ontspannen. Er ontstaan hier mooie ontmoetingen. Zo hebben de kinderen, van de BSO die daar gehuisvest is, tijdens een les meegedraaid met het orkest. Mensen die elkaar lang niet hebben gezien treffen elkaar. In 2018 start ook de bouw van 2 nieuwe scholen grenzend aan Doelum wat ook weer nieuwe verbindingen geeft.
 • De samenwerking met ondernemers is verder versterkt. Zo zijn er twee zeer succesvolle en goed bezochte ondernemersbijeenkomsten gehouden. Daarnaast is er reclamebelasting ingevoerd voor de dorpscentra in Renkum en Oosterbeek. Dit op verzoek van ondernemers zelf. Zij zetten de middelen in voor het versterken van de lokale economie door het organiseren van activiteiten, evenementen, acties, de aankleding van het winkelgebied en promotie.
 • Dat we de economische crisis voor een groot deel achter de rug hebben, blijkt uit het feit dat er weer veel woningen gebouwd zijn. Bijna alle woningbouwprojecten die afgelopen jaren waren vastgelopen zijn weer vlot getrokken. Woningen worden ook steeds duurzamer gebouwd. Zo konden we op het eind van 2017 aankondigen dat Vivare 31 zogenaamde Nul-op-de-Meter sociale huurwoningen gaat bouwen aan het Dorrestijnplantsoen in Heelsum. Deze eerste gasloze wijk van de gemeente past heel goed bij de duurzaamheidsambitie die de gemeente Renkum heeft.
 • In het kader van onze duurzaamheidsambitie zijn we onder het motto ꞌOntdek de waarde van afvalꞌ ook gestart met een nieuw inzamelsysteem voor afval, met als doel een hoger percentage herbruikbare grondstoffen in te zamelen. Na een half jaar bleek dat percentage al met bijna 20% gestegen te zijn. Het scheiden van afval in Renkum is een succes!
 • De gemeente en de Politie Sportvereniging ‘Renkum’ hebben een meerjarig convenant ondertekend voor de Airborne Wandeltocht. We onderschrijven daarmee de wederzijdse betrokkenheid bij dit grootste eendaagse wandelevenement ter wereld en de waarde op lange termijn voor de wandelaars en de inwoners van de gemeente Renkum.
 • De Cultuurvisie is vastgesteld met daarin als centraal thema: Renkum is een kunstenaarsgemeente waar veel kunstenaars wonen en werken en waar veel activiteiten georganiseerd worden op het gebied van kunst en cultuur. Kortom een cultureel bruisende plek met veel kunst. En die kunst moet gezien worden.
 • Op 1 juli 2018 zijn we gestart met De Connectie. Dit is de gezamenlijke bedrijfsvoerings-organisatie met de gemeenten Arnhem en Rheden. Hierdoor zijn we in staat in een veranderende wereld onze dienstverlening als zelfstandige gemeente op een hoog peil te houden. Ook hier vinden we de woorden samenwerking en verbinding terug. 2 begrippen die dit jaar wat mij betreft nog meer gemeengoed gaan worden.

Met dit laatste punt wil ik 2017 afsluiten en met u vooruitblikken naar 2018.

Vooruitblik 2018

Het wordt een spannend jaar, onder andere door de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De uitslag daarvan bepaalt de samenstelling van het nieuwe college en uiteraard het nieuwe beleid. Maar wát die uitslag ook gaat worden, de koers voor 2018 staat vast! Komend jaar zal samenwerken nog belangrijker worden. Onderling, met inwoners, ondernemers en organisaties. Dat is een mooie ontwikkeling. Samen zorgen wij ervoor dat we prettig wonen en leven in onze mooie, groene gemeente. Dat doen we door in gesprek te blijven, ruimte te bieden aan initiatieven en aan te geven wat inwoners van ons mogen verwachten, en omgekeerd.

Om dat te bereiken wordt onze dienstverlening een van de speerpunten. Dienstverlening aan inwoners en ondernemers vormt immers ons bestaansrecht. In 2018 willen wij als gemeente de dienstverleningsprocessen verbeteren. In sommige gevallen is digitale dienstverlening de aangewezen manier, in andere gevallen werkt een persoonlijke aanpak beter. We willen in ieder geval aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Daarvoor moeten we van een gemeentehuis naar het huis van de gemeente.

Waar gaan wij verder onze energie in stoppen in 2018?

 • Op 1 januari 2018 hebben wij 97 nieuwe medewerkers verwelkomd. Dit zijn medewerkers die wonen in onze gemeente en die in dienst waren van de sociale werkvoorziening Permar, die per 1 januari ophield te bestaan. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor iedereen die kan werken, maar die daarbij ondersteuning nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in onze organisatie.
 • Op 1 februari 2018 starten we met het nieuwe informatie- en communicatieplatform Sterk Renkum. Sterk Renkum is van en voor inwoners en organisaties die elkaar helpen en samen nieuwe kansen creëren. Het is een vindplaats, voor iedereen, waar vraag en antwoord bij elkaar komen. Sterk Renkum is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, dorpsplatforms, adviesraden en Netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar. Wederom een manier van verbinden die past in de huidige tijd.
 • Een ander digitaal communicatiemiddel wordt het inwonerpanel. De gemeenteraad én het College van B&W willen inwoners een stem geven en meer direct betrekken bij en consulteren over gemeentelijk beleid. Op een manier die laagdrempelig en snel is en aansluit bij het digitale tijdperk waarin wij leven. De invoering van een digitaal inwonerpanel draagt bij aan bewustwording,  afstemming en kennisdeling, waardoor inwonerparticipatie een stevige plek krijgt.

In mijn terugblik op vorig jaar meldde ik al dat we moeten blijven zorgen voor een veilige woonomgeving. Een veilig en leefbaar Renkum is essentieel voor al onze inwoners, bedrijven of wie ook maar verblijft in onze mooie gemeente.  Het organiseren van veiligheid op lokaal niveau is bijzonder complex en is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom hebben we een Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Samenwerking met inwoners, ondernemers, politie, Openbaar Ministerie en het maatschappelijk middenveld staat hierin voorop. Daarbij wordt criminaliteit aangepakt en is er oog voor de relatie met zorgvraagstukken en wordt er actief ingezet op de leefbaarheid in onze gemeente.

U zult het met me eens zijn; 2018 wordt een inspirerend jaar. Met tal van uitdagingen die wij binnen onze gemeente gezamenlijk en in verbinding moeten aangaan. We moeten elkaar op bepaalde punten beter weten te vinden om het echte verschil te kunnen blijven maken. Ik ben ervan overtuigd dat dit lukt als we samen trots zijn en dit uitstralen. Als burgemeester zal ik hiervoor waken en blijven hameren op die verbinding. Vol trots wijs ik in dit verband op mijn nieuwe ambtsketen die dit symboliseert. Het verbindt de zes dorpen binnen onze gemeente, die toch elk hun eigen identiteit en geschiedenis behouden.

Dames en heren, ik wil u vragen om samen met mij het glas te heffen en te proosten op een succesvol en gezond 2018!

Dorpsdichter

Natuurlijk mag op deze nieuwjaarsreceptie onze nieuwe dorpsdichter Sander Essers niet ontbreken. Voordat Theatergroep Kazou verder gaat met hun prachtige muziek, draagt Sander een gedicht voor en sluit af met een lied.