Officiële bekendmakingen 2020 week 16

Datum: 15 april 2020 – week 16

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Stationsweg 26B, Oosterbeek
Voor: realiseren van een interne verbouwing
Datum ontvangst: 2 april 2020
Zaaknummer: 1952124715

Locatie: Raanhuisstraat 10, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 2 april 2020
Zaaknummer: 1952124707

Locatie: Heidesteinlaan 2, Heelsum
Voor: kappen 2 acacia's .iv.m. uitbreiding woning
Datum ontvangst: 31 maart 2020
Zaaknummer: 1952124552

Locatie: Paul Krugerstraat 50A, Oosterbeek
Voor: matzwart maken van geplaatste luchtbehandelingsinstallatie
Datum ontvangst: 1 april 2020
Zaaknummer: 1952124618

Locatie: Bachlaan 4, Doorwerth
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 5 april 2020
Zaaknummer: 1952124816

Locatie: Benedendorpsweg 100, Oosterbeek
Voor: realiseren fietsenberging
Datum ontvangst: 2 april 2020
Zaaknummer: 1952124656

Verlenging beslistermijn

Locatie: Heelsumseweg Kad. sect. A nr. 514, Wolfheze
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 3 april 2020
Zaaknummer: 1952119574

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Beethovenlaan 62, Doorwerth
Voor: aanvraag voor een uitbouw
Datum verzending: 6 april 2020
Zaaknummer: 1952119185

Geweigerd

Locatie: Goudenregenlaan 1, Oosterbeek
Voor: realisatie oprit
Datum verzending: 2 april 2020
Zaaknummer: 1952119132

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Omgevingsvergunning

Verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Locatie: Utrechtseweg 60 Heelsum
Voor: aanvraag gebruiksvergunning 2 verzorgingshuizen
Datum verzending: 2 april 2020
Zaaknummer: 195297990

Het bovengenoemde besluit met bijbehorende documenten liggen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem ter inzage van donderdag 16 april 2020 tot donderdag 21 mei 2020.

Beroepsclausule

Binnen 6 weken na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van dit besluit. Het beroepschrift kunt u richten aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
a. naam en adres indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.

Aangezien het indienen van een beroepschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u in samenhang met het indienen van het beroepschrift een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

Overige

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Mozartlaan 66, Doorwerth
Voor: het intern wijzigen van een bestaande supermarkt
Datum verzending: 6 april 2020
Zaaknummer: 1952124369

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.