Officiële bekendmakingen 2020 week 44

28 oktober 2020 – week 44

Vergunningaanvragen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Bennekomseweg 97, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 14 oktober 2020
Zaaknummer: 1952139067

Locatie: 't Haegendal Kad. sect: B nr: 4043 bwnr 5, Renkum
Voor: bouwen van een woning aan de Bram Streeflandweg
Datum ontvangst: 13 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138968

Locatie: Dorpsstraat 96, Renkum
Voor: het realiseren van een appartement in de kelder
Datum ontvangst: 12 oktober 2020
Zaaknummer: 1952138786


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Wilgenpas 15, Renkum
Voor: vervangen gevelreclame Plus
Datum verzending: 20 oktober 2020
Zaaknummer: 1952135824


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig


Ontwerp-verkeersbesluit 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB20-19 Inrichten gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Waterweg in Renkum 


Zienswijze

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.


Ontwerpbestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’ en ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof 6’ 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’ en het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof’ met ingang van woensdag 28 oktober 2020 gedurende zes weken, dus tot en met 8 december 2020, ter inzage liggen in het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan zijn ook in te zien op de gemeentelijke website: http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen.
Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0203wh-on01. 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie van de voormalige Open hof kerk (Burchtkerk) aan de Lawijckerhof 6 en het voormalige zalencentrum De Burcht/Dorpshuis Wolfheze  aan de Macharislaan 15 in Wolfheze. Beiden hebben hun functie verloren. De Burcht wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen 2 twee-onder-één-kap-woningen. Het kerkgebouw blijft behouden en wordt omgevormd tot vier woningen. Omdat woningbouw en het gebruik van het kerkgebouw voor wonen nu nog niet is toegestaan wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. In dit nieuwe bestemmingsplan krijgt het terrein een woonbestemming.

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. In het ontwerp-beeldkwaliteitplan wordt aangegeven op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt bereikt. Dit gebeurt door een visie op het onderscheid tussen de openbare ruimte en de bebouwing en door het stimuleren van een uitgesproken kwaliteit van de te bouwen woningen.

Het plangebied van beide plannen heeft betrekking op het perceel aan Lawijckerhof 6 en Macharislaan 15  in Wolfheze. Het gebied wordt begrensd door de Lawijckerhof in het noorden, de Macharislaan in het westen, de Johan Stratiuslaan in het oosten en in het zuiden door de tuinen van de woningen aan de Burchtlaan.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie A, nummers 395, 396, 624 en 625.


Zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Geef daarbij aan of deze zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/ of het ontwerp-beeldkwaliteitplan. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij opstellen van het definitieve bestemmingsplan, dan wel bij het opstellen van het definitieve beeldkwaliteitplan.


Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde geluid Lawijckerhof 6 e.o. in Wolfheze 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij van plan is om met toepassing van artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde geluid van maximaal 49 dB vast te stellen voor de geluidbelasting op de tweede verdieping van enkele gevels (met name zuid- / oostgevels) van de nieuw te bouwen woningen naast en in de voormalige Open Hof kerk aan de Lawijckerhof 6 en het voormalige zalencentrum De Burcht aan de Macharislaan 15 in Wolfheze. Vaststelling van de hogere grenswaarde voor geluid op de gevels van de nieuwe woningen is noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat net niet overal voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeerslawaai van de A50. Wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de N783 (Wolfhezerweg) en de voorkeursgrenswaarde van 55 dB als gevolg van de spoorlijn Arnhem-Utrecht. 


Inzien en zienswijze

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken, waaronder het akoestisch onderzoek, voor de woningen op de locatie van de voormalige Open Hof  kerk en het voormalige zalencentrum De Burcht liggen met ingang van woensdag 28 oktober 2020 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis, dus tot en met 8 december2020. De stukken zijn ook in te zien op de gemeentelijke website: http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. 
Voor de woningen aan de Lawijckerhof 6 / Macharislaan 15 is tevens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld; te weten ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’. In een aparte publicatie vindt u daarover meer informatie.

Tijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van de gemeente via (026) 33 48 111.De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij het opstellen van het definitieve besluit hogere grenswaarde.