Officiële bekendmakingen 2020 week 27

1 juli 2020  – week 27

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Wolfhezerweg 120 75 in Wolfheze
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 11 juni 2020
Zaaknummer: 1952129545

Locatie: Paul Krugerstraat 4 in Oosterbeek
Voor: kappen monumentale beuk
Datum ontvangst: 15 juni 2020
Zaaknummer: 1952129828

Locatie: Waldeck Pyrmontlaan 28 in Doorwerth
Voor: vervangen kozijnen aan voorzijde woning
Datum ontvangst: 18 juni 2020
Zaaknummer: 1952130122

Locatie: Mariaweg 5 in Oosterbeek
Voor: realiseren oprit
Datum ontvangst: 19 juni 2020
Zaaknummer: 1952130290

Locatie: Benedendorpsweg 156A in Oosterbeek 
Voor: aanleggen inrit
Datum ontvangst: 20 juni 2020
Zaaknummer: 1952130300

Locatie: Lindelaan 28 in Renkum
Voor: plaatsen dakkapel aan achterzijde woning
Datum ontvangst: 11 juni 2020
Zaaknummer: 1952129543


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Hertog Reinaldlaan 7 in Oosterbeek
Voor: verbreden oprit
Datum verzending: 19 juni 2020
Zaaknummer: 1952126476

Locatie: Utrechtseweg 412 in Doorwerth
Voor: bouwen overkapping
Datum verzending: 17 juni 2020
Zaaknummer: 1952126257

Locatie: gedeeltelijk vervangen vloer
Voor: Groeneweg 84 in Renkum
Datum verzending: 17 juni 2020
Zaaknummer: 1952128866

Locatie: Wolfhezerweg 120 11 in Wolfheze
Voor: kappen Hollandse eik
Datum verzending: 17 juni 2020
Zaaknummer: 1952127371

Locatie: Lindelaan 28 in Renkum
Voor: plaatsen dakkapel aan achterzijde woning
Datum verzending: 19 juni 2020
Zaaknummer: 1952129543

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Heveahaven, Fonteinallee 4H Kad. sect: C nr: 4533 Renkum
Voor: afvlakken hellingbaan Heveahaven
Datum verzending: 17 juni 2020
Zaaknummer: 1952126745


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’, ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2020’ en ‘Utrechtseweg 443a, 2020’ 

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het volgende bestemmingsplanen worden voorbereid:  

‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de  nieuwbouw van tien grondgebonden woningen, met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 5 meter en 8 meter hoogte, in het gebied achter (ten zuiden van) Bato’sweg 17 en 19 in Oosterbeek. Op dit moment is het perceel in gebruik als volkstuin. Ter plaatse van de ontwikkeling geldt op dit moment het bestemmingsplan ‘Oosterbeek-Zuid 2016’ met de bestemming 'Wonen – Uit te werken 1'. In deze bestemming zijn kaders aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan mag uitwerken in een concrete woonbestemming met een verkeersontsluiting. In totaal mogen er maximaal 16 woningen gerealiseerd worden op het terrein volgens de uit te werken bestemming ‘Wonen – Uit te werken 1’. Op dit moment wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling van een deel van het terrein met 10 woningen. Om de woningen daadwerkelijk mogelijk te maken is, op basis van de uitwerkingsregels uit het geldende bestemmingsplan, een uitwerkingsplan (nieuw bestemmingsplan) noodzakelijk, waarbij het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het bestemmingsplan vast te stellen. 

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Bato'sweg, tussen en achter de huisnummers 17 en 19 in Oosterbeek. Het plangebied bestaat uit het kadastrale perceel Oosterbeek sectie D, nummers 9354 (gedeeltelijk) en 7449 (gedeeltelijk). In de zuidzijde grenst het plangebied aan de (woon)percelen aan de Kerkeland, in het westen door de woonpercelen aan de Engelenhof en in het oosten door het perceel aan de Bato’sweg 21.

 ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2020’
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie van de Open hof kerk (Burchtkerk) aan de Lawijckerhof 6 en het zalencentrum De Burcht/Dorpshuis Wolfheze  in Wolfheze. Beiden hebben hun functie verloren. De Burcht wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen 2  twee-onder-één-kap-woningen. Het kerkgebouw blijft behouden en wordt omgevormd tot vier woningen. Omdat woningbouw en het gebruik van het kerkgebouw voor wonen nu nog niet is toegestaan wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. In dit nieuwe bestemmingsplan krijgt het terrein een woonbestemming.

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan Lawijckerhof 6 en Macharislaan 15  in Wolfheze. Het gebied wordt begrensd door de Lawijckerhof in het noorden, de Macharislaan in het westen, de Johan Stratiuslaan in het oosten en in het zuiden door de tuinen van de woningen aan de Burchtlaan.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie A, nummers 395, 396, 624 en 625. 

‘Utrechtseweg 443a, 2020’
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth. Op het perceel aan de Utrechtseweg 443a is sinds lange tijd een woning aanwezig (deze valt onder het overgangsrecht van het huidige bestemmingsplan). Aangezien de woning niet meer voldoet aan de huidige eisen en dicht op de perceelsgrens staat, is de initiatiefnemer voornemens de bestaande bebouwing te slopen en een nieuwe woning op een ander deel van het perceel te bouwen (iets verder van de straat en de perceelsgrens af). Omdat de woning verplaatst wordt en er nu geen bouwvlak voor de woning is opgenomen wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid waarin een bouwvlak wordt opgenomen voor de nieuwe woning en een voorwaardelijke verplichting om de oude woning te slopen.

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth (in de wijk Kievitsdel). Dit perceel ligt tussen de percelen van 441 en 443 in. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Doorwerth sectie B, nummer 566 (grotendeels). 


Wanneer liggen stukken ter inzage?

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage en kunt u ook geen zienswijze indienen ten aanzien van het voornemen de bestemmingsplannen te gaan wijzigen. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd kunt u stukken inzien en een zienswijze indienen. 
De verwachting is dat het bestemmingsplan:

  • Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’ over één week ter inzage wordt gelegd (8 juli );
  • Lawijckerhof 6 e.o., 2020’ over circa een maand (ongeveer halverwege augustus) ter inzage wordt gelegd;
  • ‘Utrechtseweg 443a, 2020’ over circa een maand (ongeveer halverwege augustus) ter inzage wordt gelegd.