Kaders voor scholenstrip Bram Streeflandweg

De gemeenteraad neemt in het najaar 2023 een besluit over kaders zoals deze gesteld worden aan de locatie Scholenstrip Bram Streeflandweg op de grens van Renkum en Heelsum.

Het te ontwikkelen gebied is de locatie van de voormalige scholen Jac. P. Thijsse en de Vita Vera. Inclusief de daarbij behorende gymzaal met het naastgelegen trapveld. Het college van burgemeester en wethouders heeft 8 augustus 2023 besloten de kaderstelling naar de gemeenteraad te sturen, die de kaders vaststelt.  

Participatie met de omgeving 

Het realiseren van een woningbouwlocatie vraagt veel onderzoek, ontwerpwerk en afstemming met verschillende partijen. Zeker als een woningbouwontwikkeling tussen bestaande woningen wordt gerealiseerd. Wethouder Daniëlle van Bentem: “Voor ons is het van groot belang dat er samen met de bewoners uit de directe omgeving een nieuwe woonomgeving wordt ontwikkeld. Daarom zijn er ook meerdere informatieavonden en klankbordgroep bijeenkomsten geweest om samen met de buurt te komen tot randvoorwaarden en kaders die ook door hen worden gedagen. Vanuit de omgeving was er veel enthousiasme om mee te mogen denken bij de planvorming”. 

Het plan dat passend is op deze locatie bestaat uit een mix van woningen met tuin en appartementen in de diverse prijscategorieën. 

Kaderstelling 

Het college van burgemeester en wethouders legt de kaders voor de ontwikkeling van deze locatie ter besluitvorming voor aan de raad. Van Bentem: “Bij de ontwikkeling van deze locatie wordt niet strak voorgeschreven wat er moet worden gerealiseerd, maar worden aan de ontwikkelaar kaders meegegeven waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Op deze wijze verwachten we de partijen uit te dagen om op deze locatie een mooie woningbouwontwikkeling te realiseren”. De kaderstelling heeft betrekking op de stedenbouwkundige invulling voor de locatie, waaronder wonen, groen, verkeer, water en duurzaamheid. “Deze locatie is volledig in het eigendom van de gemeente Renkum. Dat betekent dus ook dat wij hier aanvullende eisen en randvoorwaarden kunnen stellen ten opzichte van het landelijke en lokale beleid om zo invulling te kunnen geven aan onze ambitie” aldus de wethouder. 

Hoge ambitie betaalbare woningbouw 

De gemeente Renkum wil voor 2030 zeker 900 nieuwe woningen realiseren, waarvan een groot aandeel bestaat uit betaalbare woningen. De ontwikkeling van de Scholenstrip Bram Streeflandweg draagt met 60-80 woningen behoorlijk bij aan deze woningbouwambitie. In lijn met de ambitie van het college wordt 75% van de woningen gerealiseerd in het betaalbare segment (tot € 355.000,-). Ook een substantieel aandeel van deze betaalbare woningen wordt gerealiseerd als sociale huurwoning.

Inpassing in de huidige omgeving 

Bij de kaderstelling is er veel aandacht voor de huidige landschappelijke kwaliteit van de locatie. Kenmerkend aan de locatie is de aanwezigheid van veel groen, grote bomen maar ook zeker het grote hoogteverschil. Van Bentem: “Uitgangspunt is dat van het waardevolle bestaande groen zoveel mogelijk blijft bestaan. Door op deze locatie aan de slag te gaan met een soort proef met de biodiversiteit, denken wij dat door deze woningbouwontwikkeling uiteindelijk de biodiversiteit verbetert”. Door het bestaande hoogteverschil te gebruiken is het mogelijk om op een relatief eenvoudige manier het parkeren (half)verdiept op te lossen. “Door te wonen op het niveau van de huidige schoolgebouwen en te parkeren op het niveau van de Bram Streeflandweg, kan er dus geparkeerd worden onder de gebouwen. Een mooie oplossing waarbij de huidige hoogteverschillen blijven bestaan en het parkeren voor een behoorlijk gedeelte ondergronds wordt opgelost” zegt Van Bentem. 

Hoe verder? 

De besluitvorming over de kaders is een belangrijke stap in het proces. Na de besluitvorming wordt de tender opgestart en wordt het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd. Door het opstarten van de tender wordt het project openbaar gemaakt zodat de ontwikkelende partijen zich kunnen aanmelden om in aanmerking te komen voor de ontwikkeling van deze locatie. Na een gedegen selectie blijven 3 partijen over die voor deze locatie binnen de gestelde kaders een ontwerp mogen opstellen. De ingediende plannen worden door een selectiecommissie beoordeeld. Daarna mag 1 partij de locatie mag gaan ontwikkelen.

De verwachting is dat de uiteindelijke opdracht medio 2024 wordt verstrekt waarbij het mogelijk zou moeten zijn dat de 1e sloopwerkzaamheden al in de 2e helft van 2024 worden uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt kunnen de 1e woningen begin 2026 worden bewoond.