Zonnevelden voor energietransitie en renovatie landgoed Quadenoord

Het college van Renkum vraagt de gemeenteraad om de procedure te starten om twee zonnevelden mogelijk te maken op Landgoed Quadenoord.

Met deze zonnevelden wordt een grote stap gezet om klimaatdoelstellingen te halen en geld te genereren om het landgoed Quadenoord te renoveren. Ook wordt hiermee natuur ontwikkeld en krijgen inwoners van de gemeente de mogelijkheid om in de zonnevelden te participeren.

Aanleiding

De gemeente Renkum heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Om dit te bereiken wordt het gebruik en opwekking van duurzame energie in Renkum gestimuleerd, zoals wind, zon, water en geothermie. Omdat het realiseren van zonnepanelen op daken niet voldoende is om de klimaatdoelstellingen te behalen, is het realiseren van veldopstellingen voor het opwekken van zonne-energie noodzakelijk.

Landgoedherstel

Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Door jarenlange financiële krapte is er achterstallig onderhoud en dreigen monumentale hotspots voorgoed te verdwijnen. Dat wil het landgoed niet laten gebeuren. Het cultuurhistorische hart van het landgoed heeft een flinke impuls nodig. Daarom heeft Landgoed Quadeboord samen met Chint Solar Nederland het initiatief genomen om in de gemeente Renkum een tweetal, met elkaar verbonden, grondgebonden zonnevelden te realiseren. De zonnevelden zijn hiermee voor het landgoed een nieuw verdienmodel, waarmee ook herinvesteringen mogelijk worden. De 2 zonnevelden die landschappelijk worden ingepast en waarbij tevens natuur wordt aangelegd, bieden zonne-energie voor ongeveer 4.000 huishoudens.

Standpunt college

Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over het initiatief voor zonnevelden op deze locatie. Dit omdat hiermee meerdere gemeentelijke doelstellingen gehaald kunnen worden. Zo biedt het een basis voor het landgoed om op lange termijn te investeren en het landgoed te onderhouden. Ook wordt een grote bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen. Daarnaast wordt er nieuwe natuur gerealiseerd met een impuls voor biodiversiteit en wordt gezorgd dat inwoners van de gemeente Renkum kunnen participeren in de zonnevelden.

Beheerplan biodiversiteit

Samen met onderzoekers van de Wageningen Universiteit ontwikkelen de initiatiefnemers een beheerplan om zoveel mogelijk biodiversiteit te ontwikkelen op de zonneweides. Omdat zonneweides niet meer agrarisch worden gebruikt bieden ze ook ruimte voor bepaalde flora en fauna. Dit is echter nog zeer weinig onderzocht; daarom doet Wageningen Universiteit onderzoek en het landgoed en haar partners in dit project werken hier graag aan mee. Uitgangspunt van het ontwerp is het verbeteren van de ecologische waarde en de biodiversiteit en kennisontwikkeling; ook ten behoeve van andere zonneweides in Nederland.

Meedoen

Het college van burgemeester en wethouders is in overleg met de initiatiefnemers om er voor te zorgen dat de zonnevelden zowel landschappelijk als maatschappelijk goed worden ingepast. Dit houdt onder andere in dat de initiatiefnemers werk maken van het creëren van draagvlak, het financieel kunnen participeren van inwoners in de zonnevelden en het versterken van de natuur en biodiversiteit. Via de Coöperatie ValleiEnergie kunnen inwoners deelnemen aan dit duurzame energieproject. Er komt een mogelijkheid voor postcoderoos waarmee deelnemers via energiebelasting voordeel halen uit hun deelname.

Procedure

Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen om in de vergadering van 25 september 2019 een zogenaamde ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ af te geven om zo de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Na het raadsbesluit liggen de plannen 6 weken ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze indienen. Na afloop van die periode wordt de gemeenteraad gevraagd een standpunt in te nemen over de eventuele zienswijze en om een definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het plan. Daarna kan het college de vergunning verlenen. Dit zal naar verwachting begin 2020 plaatsvinden.