Officiële bekendmakingen 2021 week 16

21 april 2021 – week 16

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Van der Molenallee 157, Doorwerth
Voor: kappen den
Datum ontvangst: 8 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0704

Locatie: Prins Bernhardweg 12A, Oosterbeek
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 8 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0700

Locatie: Hogenkampseweg 28, Renkum
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 7 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0691

Locatie: Willebrordweg 51, Renkum
Voor: verhogen bestaande erker
Datum ontvangst: 12 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0730

Locatie: Parallelweg Kad. sect: A nr: 557, Wolfheze
Voor: Nieuwbouw brandweerpost
Datum ontvangst: 9 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0707

Verlengen beslistermijn

Locatie: Beethovenlaan 56, Doorwerth
Voor: bouwen dakopbouw op woning
Datum verzending: 12 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0298

Locatie: Stationsweg 33A, Oosterbeek
Voor: plaatsen nieuwe valbeveiliging
Datum verzending: 12 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0280

Locatie: W. Kerstenweg 25, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel op achterdakvlak
Datum verzending: 10 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0274


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Fangmanweg 35, Oosterbeek
Voor: verbouwen woning
Datum verzending: 7 april 2021
Zaaknummer: ODRA20AB0010

Locatie: Reuvensweg 52, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 7 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0442

Locatie: Van Riessenstraat 15, Renkum
Voor: transformatie winkel naar wonen met appartementen
Datum verzending: 7 april 2021
Zaaknummer: 1952144636

Activiteit vergunningsvrij

Locatie: Stortweg 17, Oosterbeek
Voor: realiseren aanbouw
Datum verzending: 13 april 2021
Zaaknummer: ODRA21VO0086


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Doorwerthsestraat 2, Heelsum
Voor: kappen 2 inlandse eiken
Datum verzending: 8 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0157

Ingetrokken

Locatie: Veritasweg 32, Oosterbeek
Voor: aanleggen inrit
Datum verzending: 7 april 2021
Zaaknummer: 1952144335


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassekaart

Vanaf 21 april 2021 liggen de regionale bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassekaart van de regio Arnhem gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens genoemde termijn kunnen belanghebbenden op grond van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken met mevrouw M. Hutting. Dit kan via nummer (026) 33 48 111.


Jaarstukken 2020 van de ODRA

Vanaf woensdag 21 april  2021  liggen de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de ontwerpbegroting 2022/meerjarenraming 2023-2025 van de ODRA voor iedereen ter inzage. Deze stukken zijn ook algemeen verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met de gemeente Renkum op 026 33 48 111.