Officiële bekendmakingen 2020 week 21

20 mei 2020 – week 21

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Van Ingenweg 58, Renkum
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 5 mei 2020
Zaaknummer: 1952126935

Locatie: Wolfhezerweg 83 en 85, Wolfheze
Voor: vervangen kozijnen en glas voor hoog rendement
Datum ontvangst: 1 mei 2020
Zaaknummer: 1952126724

Locatie: Dopheidelaan 19, Heelsum
Voor: kappen grove den en larix
Datum ontvangst: 5 mei 2020
Zaaknummer: 1952126956

Locatie: Hoefbladstraat 16, Renkum
Voor: kapsalon starten in berging bij woning
Datum ontvangst: 9 mei 2020
Zaaknummer: 1952127243

Locatie: Utrechtseweg 433, Doorwerth
Voor: toestaan kamerbewoning
Datum ontvangst: 4 mei 2020
Zaaknummer: 1952126872

Locatie: Noorderweg 30, Oosterbeek
Voor: realiseren opbouw op bestaande schuur
Datum ontvangst: 4 mei 2020
Zaaknummer: 1952126829

Locatie: Bloemenlaan 14, Heelsum
Voor: nieuwbouw woning maken van een inrit van 3 m1 breed en pad naar de voordeur van 1 m1 breed
Datum ontvangst: 6 mei 2020
Zaaknummer: 1952126987

Locatie: Groeneweg 84, Renkum
Voor: aanbouw achterzijde woning
Datum ontvangst: 6 mei 2020
Zaaknummer: 1952127076

Locatie: Mariaweg 45 en 47, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum ontvangst: 4 mei 2020
Zaaknummer: 1952126836

Locatie: Rosandepolder 29, Oosterbeek
Voor: uitvlakken bodem voor plaatsen nieuwe woonark
Datum ontvangst: 4 mei 2020
Zaaknummer: 1952126873

Locatie: Hilhorstweg 22, Oosterbeek
Voor: uitbreiding woning aan achterzijde op begane grond en 1e verdieping
Datum ontvangst: 8 mei 2020
Zaaknummer: 1952127241

Locatie: Heveahaven, Fonteinallee 4h Kad. sect. c nr. 4533
Voor: afvlakken hellingbaan Heveahaven
Datum ontvangst: 2 mei 2020
Zaaknummer: 1952126745

Locatie: Benedendorpsweg 112, Oosterbeek
Voor: plaatsen fietsenstalling in voortuin
Datum ontvangst: 4 mei 2020
Zaaknummer: 1952126862

Locatie: Dalweg 124, Doorwerth
Voor: realiseren van fietsenschuur naast/aan bestaande carport
Datum ontvangst: 1 mei 2020
Zaaknummer: 1952126719

Locatie: Leeuwenstraat 5, Renkum
Voor: veranderen raam aan voorzijde huis
Datum ontvangst: 3 mei 2020
Zaaknummer: 1952126751

Locatie: Reijmerweg 35, Renkum
Voor: kappen larix (beeldbepalende boom) ivm overlast en gevaarzetting
Datum ontvangst: 1 mei 2020
Zaaknummer: 1952126677


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend


Locatie: Utrechtseweg 106, Renkum
Voor: kappen van een linde en een eik
Datum verzending: 12 mei 2020
Zaaknummer: 1952124358

Locatie: Bakkershaag 31, Renkum
Voor: verbouwen woning
Datum verzending: 8 mei 2020
Zaaknummer: 1952113367

Locatie: Heidesteinlaan 2, Heelsum
Voor: kappen twee acacia’s ivm uitbreiding woning
Datum verzending: 7 mei 2020
Zaaknummer: 1952124552

Locatie: Le Maitreweg 13, Renkum
Voor: het vernieuwen van de bestaande dakkapel en veranderen en vergroten bestaande serre
Datum verzending: 7 mei 2020
Zaaknummer: 1952117255

Geweigerd

Locatie: Van Aldenburglaan 17, Doorwerth
Voor: kappen van een grove den
Datum verzending: 6 mei 2020
Zaaknummer: 1952123447

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Overig

Weigering vaststelling bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 22 april 2020 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’ niet vast te stellen.
Het gevolg van het niet vaststellen van het bestemmingsplan is dat het bestemmingsplan ‘Oosterbeek-Noord 2014’ op deze locatie (Valkenburglaan 1 in Oosterbeek) van kracht blijft.


Inzien

Met ingang van woensdag 20 mei 2020 liggen gedurende zes weken de onderstaande stukken ter inzage ligt in het gemeentehuis en op de website van de gemeente Renkum (www.renkum.nl):

  • Besluitdocumenten: het besluit met de weigering het bestemmingsplan vast te stellen en de besluitenlijsten van de vergaderingen van 11 maart 2020 en 22 april 2020 van de gemeenteraad;
  • Ontwerpbestemmingsplan: het ter inzage gelegen ontwerpbestemmingsplan;
  • Achtergronddocumenten: het verworpen raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan en het daarbij behorende ter vaststelling aangeboden bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2020’ (wat dus niet is vastgesteld),

Het ontwerp van het bestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, kunt u bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0196ob-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. 
Het bestemmingsplan is dus niet vastgesteld.

Dit bestemmingsplan had betrekking op Valkenburglaan 1 in Oosterbeek. Het doel van het bestemmingsplan was om het geldende plan te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe, deels vergunde, plannen. De bebouwing aan de Valkenburglaan 1 heeft de bestemming 'Sport - Manege'. Deze bestemming bleef in het nieuwe bestemmingsplan gelijk. Op de locatie bevindt zich een manege, restaurant en een bedrijfswoning. Door gewijzigde bedrijfsvoering van het terrein is de publieksfunctie van de paardensport van komen te vervallen. Het gevolg hiervan is dat het aantal paarden dat gehouden wordt is afgenomen en de stallen in het bijgebouw aansluitend op het restaurant zijn komen te vervallen. In dit gebouw (de voormalige stallen) is inmiddels met een separate vergunning een sportschool toegestaan en in werking. Dit bestemmingsplan zou zorgen voor de planologische vertaling van de eerdere verleende vergunningen (waaronder de sportschool), de feitelijke situatie (waaronder het planologisch vastleggen van het zelfstandige restaurant), de veranderde bedrijfsvoering en het mogelijk maken van de bouw en gebruik van een kantoor.

Het plangebied aan de Valkenburglaan 1 ligt in de hoek van de Valkenburglaan en de Sonnenberglaan. Het bestemmingsplan had betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie B, nummers 1122, 1123, 1148, 1149, 1150 en voor een heel klein deel op 1170.


In beroep

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging) kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend en ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het besluit in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.


Jaarstukken ODRA

Vanaf woensdag 20 mei 2020 liggen de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de ontwerpbegroting 2021/meerjarenraming 2022-2024 van de ODRA voor een ieder ter inzage. Deze stukken zijn ook algemeen verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met de gemeente Renkum op (026) 33 48 111.