Officiële bekendmakingen 2020 week 25

17 juni 2020– week 25

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Lebretweg 72, Oosterbeek
Voor: intrekken besluit realiseren bed and breakfast
Datum ontvangst:: 4 juni 2020
Zaaknummer: 1952129116

Locatie: Groeneweg 84, Renkum
Voor: gedeeltelijk vervangen vloer
Datum ontvangst: 3 juni 2020
Zaaknummer: 1952128866

Locatie: Goudenregenlaan 9, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum ontvangst: 4 juni 2020
Zaaknummer: 1952128996

Locatie: Pietersbergseweg 5, Oosterbeek
Voor: bestaande dakkapellen verlengen en raamkozijnen vervangen
Datum ontvangst: 4 juni 2020
Zaaknummer: 1952129011

Locatie: Paasberg 17 en 19, Oosterbeek
Voor: veranderen van indeling voorgevel en het aanbrengen rieten dak
Datum ontvangst: 30 mei 2020
Zaaknummer: 1952128653

Locatie: Ginkelseweg 11, Heelsum
Voor: uitbreiden clubgebouw, kappen eik en vervangen bijgebouw
Datum ontvangst: 3 juni 2020
Zaaknummer: 1952128979

Locatie: Kasteelweg 4, Doorwerth
Voor: starten bed en breakfast
Datum ontvangst: 2 juni 2020
Zaaknummer: 1952128667

Locatie: Wolfhezerweg 13, Oosterbeek
Voor: het kappen van 1 grove den
Datum ontvangst: 28 mei 2020
Zaaknummer: 1952128575

Locatie: Wolfhezerweg 120 04, Wolfheze
Voor: het kappen van een grove den en eik
Datum ontvangst: 28 mei 2020
Zaaknummer: 1952128519
Locatie: Paul Krugerstraat 32, Oosterbeek
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Datum ontvangst: 4 juni 2020
Zaaknummer: 1952128977

Verlengen beslistermijn

Locatie: De Beyerstraat 8, Renkum
Voor: verbouwen winkel naar twee woningen 
Datum verzending: 5 juni 2020
Zaaknummer: 1952125038

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Benedendorpsweg 113, Oosterbeek
Voor: aanvraag nokverhoging en dakkapel
Datum verzending: 3 juni 2020
Zaaknummer: 1952125488

Locatie: Joan Beukerweg achter nr. 1, Kad. sect. C nr. 7789, Renkum
Voor: bouwen woning en realiseren inrit
Datum verzending    : 8 juni 2020
Zaaknummer        : 1952125546

Locatie: Nico Bovenweg 24, Oosterbeek
Voor: vervangen van dakkapel door sleepdakkapel
Datum verzending: 4 juni 2020
Zaaknummer: 1952128245

Geweigerd

Locatie: Dopheidelaan 19, Heelsum
Voor: kappen grove den en larix
Datum verzending: 9 juni 2020
Zaaknummer: 1952126956

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Overig

Ontwerp-verkeersbesluit 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB20-10: Inrichten gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Bernardus Arpsstraat in Heelsum 

Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. 


Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Renkum 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft in de vergadering van 26 mei 2020 de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Renkum 2020 vastgesteld. 

De gemeente kan op grond van artikel 35 van de Participatiewet bijzondere bijstand verstrekken voor algemeen noodzakelijke kosten die voortvloeien bijzondere omstandigheden. Voor de beoordeling van aanvragen voor bijzondere bijstand heeft het college beleidsregels vastgesteld. 

De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag van publicatie in de Rijn en Veluwe. Met het in werking treden van de nieuwe beleidsregels worden de oude beleidsregels ingetrokken.  

Inzien

U kunt de beleidsregels op www.renkum.nl raadplegen. Ze liggen daarnaast gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Neem voor vragen over de beleidsregels of het toezenden van een digitaal exemplaar contact op met het team beleid sociaal domein via (026) 33 48 111 of mail naar info@renkum.nl.