Officiële bekendmakingen 2020 week 52

Datum: 23 december 2020 – week 52

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Duitsekampweg 45, Wolfheze
Voor: tijdelijk toestaan sportieve recreatie en tijdelijk plaatsen van tenten en obstakels t.b.v. lasergamen
Datum ontvangst: 2 december 2020
Zaaknummer: 1952143102

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: tijdelijk plaatsen stacaravan
Datum ontvangst: 2 december 2020
Zaaknummer: 1952143098

Locatie: Eekwal 53, Renkum 
Voor: vervanging tuinhuisje door schade
Datum ontvangst: 30 november 2020
Zaaknummer: 1952142872

Locatie: Cronjeweg 15, Oosterbeek
Voor: verplaatsing uitrit
Datum ontvangst: 8 december 2020
Zaaknummer: 1952143558

Locatie: Wolfheze 2, Wolfheze
Voor: interne verbouwing mezzo
Datum ontvangst: 8 december 2020
Zaaknummer: 1952143546

Locatie: Wolfhezerweg 6b, Wolfheze
Voor: plaatsen hekwerk
Datum ontvangst: 30 november 2020
Zaaknummer: 1952142878

Locatie: Nassaulaan 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapellen op voordakvlak
Datum ontvangst: 10 december 2020
Zaaknummer: 1952143712

Locatie: Bachlaan 138, Doorwerth
Voor: vergroten van het balkon
Datum ontvangst: 10 december 2020
Zaaknummer: 1952143746

Locatie: Koningserf 10, Heelsum
Voor: hoger plaatsen van kozijn
Datum ontvangst: 4 december 2020
Zaaknummer: 1952143277

Verlenging beslistermijn

Locatie: Duitsekampweg 3, Wolfheze
Voor: bouwen vrijstaande schuur met zadeldak naast woning
Datum verzending: 15 december 2020
Zaaknummer: 1952139595

Locatie: Jan van Embdenweg 2, Oosterbeek
Voor: renovatie woonvilla met behoud van originele details
Datum verzending: 10 december 2020
Zaaknummer: 1952139277

Locatie: Buunderkamp 8a, Wolfheze
Voor: vergroten chalet
Datum verzending: 10 december 2020
Zaaknummer: 1952137888

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: ’t Haegendal Kad. sect.B nr. 4043 bwnr 5, Renkum
Voor: bouwen woning (Bram Streeflandweg 48)
Datum verzending: 15 december 2020
Zaaknummer: 1952138968

Locatie: Wildforsterlaan 10, Wolfheze
Voor: kantoorruimte verbouwen naar appartement
Datum verzending: 11 december 2020
Zaaknummer: 1952137949

Locatie: Voorinkstraat 11, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning aan achterzijde
Datum verzending: 14 december 2020
Zaaknummer: 1952140527

Locatie: Bernadottelaan 3, 5, 7 en 28, Doorwerth
Voor: kappen beuk (dunning, omgevingsvergunningsplichtig) en het vergunningsvrij kappen 3 beuken
Datum verzending: 14 december 2020
Zaaknummer: 1952139715

Locatie: Berkendreef 43, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 14 december 2020
Zaaknummer: 1952139536

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Overige

Bekendmaking benoeming toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum maakt bekend dat het op 15 december 2020 heeft besloten de heer M. Zenan aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan ‘Vera Eijbershof’ (Bato’sweg)

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 16 december 2020 het beeldkwaliteitsplan ‘Vera Eijbershof’ voor de planlocatie tussen Bato’sweg 17 en 19 in Oosterbeek ongewijzigd vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is vanaf 23 december 2020 in te zien in het gemeentehuis en op www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Het beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving in het plangebied. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal worden gebruikt bij de toetsing van bouwplannen en de beoordeling van inrichtingsplannen. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Renkum.
Voor het plangebied en voorziene planontwikkeling van 10 woningen met tuinen en ontsluiting is recent al een bestemmingsplan vastgesteld, te weten ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’.

