Prestatieafspraken Vivare, gemeente Renkum en Renkumse Huurders Vereniging

Eric Angenent, directeur bestuurder van Vivare, Jasper Verstand, wethouder Wonen van de gemeente Renkum en Jos van der Schot, voorzitter van het bestuur van de RHV, hebben donderdag 12 december 2019 de prestatieafspraken 2020 op het gebied van volkshuisvesting ondertekend.

De ‘Nota Wonen 2019’ (pdf, 4 MB) van de gemeente vormt de basis van de prestatieafspraken en de samenwerking tussen de 3 partijen. Elk jaar worden de prestatieafspraken vernieuwd voor het uitwerken en realiseren van afspraken uit die ‘Nota Wonen 2019’. 

Het aanbieden van voldoende goede sociale huurwoningen voor de juiste prijs en voor de verschillende doelgroepen is een gezamenlijke ambitie voor de komende jaren van Vivare, de gemeente Renkum en de Renkumse Huurdersvereniging (RHV). Een andere ambitie is het stimuleren van leefbare en toekomstbestendige wijken en buurten. 

Prestatieafspraken

Met de prestatieafspraken pakken we de actuele uitdagingen gezamenlijk op. Deze uitdagingen gaan over bestaande woningen en nieuwbouw, maar ook over duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijke onderwerpen. 

Zo is er is een toename zichtbaar van het aantal woningzoekenden en met name 1- en 2-persoonshuishoudens, waardoor niet alle doelgroepen evenveel kans maken op een sociale huurwoning. Door de prestatieafspraken streven we er naar om in alle huurklassen voldoende sociale huurwoningen beschikbaar te hebben. Om jongeren tot 27 jaar meer kansen te geven op de woningmarkt wordt de toewijzing via loting voortgezet.

Verder hebben we een gezamenlijke visie om op termijn CO2-neutraal te zijn. Hiervoor zetten we stappen om tot een plan van aanpak per wijk te komen. In 2020 zetten we ook de verduurzamingsprojecten voort om de warmtevraag te reduceren. 

Tot slot zien we toenemend kwetsbare buurten ontstaan en dat vraagt van ons dat we meer dan normaal samenwerken met elkaar. We gaan onderzoeken hoe kwetsbare huurders op een goede manier een start in de wijk kunnen maken. Verder start de RHV met een inloopspreekuur voor huurders. Ook Vivare start met inloopspreekuren in de gemeente Renkum. 

Vivare

Vivare staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt. Met een stevige en professionele organisatie zijn we zichtbaar aanwezig in de gemeente Renkum en staan we dichtbij de mensen. Wij bieden door onze 2800 huurwoningen veel mensen een passend en betaalbaar (t)huis, ook in 2020. Vivare draagt bij aan een omgeving waar het prettig wonen is. Dat doen we in een flexibele en financieel gezonde organisatie. En in goede samenwerking met onze partners, met dienstverlening die past bij deze tijd. 
Vivare is een belangrijke partner van de gemeente voor het uitvoeren van het woonbeleid. 

De RHV

De RHV behartigt de belangen van de huurders van de woningen van Vivare in de gemeente Renkum. In 2019 is een nieuw bestuur gestart. De RHV is als volwaardig partner betrokken bij het maken van de nieuwe afspraken.