Officiële bekendmakingen 2020 week 07

12 februari 2020 – week 7

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Weverstraat 77, Oosterbeek
Voor: wijzigen kozijnen
Datum ontvangst: 29 januari 2020
Zaaknummer: 1952118874

Locatie: Wolfhezerweg 8, Oosterbeek
Voor: kappen 4 bomen
Datum ontvangst: 27 januari 2020
Zaaknummer: 1952118735

Locatie: Ginkelseweg, bij Kalimaropad
Voor: kappen 4 eiken en 2 hemlocksparren
Datum ontvangst: 28 januari 2020
Zaaknummer: 1952118707

Locatie: Stationsweg 54, Oosterbeek
Voor: plaatsen tuinkas in achtertuin
Datum ontvangst: 28 januari 2020
Zaaknummer: 1952118819


Verlengen beslistermijn

Locatie: Bram Streeflandweg Renkum kavel 1, (kad. B 4039)
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 31 januari 2020
Zaaknummer: 1952112967


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • OUD&TIEK voor het organiseren van Brocante Markt Stephanieweg (tussen Noordenweg en Veritasweg) op 23 mei 2020 de Stehpanieweg in Oosterbeek.
  • Golazo Cycling NL B.V. voor het organiseren van Classico Boretti op 16 mei 2020, route door een gedeelte van Renkum.
  • Stichting Muziektheater de Plaats voor het organiseren van een voorstelling  Na de Dam op 3 mei en 4 mei 2020, in en om de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek.
  • Stichting Taptoe Oosterbeek voor het organiseren van Taptoe Oosterbeek op 19 september 2020, op het Raadhuisplein in Oosterbeek.
  • Stichting CBFB voor het organiseren van de 24e Tour de haute Veluwe fietstoertocht op 18 april 2020, route door een gedeelte van Renkum.
  • Sportvereniging Wodanseck voor het organiseren van WodanRun (hardloopwedstrijd) op 7 juni 2020, met start en finish in Wolfheze.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Willem Alexanderstraat 19, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel aan voorzijde
Datum verzending: 4 februari 2020
Zaaknummer: 1952115857

Locatie: Fazantenlaan 6, Doorwerth
Voor: plaatsen dakopbouw aan achterzijde
Datum verzending: 4  februari 2020
Zaaknummer: 1952115252
Locatie: Bernadottelaan 7 en 28, Doorwerth
Voor: kappen 4 beuken
Datum verzending: 29 januari 2020
Zaaknummer: 1952109300

Locatie: Fangmanweg 12, Oosterbeek
Voor: bijplaatsen kolommen voor ondersteuning galerijen
Datum verzending: 3 februari 2020
Zaaknummer: 1952116175

Locatie: van Ingenweg 21, Renkum
Voor: vervangen  4 kozijnen aan voorzijde
Datum verzending: 30 januari 2020
Zaaknummer: 1952117732


Bezwaar
Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Overig

RAADSBESLUITEN

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van woensdag 29 januari 2020.

Plaats: Oosterbeek
Datum: 29 januari 2020

De voorzitter,
A.M.J. Schaap

De griffier,
J.I.M. Le Comte

BENOEMING LEDEN KLACHTENCOMMISSIE BURGEMEESTER

De raad van de gemeente Renkum gezien hebbend het voorstel van 16 december 2019;

Overwegende dat o.b.v. de Klachtenverordening gemeente Renkum 2002 (vastgesteld door de gemeenteraad  op 28 november 2001)
- een klacht over de burgemeester door drie door de raad, voor de duur van de raadsperiode, benoemde fractievoorzitters dient te worden behandeld (art. 7, lid 5);

Gehoord hebbend dat
- mw. E.L. Vink (GL), mw. D.A. Bondt (D66) en mw. C.D. van Bentem (GB) voor deze functie zijn voorgedragen;

Besluit
- mw. E.L. Vink (GL), mw. D.A. Bondt (D66) en mw. C.D. van Bentem (GB) te benoemen tot leden van de klachtencommissie die een klacht over de burgemeester behandelen.


BENOEMING VOORZITTER RAADSCOMMISSIES EN RAADSONTMOETINGEN

De raad van de gemeente Renkum gezien hebben het voorstel van 22 januari 2020;

Overwegende dat o.b.v. het Reglement van Orde voor de Raad 2019
- voor de raadscommissies en raadsontmoetingen samen vier voorzitters worden benoemd die elkaar kunnen vervangen;
- er vanaf 1 januari een vacature is ontstaan door het vertrek van mw. M. Kreuzen;
- voorzitters door de raad uit zijn midden worden benoemd (art. 5.1);
Gehoord hebbend dat
- de fractie van de PvdA mw. H.J. Weeda ter benoeming heeft voorgedragen;
Besluit
- mw. H.J. Weeda te benoemen tot voorzitter raadscommissies en raadsontmoetingen van de gemeente Renkum.


BENOEMING TWEE COMMISSIELEDEN

De raad van de gemeente Renkum gezien hebbend het voorstel van 21 januari 2020;

Overwegende dat o.b.v. de Verordening op de Raadscommissies gemeente Renkum 2019
- de gemeenteraad op voordracht van een raadsfractie per raadsperiode maximaal 2 niet-raadsleden kan benoemen in de raadscommissies;
- het benoemen en voordragen van niet raadsleden die niet op de kieslijst hebben gestaan, mogelijk is vanaf 18 maanden na het begin van elke raadsperiode;
- commissieleden ten overstaan van de gemeenteraad de eed of belofte afleggen;

Gehoord hebbend
- het rapport van de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven, die de stukken van de voorgedragen commissieleden heeft onderzocht;
- dat deze commissie de stukken in orde heeft bevonden;

Gelet op artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet;

Besluit
- dhr. F. Makkinga (D66) te benoemen tot lid van de commissies van de raad van de gemeente;
- dhr. M. Bekkers (CDA) te benoemen tot lid van de commissies van de raad van de gemeente.