Officiële bekendmakingen 2020 week 39

23 september 2020 – week 39


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Stationsweg 21 in Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning
Datum ontvangst: 5 september 2020
Zaaknummer: 1952136054

Locatie: Onder De Bomen 20 in Renkum
Voor: plaatsen schutting
Datum ontvangst: 8 september 2020
Zaaknummer: 1952136263

Locatie: Hogeweg 42 in Oosterbeek
Voor: realiseren carport
Datum ontvangst: 6 september 2020
Zaaknummer: 1952136055

Locatie: Eekwal 53 in Renkum
Voor: vervangen tuinhuisje
Datum ontvangst: 5 september 2020
Zaaknummer: 1952136052

Locatie: Veritasweg 22 in Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 10 september 2020
Zaaknummer: 1952136391

Locatie: Van Der Molenallee 121 in Doorwerth
Voor: uitbouwen horecazaak
Datum ontvangst: 10 september 2020
Zaaknummer: 1952136416

Locatie: Akkersdreef 2A in Renkum
Voor: uitbouwen badkamer
Datum ontvangst: 13 september 2020
Zaaknummer: 1952136511

Locatie: Zuiderbeekweg 1 in Oosterbeek
Voor: plaatsen nieuwe dakkapel op dak voorzijde en verwijderen kleinere dakkapel
Datum ontvangst: 9 september 2020
Zaaknummer: 1952136326

Verlengen beslistermijn

Locatie: Don Boscoweg 16 in Renkum
Voor: verbouw bestaande drukkerij tot woonruimte (wijziging op eerder verleende vergunning)
Datum verzending: 10 september 2020
Zaaknummer: 1952132554


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Van Lennepweg 9 in Oosterbeek
Voor: kappen van een eik 
Datum verzending: 14 september 2020
Zaaknummer: 1952135420

Locatie: Nico Bovenweg (bij de duiker aan het spoor) Oosterbeek
Voor: oorlogsmonument aan het spoor (t.h.v.) de Valkenburglaan
Datum verzending: 10 september 2020
Zaaknummer: 1952133013

Locatie: Kerkstraat 36 in Renkum
Voor: gebruiken deel woning voor kortdurend kamerverhuur in de vorm van bed and breakfast
Datum verzending: 15 september 2020
Zaaknummer: 1952132556


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Ontwerpbesluit


Verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Locatie: Bram Streeflandweg 53 in Renkum
Voor: brandveilig gebruiken van pand voor peuterwerk en buitenschoolse opvang
Datum verzending: 15 september 2020
Zaaknummer: 1952103819

Het bovengenoemde ontwerpbesluit in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten liggen ter inzage van 24 september tot 5 november 2020.


Zienswijze 

Richt eventuele zienswijzen op voornoemd ontwerpbesluit binnen de genoemde periode aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Renkum, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer.
U kunt ook uw zienswijze mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Voor informatie en een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.


Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Wilhelminastraat 13 Oosterbeek
Voor:  oprichten van een bakkerij in een bestaande schuur
Datum verzending: 13 juli 2020
Zaaknummer: 1952132432

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 8, lid 4 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang maken wij bekend dat uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd:

  • per 15 september 2020 buitenschoolse opvang (BSO) KluppluZ aan de Pastoor Bruggemanlaan 10 A in Oosterbeek, met uniek registratienummer 313002332

Bezwaar
Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • om welk besluit het gaat;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.


Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2020’ 

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het volgende bestemmingsplan wordt voorbereid: ‘Hartenseweg 7, 2020’.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Hartenseweg 7 in Renkum ter plaatse van een bestaande (paarden)schuur. De (paarden)schuur, die op enige afstand van de weg ligt, wordt daarbij gesloopt en op dezelfde plek komt een woning met een iets kleinere oppervlakte. Tegelijkertijd wordt een groot deel van het perceel als natuur ingericht. Voor het plan wordt ook een beeldkwaliteitplan gemaakt. Daarmee wordt geregeld dat de woning een goede en passende kwaliteit krijgt en het terrein natuurlijk wordt ingericht.

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Hartenseweg 7, gelegen tussen Hartenseweg 5 en 9 in Renkum. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Renkum, sectie A, nummer 3517. 


Inzien

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage en kunt u ook geen zienswijze indienen ten aanzien van het voornemen de bestemmingsplannen te gaan wijzigen. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd kunt u stukken inzien en een zienswijze indienen. De verwachting is dat het bestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan binnen een paar weken ter inzage zullen liggen.