Officiële bekendmakingen 2020 week 51

Datum: 16 december 2020 – week 51

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Wolfhezerweg t.h.v. nr. 101-103, Wolfheze
Voor: kappen van 2 bomen
Datum ontvangst: 2 december 2020
Zaaknummer: 1952143214

Locatie: Paul Krugerstraat 4, Oosterbeek
Voor: realiseren gesloten bronsystemen
Datum ontvangst: 26 november 2020
Zaaknummer: 1952142684

Verlenging beslistermijn

Locatie: Dorpsstraat 96, Renkum
Voor: realiseren appartement in de kelder
Datum verzending: 4 december 2020
Zaaknummer: 1952138786

Locatie: Heuveloordweg 9, Renkum 
Voor: plaatsen dakkapel aan de achterzijde
Datum verzending: 8 december 2020
Zaaknummer: 1952139146

Locatie: ’t Haegendal, Kad. sect: B nr 4043 bwnr 5, Renkum
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 7 december 2020
Zaaknummer: 1952138968

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Aanvraag vergunningsvrij

Locatie: Berkenlaan 8, Doorwerth
Voor: kappen berk in achtertuin
Datum verzending: 4 december 2020
Zaaknummer: 1952140199

Verleend

Locatie: Tamboer 149, Heelsum
Voor: uitbreiden eerste verdieping achterzijde
Datum verzending: 2 december 2020
Zaaknummer: 1952141544

Locatie: Vendelier 47, Heelsum
Voor: plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Datum verzending: 8 december 2020
Zaaknummer: 1952141446

Locatie: Lindeboomlaan 12, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel achterzijde woning
Datum verzending: 2 december 2020
Zaaknummer: 1952141545

Locatie: Wolfhezerweg 120 68, Wolfheze
Voor: vergroten woning
Datum verzending: 8 december 2020
Zaaknummer: 1952141546

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Alsnog geweigerd na eerder verleend te zijn

Locatie: Duitsekampweg 45, Wolfheze
Voor: plaatsen obstakels t.b.v. lasergamen en het semipermanent plaatsen van 4 legertenten
Datum verzending: 30 november 2020
Zaaknummer: 1952125247

Beroepsmogelijkheid

Tegen deze beslissing op bezwaar kunt u ingevolge artikel 8:1 van de Awb binnen 6 weken na verzending van deze beslissing beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Overige

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ 

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het volgende bestemmingsplan wordt voorbereid: ‘Nico Bovenweg 44, 2021’.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van maximaal 55 (hoofdzakelijk grondgebonden) woningen op het terrein aan de Nico Bovenweg 44. Op dit moment heeft het hele terrein een maatschappelijke bestemming en is Moviera daar gevestigd. De plannen zijn om de bestaande bebouwing te slopen en er maximaal 55 woningen in verschillende woning categorieën te realiseren inclusief een ontsluitingsweg, parkeren en enkele groenvoorzieningen.

In april 2019 zijn voor dit project de ruimtelijke kaders en het stedenbouwkundig model (model 2) vastgesteld. Op basis daarvan is een voorlopig ontwerpinrichtingsplan gemaakt die weer vertaald is in een ontwerpbestemmingsplan. Voor het project is ook een ontwerp-beeldkwaliteitplan gemaakt. Dit is een gebied specifieke welstandnota, waarmee wordt geregeld dat de woningen en de inrichting een goede en passende beeldkwaliteit krijgen.

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Oosterbeek, sectie C, nummer 5518. 

Wanneer liggen stukken ter inzage?

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage en kunt u ook geen zienswijze indienen ten aanzien van het voornemen het bestemmingsplan te gaan wijzigen. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd kunt u stukken inzien en een zienswijze indienen. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen en het bijbehorende ontwerp-beeldkwaliteitplan over één tot drie weken ter inzage zullen liggen.