Officiële bekendmakingen 2020 week 29

15 juli 2020 - week 29

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Carel Beukerhof 1 in Heelsum
Voor: verstevigen van balkons
Datum ontvangst: 2 juli 2020
Zaaknummer: 1952131301

Locatie: Hoofdlaan 1 in Oosterbeek
Voor: kappen 3 eiken en 1 beuk 
Datum ontvangst: 19 juni 2020
Zaaknummer: 1952131172

Locatie: Waterweg 78  in Renkum
Voor: kappen aantal bomen
Datum ontvangst: 30 juni 2020
Zaaknummer: 1952131055

Rectificatie

Op 10 juni 2020 hebben wij de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Jan van Embdenweg 20 in Oosterbeek onvolledig gepubliceerd (omschrijving was onvolledig). Hierbij de correcte publicatie:
Locatie: Jan van Embdenweg 20 in Renkum
Voor: verbouwen en uitbreiden woonhuis en verbreden inrit
Datum ontvangst: 23 mei 2020
Zaaknummer: 1952128138

Verlenging beslistermijn

Locatie: Benedendorpsweg 112  in Oosterbeek
Voor: plaatsen fietsenstalling in voortuin
Datum verzending: 1 juli 2020
Zaaknummer: 1952126862

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Aanvraag vergunningsvrij

Locatie: Hoefbladstraat 16 in Renkum 
Voor: kapsalon starten in berging behorende bij woning
Datum verzending: 7 juli 2020
Zaaknummer: 1952127243

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Cardanuslaan 6 in Doorwerth
Voor: vervangen bestaande garage door carport
Datum verzending: 7 juli 2020
Zaaknummer: 1952127752

Verleend

Locatie: Dalweg 124 in Doorwerth
Voor: realiseren fietsenschuur naast/aan bestaande carport
Datum verzending: 6 juli 2020
Zaaknummer: 1952126719

Locatie: Hilhorstweg 21, 21A, 27, 27A en 29A in Oosterbeek
Voor: isoleren dak en aanbrengen nieuwe dakpannen
Datum verzending: 2 juli 2020
Zaaknummer: 1952127979

Locatie: Bloemenlaan 14 in Heelsum
Voor: nieuwbouw woning maken van een inrit van 3 m1 breed en pad naar de voordeur van 1 m1 breed
Datum verzending : 1 juli 2020
Zaaknummer: 1952126987

Locatie: Willem Van Oranjeweg 1 in Heelsum
Voor: bouwen tuinhuis
Datum verzending: 1 juli 2020
Zaaknummer: 1952128110

Locatie: Paul Krugerstraat 32 in Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 3 juli 2020
Zaaknummer: 1952128977

Locatie: Benedendorpsweg 80  in Oosterbeek
Voor: starten bed & breakfast
Datum verzending: 1 juli 2020
Zaaknummer: 1952127793

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Overige

Melding trouwlocaties

De gemeenteraad heeft per 1 juli 2020 vastgesteld om naast het gemeentehuis aan de Generaal Urquhartlaan 4 te Oosterbeek, de hierna te noemen trouwlocaties permanent aan te wijzen als ‘huis der gemeente’, met het enige doel huwelijken en partnerschapsregistraties te voltrekken:

 • Hotel De Bilderberg, Utrechtseweg 261 Oosterbeek
 • Concertzaal Oosterbeek EventTheater, Rozensteeg 3 Oosterbeek
 • De Ommuurde Tuin,Kortenburg 16 Renkum
 • Restaurant Klein Hartenstein, Utrechtseweg 226 Oosterbeek
 • Oude Kerk, Benedendorpseweg 134, Oosterbeek
 • Restaurant Campman, Hartenseweg 23, Renkum
 • Restaurant Schoonoord, Pietersbergseweg 4, Oosterbeek
 • De Westerbouwing, Westerbouwing 1, Oosterbeek
 • Kabels, Westerbouwing 1, Oosterbeek
 • Lebret Zalen & Events, Lebretweg 51, Oosterbeek
 • Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2b Doorwerth
 • Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem, Kabeljauwallee35, Doorwerth
 • Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp, Buunderkamp 8 Wolfheze
 • Tuin de Lage Oorsprong, van Borsselenweg 36 Oosterbeek

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Heelsumseweg 3a, Wolfheze 
Voor: realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending: 1 juli 2020
Zaaknummer: 1952129926

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Bekendmaking benoeming toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum maakt bekend dat het op 7 juli 2020 heeft besloten de heer M. Zenan aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

Herhaling: Ontwerpbestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’ en ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’ 

Sinds 8 juli 2020 liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’ en het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’ gedurende 6 weken, dus tot en met 18 augustus 2020, ter inzage. Deze zijn in te zien in het gemeentehuis en de gemeentelijke website www.renkum.nl/bestemmingsplannen en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van tien grondgebonden woningen, met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 5 meter en 8 meter hoogte, in het gebied achter (ten zuiden van) Bato’sweg 17 en 19 in Oosterbeek. Op dit moment is het perceel in gebruik als volkstuin. Ter plaatse van de ontwikkeling geldt op dit moment het bestemmingsplan ‘Oosterbeek-Zuid 2016’ met de bestemming 'Wonen – Uit te werken 1'. In deze bestemming zijn kaders aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan mag uitwerken in een concrete woonbestemming met een verkeersontsluiting. In totaal mogen er maximaal 16 woningen gerealiseerd worden op het terrein volgens de uit te werken bestemming ‘Wonen – Uit te werken 1’. Op dit moment wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling van een deel van het terrein met 10 woningen. Om de woningen daadwerkelijk mogelijk te maken is, op basis van de uitwerkingsregels uit het geldende bestemmingsplan, een uitwerkingsplan (nieuw bestemmingsplan) noodzakelijk, waarbij het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het bestemmingsplan vast te stellen. 

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. In het ontwerp-beeldkwaliteitplan wordt aangegeven op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt bereikt. Dit gebeurt door een visie op het onderscheid tussen de openbare ruimte en de bebouwing en door het stimuleren van een uitgesproken kwaliteit van de te bouwen woningen.

Het plangebied van beide plannen heeft betrekking op het perceel aan de Bato'sweg, tussen en achter de huisnummers 17 en 19 in Oosterbeek. Het plangebied bestaat uit het kadastrale perceel Oosterbeek sectie D, nummers 9354 (gedeeltelijk) en 7449 (gedeeltelijk). In de zuidzijde grenst het plangebied aan de (woon)percelen aan de Kerkeland, in het westen door de woonpercelen aan de Engelenhof en in het oosten door het perceel aan de Bato’sweg 21.

Zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan. Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum. Zienswijzen over het ontwerp-beeldkwaliteitplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum respectievelijk de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij de opstelling van het definitieve beeldkwaliteitplan.