Officiële bekendmakingen 2020 week 50


9 december 2020 – week 50

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Bachlaan 106, Doorwerth
Voor: gedeeltelijk vervangen bijgebouw
Datum ontvangst: 25 november 2020
Zaaknummer: 1952142596

Locatie: Parallelweg 75, Renkum
Voor: kappen van 19 bomen
Datum ontvangst: 25 november 2020
Zaaknummer: 1952142545

Locatie: Duitsekampweg 21, Wolfheze
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 25 november 2020
Zaaknummer: 1952142619

Locatie: Heelsumseweg 3, Wolfheze
Voor: realiseren aanbouw
Datum ontvangst: 22 november 2020
Zaaknummer: 1952142219

Locatie: Energieweg 1, Renkum
Voor: gedeeltelijk verplaatsen van een hekwerk
Datum ontvangst: 25 november 2020
Zaaknummer: 1952142488

Locatie: Hertenstraat 21, Doorwerth
Voor: vervangen kozijnen en gevelbekleding
Datum ontvangst: 26 november 2020
Zaaknummer: 1952142679

Locatie: Grote Omloop 3, Renkum
Voor: plaatsen van een dakkapel aan achterzijde
Datum ontvangst: 22 november 2020
Zaaknummer: 1952142510

Locatie: Berkenlaan 40, Doorwerth
Voor: plaatsen schutting 
Datum ontvangst: 22 november 2020
Zaaknummer: 1952142211

Locatie: Paasberg 17, Oosterbeek
Voor: dakkapel vervangen
Datum ontvangst: 22 november 2020
Zaaknummer: 1952142221

Verlengen beslistermijn
Locatie: Pietersbergseweg 24, Oosterbeek
Voor: splitsen van een pand in drie appartementen
Datum verzending: 1 december 2020
Zaaknummer: 1952138599

Locatie: Dopheidelaan 5a, Heelsum
Voor: bouwen tuinhuis/veranda
Datum verzending: 30 november 2020
Zaaknummer: 1952136170

Locatie: Utrechtseweg 174b, Oosterbeek
Voor: bestemming wonen toevoegen aan winkel/atelier
Datum verzending: 27 november 2020
Zaaknummer: 1952138393

Informatie
Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen
 

Verleend

Locatie: St. Bernulphusstraat 11a, Oosterbeek
Voor: het kappen van twee eiken (één verleend, één geweigerd)
Datum verzending: 26 november 2020
Zaaknummer: 1952138394

Locatie: Zonneheuvelweg, tegenover no. 8, Kad. sect: B nr 591, Oosterbeek
Voor: vervangen T-Mobile antennes
Datum verzending: 25 november 2020
Zaaknummer: 1952137970

Locatie: Kad. sect: E nr 1182, Oosterbeek (bij tuin Lage Oorsprong)
Voor: het plaatsen van een herdenkingsmonument bij het fietspad van Hartenstein naar Van Borsselenweg
Datum verzending: 25 november 2020
Zaaknummer: 1952134955

Locatie: Nieuweweg 6, Renkum
Voor: afwijken bestemmingsplan
Datum verzending: 1 december 2020
Zaaknummer: 1952139065

Buiten behandeling gesteld
Locatie: Johanniterweg 49, Doorwerth
Voor: aanvraag oprit
Datum verzending: 1 december 2020
Zaaknummer: 1952138019

Locatie: Van Toulon van der Koogweg 10, Oosterbeek
Voor: het vervangen en ophogen van het dak en wijzigen voorpui 
Datum verzending: 30 november 2020
Zaaknummer: 1952137078


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig
 

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Wilgenplas 15, Renkum
Voor: veranderen inrichting van supermarkt
Datum verzending: 24 november 2020
Zaaknummer: 1952140942

Locatie: Hogenkampseweg 179, Renkum
Voor: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending: 27 november 2020
Zaaknummer: 1952142154

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

•    Nr. VKB20-17 Inrichten gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Raanhuisstraat in Oosterbeek 


Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:
-    uw naam en adres;
-    het ontwerpbesluit waar het om gaat;
-    de reden dat u een zienswijze indient;
-    de datum waarop u dat doet.
Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.