Officiële bekendmakingen 2020 week 35

26 augustus 2020 – week 35

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Dorpsstraat 1 in Renkum
Voor: herstellen gemeentelijk monument
Datum ontvangst: 12 augustus 2020
Zaaknummer: 1952134425

Locatie: Steijnweg 23 in Oosterbeek
Voor: realiseren carport
Datum ontvangst: 12 augustus 2020
Zaaknummer: 1952134281

Locatie: Bachlaan 64 in Doorwerth
Voor: onderkelderen tweede deel woning
Datum ontvangst: 15 augustus 2020
Zaaknummer: 1952134451

Locatie: Akkersdreef 4 in Renkum
Voor: plaatsen dakkapel aan zijkant woning
Datum ontvangst: 17 augustus 2020
Zaaknummer: 1952134530

Locatie: Bennekomseweg 43 in Heelsum
Voor: kappen spar en conifeer
Datum ontvangst: 11 augustus 2020
Zaaknummer: 1952134210

Verlengen beslistermijn

Locatie: Valeriuslaan 8 in Doorwerth
Voor: realiseren extra slaapkamer op bestaande balkon
Datum verzending: 14 augustus 2020
Zaaknummer: 1952128244

Locatie: Graaf van Rechterenweg 18 in Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 17 augustus 2020
Zaaknummer: 1952130536

Locatie: Kuypersweg 6 52 in Renkum
Voor: groot onderhoud aan tuin
Datum verzending: 18 augustus 2020
Zaaknummer: 1952129425

Locatie: Utrechtseweg 161 in Oosterbeek
Voor: plaatsen aluminium pui over gevel bijgebouw en een lichtstraat op een dicht te bouwen patio
Datum verzending: 18 augustus 2020
Zaaknummer: 1952130653

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Wilhelminastraat 13 in Oosterbeek
Voor: starten kleine ambachtelijke bakkerij in bijgebouw
Datum verzending: 18 augustus 2020
Zaaknummer: 1952132141

Locatie: Benedendorpsweg 156A in Oosterbeek
Voor: aanleggen inrit
Datum verzending: 14 augustus 2020
Zaaknummer: 1952130300

Locatie: Doornenkampseweg 20, 22 en 22A, Dorrestijnplantsoen 67 geen bag adressen in Heelsum
Voor: realiseren in- uitrit voor gebruik van de oprit bij vier vrijstaande woninge
Datum verzending: 17 augustus 2020
Zaaknummer: 1952130641

Buiten behandeling gesteld
Locatie: Quadenoord 6 in Renkum
Voor: starten bed&breakfast op bovenste (2e) etage woning
Datum verzending: 12 augustus 2020
Zaaknummer: 1952130867


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde geluid Utrechtseweg 443a in Doorwerth 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij van plan is om met toepassing van artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde van maximaal 51 dB en 57 dB vast te stellen voor de geluidbelasting op de buitengevels van de nieuw te bouwen woning aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth. Het gaat hierbij om de bouw van een nieuwe woning op het perceel waarbij de bestaande woning wordt gesloopt. De nieuw te bouwen woning komt iets verder van de N225 af te liggen dan de bestaande woning. Vaststelling van de hogere grenswaarde voor geluid op de gevels van de nieuwe woning is noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat net niet overal voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeerslawaai van de A50 (51 dB) en de N225 (57 dB). Wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de N782 en de Van der Molenallee. Uiteindelijk is het doel dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB(A)). Met het treffen van (extra) isolatiemaatregelen is eenvoudig hieraan te voldoen.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken, waaronder het akoestisch onderzoek, voor de herbouw van de woning aan de Utrechtseweg 443a liggen met ingang van woensdag 26 augustus 2020 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis, dus tot en met 6 oktober 2020. De stukken zijn ook in te zien op de gemeentelijke website: http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. 
Voor de nieuwe woning aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth is tevens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en sinds vorige week ter inzage gelegd; te weten ‘Utrechtseweg 443a, 2020’. In een aparte publicatie vindt u daarover meer informatie.

Zienswijze
Tijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van de gemeente via (026) 33 48 111.De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve besluit hogere grenswaarde.


Ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’
Sinds 19 augustus 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’ gedurende zes weken, dus tot en met 29 september 2020, ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0201dw-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth. Op het perceel aan de Utrechtseweg 443a is sinds lange tijd een woning aanwezig (deze valt onder het overgangsrecht van het huidige bestemmingsplan). Aangezien de woning niet meer voldoet aan de huidige eisen en dicht op de perceelsgrens staat, is de initiatiefnemer voornemens de bestaande bebouwing te slopen en een nieuwe woning op een ander deel van het perceel te bouwen (iets verder van de straat en de perceelsgrens af). Omdat de woning verplaatst wordt en er nu geen bouwvlak voor de woning is opgenomen wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid waarin een bouwvlak wordt opgenomen voor de nieuwe woning en een voorwaardelijke verplichting om de oude woning te slopen.

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth (in de wijk Kievitsdel). Dit perceel ligt tussen de percelen van 441 en 443 in. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Doorwerth sectie B, nummer 566 (grotendeels). 

Zienswijze
Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.