Week 2020-31 gemeentenieuws

Officiële bekendmakingen 29 juli 2020 – week 31

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Locatie        : Kerkstraat 36, Renkum
Voor            : aanvraag bestemming wonen met kamerverhuur
Datum ontvangst    : 17 juli 2020
Zaaknummer        : 1952132556

Locatie        : Don Boscoweg 16, Renkum
Voor            : verbouw van bestaande drukkerij tot woonruimten
Datum ontvangst    : 17 juli 2020
Zaaknummer        : 1952132554

Locatie        : Kad. sect: C nrs: 4075 en 4092 in Doorwerth en Kad. sect: E nr: 790 en Kad. sect: B nr: 919 in Oosterbeek
Voor            : het kappen van 4 beuken
Datum ontvangst    : 14 juli 2020
Zaaknummer        : 1952132211

Locatie        : Utrechtseweg 250, Oosterbeek
Voor            : het kappen van 2 in slechte staat verkerende eiken op de erfafscheiding Datum ontvangst    : 13 juli 2020
Zaaknummer        : 1952132122

Locatie        : Hubertushoeve 4, Oosterbeek
Voor            : het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Datum ontvangst    : 13 juli 2020
Zaaknummer        : 1952132118

Locatie        : Wilhelminastraat 13, Oosterbeek
Voor            : het starten van een kleine ambachtelijke bakkerij in het bijgebouw
Datum ontvangst    : 13 juli 2020
Zaaknummer        : 1952132141

Locatie        : Oosterhoogte 18, Oosterbeek
Voor            : het plaatsen van een dakkapel
Datum ontvangst    : 13 juli 2020
Zaaknummer        : 1952132116

Locatie        : Dennenkampweg 22, Oosterbeek
Voor            : het intrekken van een verleende omgevingsvergunning voor het aanpassen van een inrit
Datum ontvangst    : 13 juli 2020
Zaaknummer        : 1952132162

Locatie        : Hoofdlaan 1, Oosterbeek
Voor            : het kappen van een beuk en drie eiken
Datum ontvangst    : 14 juli 2020
Zaaknummer        : 1952132235

Verlengen beslistermijn
Locatie        : Pietersbergseweg 5, Oosterbeek
Voor            : bestaande dakkapellen verlengen en raamkozijnen vervangen
Datum verzending    : 17 juli 2020
Zaaknummer        : 1952129011

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Buiten behandeling gesteld
Locatie        : Van Spaenweg 22, Oosterbeek
Voor            : herbouw en het verbreden van een garage bij de woning
Datum verzending    : 17 juli 2020
Zaaknummer        : 1952127756

Verleend
Locatie        : Woudstralaan 27, Oosterbeek
Voor            : het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de voorgevel
Datum verzending    : 15 juli 2020
Zaaknummer        : 1952125328

Locatie        : Carel Beukerhof 1, Heelsum
Voor            : het verstevigen van balkons
Datum verzending    : 17 juli 2020
Zaaknummer        : 1952131301

Locatie        : Jan Van Embdenweg 20, Oosterbeek
Voor            : het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis en verbreden inrit (let op: inrit geweigerd)
Datum verzending    : 16 juli 2020
Zaaknummer        : 1952128138

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie        : Bram Streeflandweg 56, Renkum
Voor            : het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending    : 2 juli 2020
Zaaknummer        : 1952131348

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.