Evaluatie Sociaal Domein

Vanaf 2015 is het sociaal domein van de gemeente met veel taken uitgebreid. Om een beeld te hebben van waar wij staan, wat er goed gaat en wat er beter kan, heeft het college van burgemeester en wethouders in september 2018 opdracht gegeven om een evaluatie uit te voeren.

Onder het sociaal domein vallen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatie wet en de Jeugdwet. De evaluatie is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in de periode van september tot en met december 2019. Voor het onderzoek hebben diverse groepsgesprekken en interviews met betrokkenen plaatsgevonden en is het inwonerspanel ‘Renkum spreekt’ bevraagd.

Eigen initiatief van inwoner

In het evaluatierapport ‘Transformatie binnen het sociaal domein van de gemeente Renkum, wat is er bereikt en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? (pdf, 2 MB) worden aanbevelingen gedaan om de dienstverlening in het sociaal domein te verbeteren. “Hoewel er goede stappen zijn gezet, ligt er nog een grote uitdaging voor ons. Daar gaat gemeente Renkum hard aan werken maar we kunnen het niet alleen. We hebben daarbij hulp nodig van onze inwoners”, aldus het college.

Voor 2019 is een aantal punten benoemd die op korte termijn uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld interne verbeteringen zoals processen en rapportages. Ook wil de gemeente zichtbaarder zijn in de dorpen. Enerzijds door te luisteren naar de inwoner maar ook door de inwoner te vragen om met initiatieven te komen.

Raadsontmoeting

Op 6 februari 2019 stond de raadsontmoeting in het teken van de bespreking van deze evaluatie met raadsleden, professionals van de gemeente en de professionals van aanbieders van zorg die aan het onderzoek hebben deelgenomen. De ontmoeting vond plaats buiten het gemeentehuis. ‘Wij mochten gebruik maken van de gastvrijheid van het Vierbeekcollege aan de Utrechtseweg. Het was een mooie bijeenkomst met veel positieve energie”, aldus wethouder Marinka Mulder. Naast de evaluatie van het sociaal domein is ook het onderzoek naar de uitvoering van de Wmo kort gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door Radar Advies in opdracht van de rekenkamercommissie. Vanwege de uitkomsten van beide onderzoeken die elkaar versterken, was het voor de hand liggend om ook dit onderzoek in deze raadsontmoeting mee te nemen. Op dinsdag 12 maart 2019 presenteert de rekenkamercommissie het rapport ‘Wmo in beeld’ in de raadscommissie.