Het plangebied van het beeldkwaliteitplan (en het bijbehorende bestemmingsplan) heeft globaal betrekking op een terrein achter de bestaande woningen aan de Bato'sweg 17 en 19 in Oosterbeek (gemeente Renkum). Andere straten (met daartussen woningen met tuinen) die aan het plangebied grenzen zijn de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg, Kerkeland en Engelenhof. Kadastraal staat het projectgebied bekend als  Oosterbeek, sectie D en perceelnummers 9700, 9703, 9721, 9701 (deels) en 9702 (deels).

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid en vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders (college) maakt bekend dat voor het woningbouwproject BovenParck aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid met ingang van woensdag 23 december 2020 gedurende 6 weken, dus tot en met 2 februari 2021, ter inzage liggen. Daarnaast heeft het college op 15 december 2020 een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen wat inhoudt dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden voor dit project. 

Plangebied

Het plangebied van alle hiervoor genoemde plannen en besluiten heeft betrekking op het perceel aan Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek. Op dit terrein is nu Moviera gevestigd. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Oosterbeek, sectie C, nummer 5518. Het gebied wordt begrensd door de Nico Bovenweg in het noorden, het appartementencomplex aan de Nico Bovenweg 55 en een stuk bos in het westen, de tuinen van de woningen aan de Graaf Ottolaan (even nummers) in het oosten en in het zuiden door de tuinen van de woningen en appartementen aan de Graaf van Rechterenweg 51 en 53.

Voorgeschiedenis

In april 2019 zijn voor dit woningbouwproject de ruimtelijke kaders en het stedenbouwkundig model (model 2) vastgesteld. Op basis daarvan is een voorlopig ontwerpinrichtingsplan gemaakt die weer vertaald is in een ontwerpbestemmingsplan. Voor het project is ook een ontwerp-beeldkwaliteitplan gemaakt. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van (hoofdzakelijk grondgebonden) woningen op het terrein aan de Nico Bovenweg 44. Op dit moment heeft het hele terrein een maatschappelijke bestemming. De plannen zijn om de bestaande bebouwing te slopen en er maximaal 55 woningen in verschillende woning categorieën te realiseren inclusief een ontsluitingsweg, parkeren en enkele groenvoorzieningen. Omdat deze nieuwe ontwikkeling niet past in het nu nog geldende bestemmingsplan moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ is dat nieuwe bestemmingsplan.

Ontwerp-beeldkwaliteitplan

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. Het ontwerp-beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving in het plangebied. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal, na vaststelling worden gebruikt bij de toetsing van bouwplannen en de beoordeling van inrichtingsplannen. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Renkum.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

De geplande woningen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige bestemming. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluid van de spoorlijn Arnhem-Utrecht wordt overschreden. Hiervan kan ontheffing worden verleend en is een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld dat tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Uiteindelijk is het doel van de wet- en regelgeving dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB). Met het treffen van isolatiemaatregelen in en aan de nieuwe woningen is het mogelijk hieraan te voldoen.

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Uit de vormvrije m.e.r. beoordeling die ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan is uitgevoerd blijkt dat er door het plan geen belangrijk negatieve milieugevolgen optreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan. Formeel heeft het college daarmee een besluit genomen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling van het project. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgenomen als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Indienen van een zienswijze is ook niet mogelijk. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure waarvoor het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de ter inzagelegging van de  bestemmingsplanprocedure van bijbehorende ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-beeldkwaliteitplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid de zijn vanaf 23 december 2020 in te zien in het gemeentehuis en op www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0194ob-on01. De ‘vormvrije m.e.r-beoordeling’, waarop het college het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen, is in te zien als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’.

Zienswijzen

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan en/ of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid. Over het ‘vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit’ kunnen geen zienswijzen ingediend worden.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. 

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid richt u aan het college van burgemeester en wethouders, op het hiervoor genoemde adres.

Geef in uw zienswijze aan of deze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/ of het ontwerp-beeldkwaliteitplan dan wel op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111 of (026) 33 48 368. De ingebrachte zienswijzen wegen mee bij het opstellen van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij het opstellen van het definitieve beeldkwaliteitplan dan wel bij het vaststellen van het definitieve Besluit hogere grenswaarden geluid.