Officiële bekendmakingen 2021 week 03

20 januari 2021 – week 3

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Van Wassenaerweg 12, Oosterbeek
Voor: realiseren tuinhuis    
Datum ontvangst: 6 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0020

Locatie: Ireneweg 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel en uitbouw van de serre
Datum ontvangst: 4 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0023

Locatie: Europalaan 98, Renkum
Voor: aanvraag fietsenberging
Datum ontvangst: 4 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0027

Locatie: Utrechtseweg 110, Renkum
Voor: delen van meerdere huishoudens op 1 adres
Datum ontvangst: 7 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0036

Locatie: Johannahoeveweg 10, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 11 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0055

Locatie: Sara Mansveltweg 3, Wolfheze
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 7 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0049

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Hesweg, Oosterbeek
Voor: maatwerk besluit lozen buiten inrichting
Datum verzending: 8 januari 2021
Zaaknummer: 1952144427


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ later ter inzage, andere besluiten over Nico Bovenweg 44 nog wel tot en met 2 februari 2021 ter inzage 

Op 23 december 2020 en bij herhaling op 30 december 2020 hebben wij bekendgemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg’ en het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarden geluid’ met ingang van woensdag 23 december gedurende zes weken ter inzage liggen.

Voor het ontwerp-beeldkwaliteitplan en het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarden geluid’ klopt dat nog steeds. Die zijn vanaf 23 december 2020 tot en met 2 februari 2021 op de juiste en volledige wijze in te zien in het gemeentehuis en op onze website. In die periode kunt u daarover een zienswijze indienen. 

Echter voor de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ is dat niet op tijd gelukt, omdat het digitale bestemmingsplan door een softwareprobleem niet geplaatst kon worden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan lag en ligt echter al wel vanaf 16 december 2020 in papieren vorm ter inzage in het gemeentehuis. Ook was en is het ontwerpbestemmingsplan al vanaf 17 december 2020 in pdf-vorm te vinden op onze website www.renkum.nl/bestemmingsplannen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan dus al wel inzien en daarover een zienswijze indienen.
Omdat een bestemmingsplan zowel in papieren vorm als digitaal (via www.ruimtelijkeplannen.nl) ter inzage moet liggen zal de daadwerkelijke termijn voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ officieel pas starten zodra het ontwerpbestemmingsplan digitaal geplaatst is op de landelijke website. In feite wordt daarmee de termijn voor het kunnen indienen van een zienswijzen over alleen het ontwerpbestemmingsplan verlengd.  

Zodra bekend is wanneer het digitale ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ geplaatst is op die landelijke website zal kort daarna de termijn van zes weken voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan opnieuw starten. De verwachting is dat dat vanaf 27 januari 2021 of vanaf 3 februari 2021 zal zijn. We maken dit tegen die tijd opnieuw bekend.