Officiële bekendmakingen 2021 week 10

10 maart 2020 – week 10


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 446, Doorwerth
Voor: realiseren van een binnenzwembad
Datum ontvangst: 28-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0367

Locatie: Oosterhoogte 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op het voordakvlak
Datum ontvangst: 01-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0387

Locatie: Wijnand van Arnhemweg 1A, Oosterbeek
Voor: renovatie van dak en kozijnen van de gymzaal
Datum ontvangst: 24-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0345

Locatie: Eekwal 37, Renkum
Voor: plaatsen berging
Datum ontvangst: 28-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0370

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg 23, Renkum
Voor: verplaatsen entree
Datum ontvangst: 02-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0392

Locatie: Wolfhezerweg 120-46, Wolfheze
Voor: uitbreiden woning aan zij- en achterzijde
Datum ontvangst: 01-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0378


Verlengen beslistermijn

Locatie: Fangmanweg 35, Oosterbeek
Voor: verbouwen woning
Datum verzending: 25-02-2021
Zaaknummer: ODRA20AB0010

Locatie: Europalaan 98G, Renkum
Voor: plaatsen fietsenberging
Datum verzending: 01-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0027


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Weverstraat 7, Oosterbeek
Voor: maatwerk geen vetafscheider
Datum verzending: 25-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0188

Locatie: Weverstraat 105, Oosterbeek
Voor: serre aanbouw
Datum verzending: 25-02-2021
Zaaknummer: 1952144824

Locatie: Pietersbergseweg 24, Oosterbeek
Voor: splitsen pand in 3 appartementen
Datum verzending: 26-02-2021
Zaaknummer: 1952138599


Geweigerd

Locatie: Kappeleboom, Doorwerth
Voor: kappen eik en een esdoorn
Datum verzending: 01-03-2021
Zaaknummer: 1952141643


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Weverstraat 7, Oosterbeek
Voor: oprichten cafetaria
Datum verzending: 23-02-2021
Zaaknummer: ODRA21MA0342

Locatie: Sara Mans-veltweg 23 te Wolfheze
Voor: realiseren gesloten bodemenergie-systeem
Datum verzending: 01-03-2021
Zaaknummer: ODRA21MA0707

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB20-22 Inrichten e-laadlocatie op de Koningsberg in Doorwerth 


Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. 
 

Tweede Kamerverkiezing

Bijzonder stembureau met beperkte toegankelijkheid

De burgemeester van Renkum maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in maart 2021 er 1 bijzonder stembureau is met beperkte toegankelijkheid:

  • Het Schild, Wolfhezerweg 101 in Wolfheze. 

Dit stembureau is open op 17 maart 2021 van 8.30 tot 12.00 uur alleen toegankelijk voor bewoners en personeel vanwege de Covid-19 maatregelen van het Schild. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Gemeente Renkum, Team Burgerzaken, Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek. Of kijk op www.renkum.nl/verkiezingen.

Oosterbeek, woensdag 3 maart 2021
De burgemeester voornoemd, A.M.J. Schaap