Officiële bekendmakingen 2021 week 25

23 juni 2021 – week 25


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Bachlaan 138, Doorwerth
Voor: plaatsen balkon
Datum ontvangst: 11 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1157

Locatie: Houtsniplaan 1, Doorwerth
Voor: plaatsen antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie
Datum ontvangst: 15 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1182

Locatie: Kerklaan 34, Doorwerth
Voor: realiseren uitweg
Datum ontvangst: 14 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1175

Locatie: Bloemenlaan 0  Kad. sect: B nr: 3974, Opheem, Heelsum
Voor: aanleg inrit
Datum ontvangst: 11 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1160

Locatie: Heuveloordweg 32, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 11 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1158

Locatie: Hogeweg 24, Oosterbeek
Voor: dichtmaken carport
Datum ontvangst: 11 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1161

Locatie: Jan van Embdenweg 20, Oosterbeek
Voor: vergroten kelder
Datum ontvangst: 11 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1162

Locatie: Johannahoeve 2, Oosterbeek
Voor: opwaarderen gebouw
Datum ontvangst: 10 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1153

Locatie: Materman-plantsoen 6, Oosterbeek
Voor: plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 15 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1189

Locatie: Utrechtseweg 142, Oosterbeek
Voor: verbouwing winkel
Datum ontvangst: 10 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1148

Locatie: Goudsbloemstraat 1, Renkum
Voor: verwijderen draagmuur
Datum ontvangst: 11 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1165

Locatie: Macharislaan 10, Wolfheze
Voor: vernieuwde overkapping tegen woonhuis
Datum ontvangst: 9 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1144

Verlengen beslistermijn

Locatie: Annaweg 5, Heelsum
Voor: kappen beuk op Annaweg 5 en kappen kastanje op de Doorwerthsestraat 39 in Heelsum
Datum verzending: 15 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0814

Locatie: Peltstraat 13, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op de voorgevel
Datum verzending: 11 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0810


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Utrechtseweg 439, Doorwerth
Voor: kappen 9 Amerikaanse eiken
Datum verzending: 10 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0799

Locatie: Wildlaan 4, Doorwerth
Voor: wijzigen gevel
Datum verzending: 9 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0854

Locatie: Jagerskamp 15, Oosterbeek
Voor: hekwerk plaatsen erfafscheiding
Datum verzending: 15 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0609

Locatie: Jan van Riebeeckweg 41, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning aan voorkant
Datum verzending: 10 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0784

Locatie: Groeneweg Kad. sect: C nr: 8385, 8386, Renkum
Voor: nieuwbouw woonvilla met 3 appartementen en 3 grondgebonden woningen
Datum verzending: 10 juni 2021
Zaaknummer: 1952133490


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Omgevingsvergunning


Ingetrokken met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Locatie: Groeneweg 12, Renkum
Voor: het aanleggen van parkeerplaatsen
Datum verzending: 15 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0699     

Het bovengenoemde besluit met bijbehorende documenten liggen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem ter inzage van donderdag 24 juni 2021 tot donderdag 5 augustus 2021.


Beroepsclausule

Binnen zes weken na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van dit besluit. Het beroepschrift kunt u richten aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • naam en adres indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Aangezien het indienen van een beroepschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u in samenhang met het indienen van het beroepschrift een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.