Tunnel onder spoor Wolfhezerweg en verbetering perron stap dichterbij

Provincie Gelderland, gemeente Renkum en ProRail hebben onderzoek gedaan hoe de veiligheid van spoorwegovergang bij station Wolfheze verbeterd kan worden.

Een tunnel voor langzaam -en snelverkeer is technisch haalbaar en een goede oplossing. Tegelijkertijd kan de toegang tot het perron verbeterd worden. Hierdoor wordt het station goed bereikbaar, ook voor rolstoelgebruikers. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Eind 2018 moet er een besluit genomen worden of de tunnel daadwerkelijk wordt aangelegd. Hiermee zou de laatste grote overweg tussen Arnhem en Utrecht in Gelderland verdwijnen. Deze maatregel sluit goed aan op het beleid van ProRail en het ministerie van IenW om grote Programma Hoogfrequent Spoor-corridors “overwegvrij” te maken.

Haalbaarheidsonderzoek

Provincie, gemeente Renkum en ProRail, hebben samen een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar vier alternatieven. Een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Dorpsbelang Wolfheze, ProPersona, Het Schild en de Prinses Beatrixschool was hierbij betrokken. Provincie en gemeente hebben nu samen besloten om het voorkeursalternatief uit te werken: 1 tunnel voor langzaam -en snelverkeer en het verbeteren van de perrontoegang. De tunnel komt op de plek van de spoorwegovergang.

Veiliger, sterker dorpshart en klaar voor de toekomst

De tunnel zorgt ervoor dat er voor de weggebruikers én machinisten een veilige situatie ontstaat. De betrouwbaarheid van de dienstregeling verbetert.  De barrière van de overweg verdwijnt. De hoofdroute vanaf de N224 naar Renkum wordt de voorkeursroute voor verkeer naar Wolfheze. Hierdoor vermindert het doorgaand verkeer door Wolfheze en kan het dorpshart versterk worden. Door het verdwijnen van de spoorwegovergang kunnen er in de toekomst meer en snellere treinen rijden en verbetert de ICE-verbinding.

Beter toegankelijk station Wolfheze

Niet alleen de veiligheid en leefbaarheid worden verbeterd. Doordat provincie, gemeente en ProRail kiezen voor een tunnel én trappen en liften naar het perron wordt ook de toegankelijkheid van het eilandperron voor alle gebruikers verbeterd. Zo wordt met 1 maatregel voor meerdere problemen een oplossing geboden.

Kosten

De geraamde kosten van de tunnel variëren nog zeer sterk. Eind 2018 is dit beeld duidelijker als de uitwerking een stap verder is. Voorlopige raming is €19 miljoen. De tunnel sluit goed aan bij het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Provincie en gemeenten rekenen er dan ook op dat het Rijk meebetaalt. Zekerheid hierover is er nog niet. Dit hangt af van de invulling van de voortzetting van het LVO. Binnenkort geeft de Staatssecretaris hierover meer duidelijkheid.

Planning

Het voorkeursalternatief wordt nu uitgewerkt. Op basis hiervan kunnen provincie en gemeente eind 2018 een besluit nemen of de tunnel er komt. Als de financiering rond is en alle procedures doorlopen zijn, kan de bouw van de tunnel tussen 2022 en 2024 starten. Voor de inwoners van Wolfheze plant de gemeente binnenkort een bijeenkomst om een toelichting te geven op de plannen.

Drukste spoorwegovergang

De spoorwegovergang in de Wolfhezerweg bij station Wolfheze is de laatste grote overweg op Gelders grondgebied op de drukste Gelderse spoorverbinding. Meer dan 50.000 mensen reizen dagelijks naar de Randstad, FoodValley en Arnhem-Nijmegen. De overweg kent een verhoogd veiligheidsrisico en is ook een barrière in de doorstroming van spoor- en wegverkeer. Daarom gaan de voorbereidingen voor het beveiligen van de overweg door zodat er door voetgangers in 2 keer overgestoken kan worden. Eind maart 2019 starten de werkzaamheden hiervoor. Voor de langere termijn vormt deze spoorwegovergang ook een belemmering voor bijvoorbeeld de ICE.