Officiële bekendmakingen 2020 week 11

11 maart 2020 – week 11


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Reijerskamp 1, Wolfheze
Voor: plaatsen van 22 zonnepanelen in tuin
Datum ontvangst: 21 februari 2020
Zaaknummer: 1952121478

Locatie: Enkweg 23, Renkum
Voor: aanbouw extra slaapkamer op eerste verdieping
Datum ontvangst: 23 februari 2020
Zaaknummer: 1952121522

Locatie: Bram Streeflandweg 56, Renkum
Voor: slopen woonhuis Cathaya
Datum ontvangst: 26 februari 2020
Zaaknummer: 1952121968

Locatie: Paul Krugerstraat 4, Oosterbeek
Voor: constructieve wijziging
Datum ontvangst: 27 februari 2020
Zaaknummer: 1952122067

Locatie: Korenbloemstraat 34, Renkum
Voor: uitrit realiseren in bestaande voortuin
Datum ontvangst: 25 februari 2020
Zaaknummer: 1952121809

Locatie: Bilderberglaan 7, Oosterbeek
Voor: dak vervangen, gevel keimen, uitbouw bij entree, plaatsen veranda
Datum ontvangst: 26 februari 2020
Zaaknummer: 1952121935

Locatie: Johan Stratiuslaan 11, Wolfheze
Voor: intrekken vergunning vervanging dak, aanbrengen gevelisolatie
Datum ontvangst: 16 februari 2020
Zaaknummer: 1952120852

Locatie: Joan Beukerweg, Renkum
Voor: kappen van een linde
Datum ontvangst: 20 februari 2020
Zaaknummer: 1952121516

Verlengd
Locatie: hoek Bergerhof/Europalaan, Renkum
Voor: bouwen van twee dubbele woningen
Datum verzending: 28 februari 2020
Zaaknummer: 1952114930

Informatie
Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere wetten

Aangevraagd


Evenementenvergunning

  • Vereniging Oranjedag Heelsum voor het organiseren van Oranjedag Heelsum (Koningsdag 2020) op 27 april 2020 op het grasveld aan de Bart Crumstraat in Heelsum;
  • Oud & Tiek voor het organiseren van een Warme Winter Brocante op 15 november 2020 op de Stephanieweg tussen Noorderweg en Veritasweg.

Gebruik openbare grond

  • Nijhuis Bouw BV voor het plaatsen van een mobiele kraan en containers van 6 april tot en met 1 mei 2020 op de Reijmerweg in Renkum;
  • Van Gemert zwembaden voor het plaatsen van een mobiele kraan, op 18 maart 2020 op de Cronjéweg in Oosterbeek.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl. 

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsing en vervanging poorten en hekwerk
Datum verzending: 28 februari 2020
Zaaknummer: 1952118019

Locatie: Utrechtseweg 261, Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke kas (t/m 31 maart 2020)
Datum verzending: 28 februari 2020
Zaaknummer: 1952120951

Locatie: Paul Krugerstraat 4, Oosterbeek
Voor: constructieve wijziging
Datum verzending: 3 maart 2020
Zaaknummer: 1952122067

Locatie: Johan Stratiuslaan 11, Wolfheze
Voor: intrekken vergunning vervanging dak, aanbrengen gevelisolatie
Datum verzending: 27 februari 2020
Zaaknummer: 1952120852

Locatie: Kneppelhoutweg 18, Oosterbeek
Voor: bouwen garage, uitbreiden veranda
Datum verzending: 3 maart 2020
Zaaknummer: 1952115604

Rectificatie


Locatie: t.h.v. Bernadottelaan 7 & 28, Doorwerth
Voor: kappen van vier beuken
Besluit: deels weigeren van één beuk, deels vergunningsvrij voor drie beuken
Datum verzending: 29 januari 2020
Zaaknummer: 1952109300

Op 12 februari 2020 is per abuis gepubliceerd dat voor bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van vier beuken. Hierboven staat de juiste beschikking.
    

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Omgevingsvergunningen met uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Verleend


Locatie: Rijnlaan 12, Heveadorp
Voor: nieuwbouw/herbouw villa
Datum ontvangst: 26 februari 2020
Zaaknummer: 195292518


Indienen beroepschrift 

Het bovengenoemde besluit in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten liggen ter inzage van donderdag 12 maart 2020 tot 23 april 2020.

Belanghebbenden, die door deze beschikkingen rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen bovengenoemde periode, tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u zenden aan; Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het onderwerp naar voren heeft gebracht. Ook kan, indien er sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen beroep is ingesteld, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende beroepschrift bijvoegen.


Overig

Openbare hoorzittingen Horsa Glider 

In het kader van het raadsonderzoek naar de procesgang rond het project Horsa Glider, heeft de onderzoekscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Renkum besloten in de periode van 2 maart t/m 19 maart 2020, openbare hoorzittingen te houden. Voor de hoorzittingen zijn bestuurders, medewerkers van de gemeente en andere belanghebbenden uitgenodigd.   

De voorlopig laatste hoorzitting is op donderdag 19 maart van 17.30 uur tot 21.00 uur. De hoorzitting is openbaar en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.


Weekmarkt verplaatst

De locatie van de Oosterbeekse weekmarkt van donderdag 19 maart is eenmalig verplaatst. 
De markt is die dag aan de achterkant van het gemeentehuis, op de parkeerplaats bij de bibliotheek. Op het Raadhuisplein, aan de voorkant, is van 18 maart tot en met 23 maart kermis. In verband met de (op- en afbouw van) de kermis is er vanaf maandag 16 maart tot en met 24 maart zeer beperkte parkeergelegenheid op het Raadhuisplein.


Collecterooster maart 

Van 8 maart tot 14 maart wordt er gecollecteerd voor Amnesty International.