Nieuw woonbeleid voor onze gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft de Nota Wonen vastgesteld. De Nota Wonen is de actualisatie van de Nota wonen 2014 en is opgesteld om goed wonen te bevorderen voor de huidige en toekomstige inwoners van de gemeente Renkum.

Het is goed wonen in onze gemeente. Uit recent uitgevoerd leefbaarheidsonderzoek blijkt dat onze inwoners tevreden te zijn over de woonomgeving. Voor mensen die willen wonen in een groene en landschappelijk zeer fraaie omgeving, is Renkum de plaats om te wonen. Maar het kan nog beter. De vitaliteit van dorpen heeft aandacht nodig, maar ook onderwerpen als bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen, duurzaamheid en de betaalbaarheid van het wonen. In de nieuwe Nota Wonen (pdf, 651 kB) geven wij daarom aan waarom bepaalde zaken aandacht nodig hebben, wat wij daarvoor willen doen en hoe wij dat de komende jaren gaan aanpakken.

De ruimte om te sturen op de woningmarkt is echter beperkt. Het merendeel van de woningen binnen de gemeente is particulier eigendom of in eigendom van corporaties en wij hebben te maken met landelijke regelgeving. Wij zullen de opgaven dan ook met de inwoners, corporaties en andere partijen moeten oppakken. Een belangrijke gezamenlijke opgave de komende jaren is het verduurzamen van de woningvoorraad.

In de nota hebben wij gekozen voor de volgende speerpunten van beleid: focus op de bestaande woningvoorraad, inspelen op kwalitatieve woonwensen en versnelling woningbouw, de sociale huursector, wonen voor ouderen, woonvormen voor bijzondere doelgroepen, en duurzaamheid en klimaat.

Inwonersparticipatie

Om tot de Nota Wonen te komen hebben wij op op verschillend manieren contact gezocht met de inwoners en instanties. Dat hebben wij vooral gedaan in de 'Week van het wonen'. Met veel enthousiasme is nuttige informatie met elkaar gedeeld en zijn (woon)wensen opgehaald. Wij zijn daarvoor de straat op gegaan en hebben verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Vervolgens is deze informatie gebundeld. Opvallende punten zijn meegenomen in de enquête 'Wonen' (pdf, 271 kB) die in oktober 2018 is uitgedaan aan het inwonerspanel. Ruim 700 inwoners hebben de enquête ingevuld. De resultaten van 'De week van het wonen' en de enquête hebben in belangrijke mate de inhoud van het nieuwe woonbeleid bepaald.   

De Nota Wonen wordt september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Documenten