Officiële bekendmakingen 2021 week 9

3 maart 2021 - week 9

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Beethovenlaan 56 in Doorwerth
Voor: bouwen dakopbouw op woning
Datum ontvangst: 17-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0298

Locatie: Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 66 in Oosterbeek
Voor: realiseren loggia in het voordakvlak
Datum ontvangst: 21-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0314

Locatie: Johannahoeve  Kad. sect: C nr: 6419 in Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke mobiele woning
Datum ontvangst: 19-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0308

Locatie: Ommershoflaan 35 in Oosterbeek
Voor: kappen 10 bomen
Datum ontvangst: 19-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0332

Locatie: Meester van Rennesweg 19 in Renkum
Voor: aanleggen oprit aan zij-erf woning
Datum ontvangst: 17-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0297

Locatie: Lindeboomlaan 31 in Wolfheze
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 22-02-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0322


Verlengen beslistermijn

Locatie: Bloemenlaan 14 in Heelsum
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 18-02-2021
Zaaknummer: 1952144908

Locatie: Schellardweg 23 in Oosterbeek
Voor: isoleren woning
Datum verzending: 17-02-2021
Zaaknummer: 1952144767

Locatie: Van Toulon van der Koogweg 10 in Oosterbeek
Voor: gedeeltelijk vervangen achterbouw
Datum verzending: 22-02-2021
Zaaknummer: 1952145014

Locatie: Weverstraat 105 in Oosterbeek
Voor: serre aanbouw
Datum verzending: 17-02-2021
Zaaknummer: 1952144824

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Bram Streeflandweg in Renkum
Voor: bouwen vrijstaande woning
Datum verzending: 22-02-2021
Zaaknummer: 1952144161
 

Overig

Tweede Kamerverkiezing 2021
 

Afgiftepunten briefstemmen

De burgemeester van Renkum maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in maart 2021 het onderstaande afgiftepunt is geopend voor het afgeven van briefstemmen.

Afgiftepunt    Adres
Gemeente Renkum, Receptie  Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek
   

Het afgiftepunt is open op:

Datum Openingstijden
Woensdag 10 maart 2021 8.30 – 17.00  
Donderdag 11 maart 2021 8.30 – 17.00  
Vrijdag 12 maart 2021 8.30 – 17.00  
Maandag 15 maart 2021 8.30 – 19.00  
Dinsdag 16 maart 2021  8.30 – 17.00
Woensdag 17 maart 2021 8.30 – 21.00 


 Bij een afgiftepunt worden alleen briefstemmen afgegeven. De afgegeven briefstemmen worden niet geopend bij het afgiftepunt.
 

Vooropening en stemopneming briefstembureau

De burgemeester van Renkum maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in maart 2021 er gelegenheid is voor kiezers om de vooropening en de telling van een briefstembureau waar te nemen.
 
In het gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek is het briefstembureau.
Hieronder wordt weergegeven op welke dagen en tijdstippen de briefstembureaus de vooropeningen en tellingen uitvoeren.
 

Vooropening/Telling Datum Tijdstip
Vooropening Maandag 15 maart   9.00 – 17.00
Vooropening Dinsdag 16 maart  9.00 – 17.00
Telling Woensdag 17 maart  9.00 – 17.00
Telling Woensdag 17 maart  9.00 – 17.00
Vooropening/Telling Woensdag 17 maart 21.00 - 00.00

 

Vervroegd stemmen stembureaus

De burgemeester van Renkum maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in maart 2021 gebruik zal worden gemaakt van stembureaus voor vervroegd stemmen. Deze stembureaus zijn voor alle kiezers toegankelijk, maar vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. In onderstaand overzicht vindt u de stembureaus voor vervroegd stemmen.
  

Nmr Naam Open op Adres
15 Gemeentehuis maandag 15 maart 2021 Generaal Urquhartlaan 4 Oosterbeek
16 Gemeentehuis dinsdag 16 maart 2021 Generaal Urquhartlaan 4 Oosterbeek
17 MFC Doelum maandag 15 maart 2021 Hogenkampseweg 45      Renkum
18 MFC Doelum dinsdag 16 maart 2021 Hogenkampseweg 45      Renkum


De openbare stemopneming van deze vervroegd stemmen stembureaus zal plaatsvinden op woensdag 17 maart 2021 vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis in Oosterbeek.
 
