Officiële bekendmakingen 2020 week 28

8 juli 2020 – week 28


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Graaf van Rechterenweg 18 Kad. sect. C nr. 6314 in Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 23 juni 2020
Zaaknummer: 1952130536

Locatie: Utrechtseweg 161 in Oosterbeek
Voor: plaatsen aluminium pui over gevel van bijgebouw en lichtstraat op een dicht te bouwen patio
Datum ontvangst: 24 juni 2020
Zaaknummer: 1952130653

Locatie: Quadenoord 6  in Renkum
Voor: starten bed&breakfast op bovenste (2e) etage van onze woning
Datum ontvangst: 28 juni 2020
Zaaknummer: 1952130867

Locatie: uitbouwen woning
Voor: Petronellaweg 9  in Renkum
Datum ontvangst: 25 juni 2020
Zaaknummer: 1952130764

Locatie: Meester Van Rennesweg 17  in Renkum
Voor: garage conversie naar kamer
Datum ontvangst: 25 juni 2020
Zaaknummer: 1952130758

Locatie: Parallelweg 20  in Oosterbeek
Voor: realiseren inrit
Datum ontvangst: 27 juni 2020
Zaaknummer: 1952130865

Locatie: W.A. Scholtenlaan 21  in Doorwerth
Voor: uitbreiden woning
Datum ontvangst: 24 juni 2020
Zaaknummer: 1952130617

Locatie: Bram Streeflandweg 62  in Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 23 juni 2020
Zaaknummer     : 1952130569

Locatie: Sara Mansveltweg Kad. sect. A nr. 1433 Wolfheze
Voor: realiseren kelder
Datum ontvangst: 23 juni 2020
Zaaknummer: 1952130576

Locatie: Geelkerkenkamp 28  in Oosterbeek
Voor: realiseren uitbreiding op eerste verdieping
Datum ontvangst: 23 juni 2020
Zaaknummer: 1952130518

Locatie: Reuvensweg 18  in Oosterbeek
Voor: realiseren uitrit
Datum ontvangst: 23 juni 2020
Zaaknummer: 1952130480

Locatie: Doornenkampseweg 20, 22, 22a, Dorrestijnplantsoen 67 Heelsum
Voor: aanvraag in- uitrit voor gebruik oprit bij 4 vrijstaande woningen
Datum ontvangst: 24 juni 2020
Zaaknummer: 1952130641

Verlengen beslistermijn

Locatie: Dalweg 124, Doorwerth
Voor: realisering fietsenschuur naast/aan bestaande carport
Datum verzending: 25 juni 2020
Zaaknummer: 1952126719

Locatie: Woudstralaan 27, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel, wijzigen voorgevel
Datum verzending: 25 juni 2020
Zaaknummer: 1952125328

Locatie: Noorderweg 30, Oosterbeek
Voor: realiseren opbouw op bestaande schuur
Datum verzending: 29 juni 2020
Zaaknummer: 1952126829

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.
 

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Vergunningsvrij


Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: bouwen bijgebouw
Datum verzending: 29 juni 2020
Zaaknummer: 1952127940

Verleend

Locatie: Achterdorpsstraat 2c t/m 2k
Voor: bouwen 8 appartementen (wijzigingen op verleende vergunning)
Datum verzending: 24 juni 2020
Zaaknummer: 1952126534

Locatie: Fonteinallee 12, Doorwerth
Voor: legaliseren werkplaats en bouwen spuitcabine
Datum verzending: 24 juni 2020
Zaaknummer: 1952124800

Locatie: Bram Streeflandweg 19, Renkum
Voor: kappen van beuk (verleend) en haagbeuk (vergunningsvrij) in achtertuin
Datum verzending: 30 juni 2020
Zaaknummer: 1952127472

Locatie: Wolfsheide Kad. sect. A nr 1411 kavel 18, Wolfheze
Voor: bouwen nieuwbouwwoning
Datum verzending: 29 juni 2020
Zaaknummer: 1952120723

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Kerkstraat 96A, Renkum
Voor: wijzigen gevelkozijn eerste verdieping
Datum verzending: 26 juni 2020
Zaaknummer: 1952128072

Locatie: Hilhorstweg 22, Oosterbeek
Voor: uitbreiding achterzijde woning op begane grond en 1e verdieping
Datum verzending: 30 juni 2020
Zaaknummer: 1952127241

