Officiële bekendmakingen 2020 week 34

19 augustus 2020 – week 34

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Kad. sect. C nr. 8385 Renkum
Voor: nieuwbouw 2 woonvilla's aan de Groeneweg en Utrechtseweg
Datum ontvangst: 1 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133490

Locatie: Weverstraat 108 in Oosterbeek
Voor: plan betreft uitbreiden bestaande woning aan de achterzijde
Datum ontvangst: 3 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133588

Locatie: Pietersbergseweg 24 in Oosterbeek
Voor: bestaande zorgvilla splitsen
Datum ontvangst: 5 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133798

Locatie: Bachlaan 50 in Doorwerth
Voor: realiseren dakopbouw op dakterras voor extra slaapkamer
Datum ontvangst: 4 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133692

Locatie: Jan Van Embdenweg 20 in Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum ontvangst: 2 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133492

Locatie: Badlaan 10 in Doorwerth
Voor: kappen 2 eiken
Datum ontvangst: 31 juli 2020
Zaaknummer: 1952133511

Locatie: Kad. sect. C nr. 5827 Oosterbeek
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 31 juli 2020
Zaaknummer: 1952133487

Locatie: Van Wassenaerweg 17 in Oosterbeek
Voor: houten serre-aanbouw van 9m2 t.b.v. eetkamer
Datum ontvangst: 7 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133983

Locatie: Ploegseweg 7 in Oosterbeek
Voor: Intrekken vergunning
Datum ontvangst: 6 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133864

Locatie: Kerkweg 20 in Heelsum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 5 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133806

Locatie: Nico Bovenweg, t.h.v. de duiker, Oosterbeek
Voor: oorlogsmonumentje aan het spoor in Oosterbeek
Datum ontvangst: 26 juli 2020
Zaaknummer: 1952133013

Locatie: Fonteinallee 14 in Doorwerth
Voor: verzwaren constructie van de loodsen
Datum ontvangst: 7 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133957


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.
 

Besluiten

Omgevingsvergunningen


Ingetrokken vergunningen

Locatie: Dennenkampweg 22 in Oosterbeek
Voor: aanpassen inrit
Datum verzending: 5 augustus 2020
Zaaknummer: 1952132162

Locatie: Ploegseweg 7 in Oosterbeek
Voor: Intrekken vergunning
Datum verzending: 11 augustus 2020
Zaaknummer: 1952133864


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.      
                                                 

Overig


Ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’ met ingang van woensdag 19 augustus 2020 gedurende zes weken, dus tot en met 29 september 2020, ter inzage ligt in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0201dw-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth. Op het perceel aan de Utrechtseweg 443a is sinds lange tijd een woning aanwezig (deze valt onder het overgangsrecht van het huidige bestemmingsplan). Aangezien de woning niet meer voldoet aan de huidige eisen en dicht op de perceelsgrens staat, is de initiatiefnemer voornemens de bestaande bebouwing te slopen en een nieuwe woning op een ander deel van het perceel te bouwen (iets verder van de straat en de perceelsgrens af). Omdat de woning verplaatst wordt en er nu geen bouwvlak voor de woning is opgenomen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin een bouwvlak is opgenomen voor de nieuwe woning en een voorwaardelijke verplichting is opgenomen om de oude woning te slopen.

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth (in de wijk Kievitsdel). Dit perceel ligt tussen de percelen van 441 en 443 in. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Doorwerth sectie B, nummer 566 (grotendeels). 


Zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.