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Gemeente Renkum, Team Burgerzaken
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
www.renkum.nl/verkiezing

Plaats:    Oosterbeek
Datum:    maandag 1 maart 2021
 
De burgemeester voornoemd,
A.M.J. Schaap
 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’, beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof 6’ en besluit hogere grenswaarde geluid 

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 24 februari 2021 het bestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’ en het beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof’ ongewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. 
Voor het bestemmingsplan en de nieuw te bouwen woningen in het plangebied heeft het college op 12 januari 2021 het besluit hogere grenswaarden geluid (wegverkeerslawaai) op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld.

Inzien stukken

Het bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Wgh (en de bijbehorende relevante stukken) liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 3 maart 2021 gedurende zes weken analoog ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Deze stukken zijn dan ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website: www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0203wh-va02.  
Het beeldkwaliteitplan is ook vanaf 3 maart in te zien in het gemeentehuis en op de gemeentelijke website www.renkum/bestemmingsplannen. Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan zijn geen zienswijzen ingediend. Over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid wel, maar die zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van dat besluit. Mede daarom zijn alle besluiten ongewijzigd vastgesteld.


Plangebied

Het plangebied van alle plannen heeft betrekking op het perceel aan Lawijckerhof 6 en Macharislaan 15  in Wolfheze. Het gebied wordt begrensd door de Lawijckerhof in het noorden, de Macharislaan in het westen, de Johan Stratiuslaan in het oosten en in het zuiden door de tuinen van de woningen aan de Burchtlaan. Het plangebied heeft betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie A, nummers 395, 396, 624 en 625.


Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie van de voormalige Open hof kerk (Burchtkerk) aan de Lawijckerhof 6 en het voormalige zalencentrum De Burcht/Dorpshuis Wolfheze  aan de Macharislaan 15 in Wolfheze. Beiden hebben hun functie verloren. De Burcht wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen 2 twee-onder-één-kapwoningen. Het kerkgebouw blijft behouden en wordt omgevormd tot vier woningen. Omdat woningbouw en het gebruik van het kerkgebouw voor wonen nu nog niet is toegestaan is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. In dit nieuwe bestemmingsplan heeft het terrein een woon- en tuinbestemming gekregen.


Beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. In het beeldkwaliteitplan wordt aangegeven op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt bereikt. Dit gebeurt door een visie op het onderscheid tussen de openbare ruimte en de bebouwing en door het stimuleren van een uitgesproken kwaliteit van de te bouwen woningen.


Besluit hogere grenswaarden geluid

De geplande woningen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige bestemming. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op een deel van een gevel(s) van de nieuwe woning(en) de voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluid van de A50 iets wordt overschreden. Hiervan is ontheffing verleend via het genomen besluit. Uiteindelijk is het doel van de wet- en regelgeving dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB). Met het treffen van isolatiemaatregelen in en aan de nieuwe woningen is het mogelijk hieraan te voldoen.

In beroep 

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan of de vastgestelde besluit hogere grenswaarde geluid Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.
Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid en vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders (college) maakt bekend dat voor het woningbouwproject BovenParck aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid met ingang van woensdag 3 maart 2021 gedurende zes weken, dus tot en met 13 april 2021, ter inzage liggen. Daarnaast heeft het college op 15 december 2020 een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen wat inhoudt dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden voor dit project. 

 

Plangebied

Het plangebied van alle hiervoor genoemde plannen en besluiten heeft betrekking op het perceel aan Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek. Op dit terrein is nu Moviera gevestigd. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Oosterbeek, sectie C, nummer 5518. Het gebied wordt begrensd door de Nico Bovenweg in het noorden, het appartementencomplex aan de Nico Bovenweg 55 en een stuk bos in het westen, de tuinen van de woningen aan de Graaf Ottolaan (even nummers) in het oosten en in het zuiden door de tuinen van de woningen en appartementen aan de Graaf van Rechterenweg 51 en 53.


Eerdere bekendmaking

In een publicatie op 23 december 2020 (en bij herhaling op 30 december 2020) was aangegeven dat het ontwerpbestemmingsplan al vanaf 23 december 2020 tot en met 2 februari 2021 ter inzage zou liggen. Dat is echter niet helemaal gelukt, omdat het digitale bestemmingsplan door een softwareprobleem niet geplaatst kon worden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. In een publicatie op 20 januari 2021 hebben we aangegeven dat de digitale terinzagelegging op de landelijke website van het ontwerpbestemmingsplan plan nog niet gelukt was en dat we bekend zouden maken wanneer dat wel gelukt was en de daadwerkelijke procedure zou starten.
Het ontwerpbestemmingsplan lag en ligt echter al wel vanaf 16 december 2020 analoog (in papieren vorm) ter inzage in het gemeentehuis. Ook was en is het ontwerpbestemmingsplan al vanaf 17 december 2020 in pdf-vorm te vinden op onze website www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Ook kunnen en konden vanaf die tijd al zienswijzen ingediend worden over het ontwerpbestemmingsplan.