Geweigerd

Locatie: Van Ingenweg 58, Renkum
Voor: kappen waardevolle boom
Datum verzending: 24 juni 2020
Zaaknummer: 1952126935

Locatie: Stationsweg 11, Oosterbeek
Voor: verwijderen eik
Datum verzending: 30 juni 2020
Zaaknummer: 1952128443


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Overig

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Boshoeve 3  in Wolfheze
Voor: wijzigen van een veebedrijf naar akkerbouwbedrijf
Datum verzending: 23 juni 2020
Zaaknummer: 1952130539

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Raadsbesluit Benoeming Commissielid
 

De raad van de gemeente Renkum gezien hebben het voorstel van 17 juni  2020; 

Overwegende dat o.b.v. de Verordening op de Raadscommissies gemeente Renkum 2019

  • de gemeenteraad op voordracht van een raadsfractie per raadsperiode maximaal 2 niet-raadsleden kan benoemen in de raadscommissies;
  • het benoemen en voordragen van niet raadsleden die niet op de kieslijst hebben gestaan, mogelijk is vanaf 18 maanden na het begin van elke raadsperiode;
  • commissieleden ten overstaan van de gemeenteraad de eed of belofte afleggen; 


Gehoord hebbend

  • het rapport van de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven, die de stukken van het voorgedragen commissielid heeft onderzocht;
  • dat deze commissie de stukken in orde heeft bevonden; 

Gelet op artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet; 

Besluit 

  • Mw. V.G.E. van der  Veen (GB)  te benoemen tot lid van de commissies van de raad van de gemeente;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van woensdag 1 juli 2020.
Oosterbeek, 22 april 2020
De voorzitter, A.M.J. Schaap. De griffier, J.I.M. le Comte.


Ontwerpbestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’ en ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’ 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’ en het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’ met ingang van woensdag 8 juli 2020 gedurende zes weken, dus tot en met 18 augustus 2020, ter inzage liggen in het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan zijn ook in te zien op de gemeentelijke website: http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen..
Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0204ob-on01. De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0204ob-/NL.IMRO.0274.bp0204ob-on01. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de  nieuwbouw van tien grondgebonden woningen, met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 5 meter en 8 meter hoogte, in het gebied achter (ten zuiden van) Bato’sweg 17 en 19 in Oosterbeek. Op dit moment is het perceel in gebruik als volkstuin. Ter plaatse van de ontwikkeling geldt op dit moment het bestemmingsplan ‘Oosterbeek-Zuid 2016’ met de bestemming 'Wonen – Uit te werken 1'. In deze bestemming zijn kaders aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan mag uitwerken in een concrete woonbestemming met een verkeersontsluiting. In totaal mogen er maximaal 16 woningen gerealiseerd worden op het terrein volgens de uit te werken bestemming ‘Wonen – Uit te werken 1’. Op dit moment wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling van een deel van het terrein met 10 woningen. Om de woningen daadwerkelijk mogelijk te maken is, op basis van de uitwerkingsregels uit het geldende bestemmingsplan, een uitwerkingsplan (nieuw bestemmingsplan) noodzakelijk, waarbij het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het bestemmingsplan vast te stellen. 

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. In het ontwerp-beeldkwaliteitplan wordt aangegeven op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt bereikt. Dit gebeurt door een visie op het onderscheid tussen de openbare ruimte en de bebouwing en door het stimuleren van een uitgesproken kwaliteit van de te bouwen woningen.

Het plangebied van beide plannen heeft betrekking op het perceel aan de Bato'sweg, tussen en achter de huisnummers 17 en 19 in Oosterbeek. Het plangebied bestaat uit het kadastrale perceel Oosterbeek sectie D, nummers 9354 (gedeeltelijk) en 7449 (gedeeltelijk). In de zuidzijde grenst het plangebied aan de (woon)percelen aan de Kerkeland, in het westen door de woonpercelen aan de Engelenhof en in het oosten door het perceel aan de Bato’sweg 21.

Zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan. Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum. Zienswijzen over het ontwerp-beeldkwaliteitplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum respectievelijk de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team Beleid van het Ruimtelijk Domein op (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij de opstelling van het definitieve beeldkwaliteitplan.