Officiële bekendmakingen 2021 week 24

16 juni 2021 – week 24

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Patrijzenlaan 132, Doorwerth
Voor: plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 2 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1091

Locatie: Waldeck Pyrmontlaan 28, Doorwerth
Voor: bezwaar tegen schilderwerkzaamheden
Datum ontvangst: 6 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1116

Locatie: Kamperdijklaan 44, Heelsum
Voor: verleggen in-/uitrit
Datum ontvangst: 3 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1103

Locatie: Emmastraat 19, Oosterbeek
Voor: verbouw woning
Datum ontvangst: 2 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1095

Verlengen beslistermijn
Locatie: Bachlaan 122, Doorwerth
Voor: plaatsen overkapping voorzijde woning
Datum verzending: 8 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21VO0120

Locatie: Jan van Embdenweg 59, Oosterbeek
Voor: het bouwen van een aanbouw aan de keuken (gemeentelijk monument)
Datum verzending: 6 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0599

Locatie: Johannahoeve 0 Kad. Sect: C nr. 6420 kavel 2, Oosterbeek
Voor: het bouwen van een woonvilla
Datum verzending: 8 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0461


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Bachlaan 34, Doorwerth
Voor: het plaatsen van een balkon aan de achterzijde
Datum verzending: 4 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0420

Locatie: Johannahoeve 0  Kad. Sect: C nr. 6419, Oosterbeek
Voor: het plaatsen van een tijdelijke mobiele woning
Datum verzending: 2 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0308

Locatie: Pietersbergseweg 5, Oosterbeek
Voor: vervangen dakkapellen
Datum verzending: 3 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0674

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Rijksweg 193, Renkum
Voor: afscheidingsmuur verhogen
Datum verzending: 8 juni 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0544


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

 

Alcohol- en lachgasverbod Rosandepolder

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni het Aanwijzingsbesluit Grindgat 2021 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl en in werking getreden op vrijdag 11 juni. In dit besluit is het volgende geregeld:

Met ingang van vrijdag 11 juni 2021 geldt er tussen 18.00 en 6.00 uur een alcohol- en lachgasverbod in de Rosandepolder in Oosterbeek. Daarnaast geldt er ter plaatse een verbod op parkeren in de berm en het plaatsen van (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde fietsenstallingen. Deze verboden gelden in eerste instantie tot en met 30 september 2021. Daarna zullen de genomen maatregelen waaronder het alcohol- en lachgasverbod worden geëvalueerd. De verboden zijn een aanvulling op de reeds geldende maatregelen. 


Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het Aanwijzingsbesluit bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken na inwerkingtreding van het besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • om welk besluit het gaat;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.