Voor het plangebied aan de Nico Bovenweg 44 lagen ook het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg 44’ en het ‘ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid’ ter inzage. Deze lagen echter al wel vanaf 23 december 2020 voor de duur van zes weken, dus tot en met 2 februari 2021, ter inzage. Die plannen/besluiten waren wel op de juiste en volledige wijze ter inzage gelegd. In die periode konden zienswijzen over die besluiten worden ingediend.


Alles opnieuw ter inzage

Omdat het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd moet worden en de termijn van terinzagelegging van de andere besluiten nu niet meer (gedeeltelijk) overlapt met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is besloten alle besluiten opnieuw ter inzage te leggen.
Al eerder ingediende zienswijzen over deze besluiten worden gewoon meegenomen in de besluitvorming. Het is dus niet per sé nodig om nogmaals een zienswijze in te dienen, het mag natuurlijk wel.


Voorgeschiedenis

In april 2019 zijn voor dit woningbouwproject de ruimtelijke kaders en het stedenbouwkundig model (model 2) vastgesteld. Op basis daarvan is een voorlopig ontwerpinrichtingsplan gemaakt die weer vertaald is in een ontwerpbestemmingsplan. Voor het project is ook een ontwerp-beeldkwaliteitplan gemaakt. 


Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van (hoofdzakelijk grondgebonden) woningen op het terrein aan de Nico Bovenweg 44. Op dit moment heeft het hele terrein een maatschappelijke bestemming. De plannen zijn om de bestaande bebouwing te slopen en er maximaal 55 woningen in verschillende woning categorieën te realiseren inclusief een ontsluitingsweg, parkeren en enkele groenvoorzieningen. Omdat deze nieuwe ontwikkeling niet past in het nu nog geldende bestemmingsplan moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ is dat nieuwe bestemmingsplan.

 

Ontwerp-beeldkwaliteitplan

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. Het ontwerp-beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving in het plangebied. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal, na vaststelling worden gebruikt bij de toetsing van bouwplannen en de beoordeling van inrichtingsplannen. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Renkum.


Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

De geplande woningen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige bestemming. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluid van de spoorlijn Arnhem-Utrecht wordt overschreden. Hiervan kan ontheffing worden verleend en is een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld dat tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Uiteindelijk is het doel van de wet- en regelgeving dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB). Met het treffen van isolatiemaatregelen in en aan de nieuwe woningen is het mogelijk hieraan te voldoen.


Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Uit de vormvrije m.e.r. beoordeling die ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan is uitgevoerd blijkt dat er door het plan geen belangrijk negatieve milieugevolgen optreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan. Formeel heeft het college daarmee een besluit genomen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling van het project. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgenomen als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Indienen van een zienswijze is ook niet mogelijk. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure waarvoor het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de ter inzagelegging van de  bestemmingsplanprocedure van bijbehorende ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’.


Stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-beeldkwaliteitplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid de zijn formeel vanaf 3 maart 2021 in te zien in het gemeentehuis en op de gemeentelijke website: http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Feitelijk liggen die stukken al vanaf 18 december 2020 op deze wijze ter inzage.
Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan formeel vanaf 3 maart 2021, maar in de praktijk al vanaf 24 februari, in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0194ob-on01. 
De ‘vormvrije m.e.r-beoordeling’, waarop het college het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen, is in te zien als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’.


Zienswijzen

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan en/ of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid. Over het ‘vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit’ kunnen geen zienswijzen ingediend worden. Al eerder ingediende zienswijzen over deze besluiten worden gewoon ook meegenomen in de besluitvorming.
Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. 
Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid richt u aan het college van burgemeester en wethouders, op het hiervoor genoemde adres
Geef in uw zienswijze aan of deze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/ of het ontwerp-beeldkwaliteitplan dan wel op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111 of (026) 33 48 368. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij de opstelling van het definitieve beeldkwaliteitplan dan wel bij de vaststelling van het definitieve besluit hogere grenswaarden geluid.