Officiële bekendmakingen 2021 week 05

3 februari 2021 – week 5

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Cornelis Koningstraat 3B, Oosterbeek
Voor: realiseren dakterras + balustrade
Datum ontvangst: 21 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0117

Locatie: Theophile de Bockweg 10A, Renkum
Voor: plaatsen Techado dakkapel
Datum ontvangst: 21 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0121

Locatie: Mozartlaan 66, Doorwerth
Voor: doorbraak en vloeraanpassing
Datum ontvangst: 22 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0129

Locatie: Kabeljauwallee 13, Doorwerth
Voor: kappen grove Den
Datum ontvangst: 23 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0130

Locatie: Voorinkstraat 3, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum ontvangst: 26 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0140

Verlengen beslistermijn

Locatie: Kapelleboom, Doorwerth
Voor: kappen eik en een esdoorn
Datum verzending: 18 januari 2021
Zaaknummer: 1952141615

Locatie: Stationsweg 26B, Oosterbeek
Voor: verbreden oprit
Datum verzending: 08 januari 2021
Zaaknummer: 1952141658

Locatie: Kapelleboom, Doorwerth
Voor: kappen eik en een esdoorn
Datum verzending: 18 januari 2021
Zaaknummer: 1952141643

Locatie: Hertenstraat 21, Doorwerth
Voor: vervangen kozijnen en gevelbekleding
Datum verzending: 20 januari 2021
Zaaknummer: 1952142679

Locatie: Graaf van Rechterenweg 14, Oosterbeek
Voor: nieuwbouw van een villa
Datum verzending: 07 januari 2021
Zaaknummer: 1952139290

Locatie: Heelsumseweg 3, Wolfheze
Voor: realiseren aanbouw
Datum verzending: 15 januari 2021
Zaaknummer: 1952142219

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Bato'sweg, Oosterbeek
Voor: bouwen van 10 woningen
Datum verzending: 20 januari 2021
Zaaknummer: 1952140387

Locatie: Eekwal 53,  Renkum
Voor: vervanging tuinhuisje door schade
Datum verzending: 21 januari 2021
Zaaknummer: 1952142872

Locatie: Duitsekampweg 21, Wolfheze
Voor: kappen eik
Datum verzending: 19 januari 2021
Zaaknummer: 1952142619


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe
Het college maakt bekend dat het op 28 januari 2021 de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe heeft getroffen. 

De voorgestelde Centrumregeling is een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Leusden, Nijkerk, Putten, Renkum Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Waterschap Vallei en Veluwe is bereid om als centrumorganisatie te fungeren. De Centrumregeling is bedoeld om gemeentelijke taken op het gebied van meten en monitoren in de afvalwaterketen en het grondwater gezamenlijk uit te voeren, zodat een betere kwaliteit tegen lagere kosten behaald kan worden.

Dit besluit is genomen na goedkeuring van de raad op 27 januari 2021. De gemeenschappelijke regeling treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2021.

De centrumorganisatie Waterschap Vallei & Veluwe zal de centrumregeling in de Staatscourant (www.overheid.nl) publiceren. Tot die tijd is de regeling in te zien op www.renkum.nl.


VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Stemmen met een kiezerspas


De burgemeester van Renkum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
           
A.    Schriftelijke aanvraag 

 1. Bij de receptie van de gemeente Renkum zijn gratis formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau te stemmen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet goedgekeurd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief te stemmen.
 4. Bij goedkeuring van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 
B.    Mondelinge aanvraag

 

 1.      De kiezer moet, na ontvangst van de stempas en uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas overleggen bij gemeente Renkum, team burgerzaken van zijn/haar woonplaats, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd. Maak daarvoor een afspraak.
 2. Het verzoek wordt niet goedgekeurd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief te stemmen.
 3.  Bij goedkeuring van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.


Stemmen met een volmacht


De burgemeester van Renkum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
           
A.    Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs 

 

 1. Bij de receptie van de gemeente Renkum zijn gratis formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer in het buitenland aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 4. Bij goedkeuring van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf te stemmen.

 
B.    Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas 

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

 
Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.


Meer informatie

www.renkum.nl/verkiezingen

Gemeente Renkum, team verkiezingen
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
 
Plaats:    Oosterbeek
Datum:    maandag 1 februari 2021
 
De burgemeester voornoemd,
A.M.J. Schaap