Officiële bekendmakingen 2021 week 15

14 april 2021 – week 15


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Bato'sweg 18, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 2 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0673

Locatie: Beelaertslaan 54, Oosterbeek
Voor: constructieve wijziging
Datum ontvangst: 2 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0670

Locatie: Jan van Embdenweg 61, Oosterbeek
Voor: vervangen erfafscheiding
Datum ontvangst: 5 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0677

Locatie: Johannahoeve Kad. sect: C nr: 6419, Oosterbeek
Voor: bouw villa
Datum ontvangst: 31 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0650

Locatie: Pietersbergseweg 5, Oosterbeek
Voor: vervangen dakkapellen
Datum ontvangst: 2 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0674

Locatie: Stationsweg 8, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 31 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0668

Locatie: Joan Beukerweg 3, Renkum
Voor: grondkering
Datum ontvangst: 5 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0679

Locatie: Petronellaweg 29, Renkum
Voor: uitrit verplaatsen
Datum ontvangst: 31 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0649


Verlengen beslistermijn

Locatie: Europalaan 53, Renkum
Voor: vervangen woonkamer kozijn voorgevel
Datum verzending: 1 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0200

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Graaf van Rechterenweg 14, Oosterbeek
Voor: nieuwbouw villa
Datum verzending: 30 maart 2021
Zaaknummer: 1952139290

Locatie: Utrechtseweg 122, Oosterbeek
Voor: plaatsen van handelsreclame t.b.v. geldautomaat
Datum verzending: 30 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0414

Locatie: Weverstraat 160, Oosterbeek
Voor: nieuw bouwen woning
Datum verzending: 2 april 2021
Zaaknummer: ODRA20AB0008

Locatie: Dorpsstraat 30, Renkum
Voor: vrijstelling stookruimte
Datum verzending: 1 april 2021
Zaaknummer: 1952141002

Locatie: Reijmerweg 51a, Renkum
Voor: verbouwen woning
Datum verzending: 2 april 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0447


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 (TONK) gemeente Renkum 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft in de vergadering van 6 april 2021 de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 (TONK) gemeente Renkum vastgesteld. 

De gemeente kan op grond van artikel 35 van de Participatiewet TONK verstrekken aan inwoners die als gevolg van de coronacrisis problemen hebben met het betalen van hun woonlasten. Voor de beoordeling van aanvragen TONK heeft het college beleidsregels vastgesteld. 

De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag van publicatie in het gemeentenieuws en www.officielebekendmakingen.nl.


Inzien

U kunt de beleidsregels op www.overheid.nl raadplegen. Ze liggen daarnaast gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Heeft u vragen over de beleidsregels of toezending van een digitaal exemplaar? Neem dan contact op met het team Beleid Sociaal Domein op (026) 33 48 111 of mail naar info@renkum.nl.