Officiële bekendmakingen 2020 week 06

5 februari 2020 – week 6

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Kabeljauwallee, 7 Doorwerth
Voor: kapen 2 grove dennen
Datum ontvangst: 24 januari 2020
Zaaknummer: 1952118622

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: aanpassen voorgevel aan overige gevels
Datum ontvangst: 22 januari 2020
Zaaknummer: 1952118335

Locatie: Kabeljauw 6, Heelsum
Voor: vervangen schuur met asbest
Datum ontvangst: 25 januari 2020
Zaaknummer: 1952118631

Locatie: Annaweg 12, Heelsum
Voor: kappen 3 Amerikaanse eiken, één inlandse eik en één fijnspar
Datum ontvangst: 24 januari 2020
Zaaknummer: 1952118598

Verlengen beslistermijn
Locatie: Johanniterweg 46, Doorwerth
Voor: uitbreiden woning
Datum verzending: 22 januari 2020
Zaaknummer: 1952112236


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Stichting Recreatie Veluwe en Vallei  voor het organiseren van capitulatie vrijheidstocht op 9 mei 2020, route door een gedeelte van Renkum.
 • Fletcher Hotel Exploitaties BV voor het organiseren van The Beatles op 21 maart 2020, Fletcher Hotel Restaurant Doorwerth.
 • Velomanagement BV voor het organiseren van Toertocht Primavera Ride op 22 maart 2020, route door een gedeelte van Renkum.
 • De Dolle Instuivers voor organiseren van de carnavalsoptocht op 22 februari 2020, vertrek en aankomst bij Doelum in Renkum.
 • Oranjevereniging Oosterbeek, organiseren van Dodenherdenking op 4 mei 2020 in Oosterbeek.
 • Bazaarcommissie Hervormde Kerk Renkum, Bazaar met boeken- en rommelmarkt op 15 en 16 mei 2020 rondom het kerkgebouw, Kerkstraat 7 in Renkum.
 • Food & Goodies Events, feel good fair op 28 juni 2020, rondom gemeentehuis/Park de Dennekamp in Oosterbeek.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar evenementen@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend


Locatie: Europalaan 95B, Renkum
Voor: aanbrengen gevelreclame en plaatsen reclamebord aan de weg
Datum verzending: 22 januari 2020
Zaaknummer: 1952113577

Locatie: Utrechtseweg 141, Renkum
Voor: kadastraal splitsen en wijzigen woonbestemming
Datum verzending: 23 januari 2020
Zaaknummer: 1952112354

Locatie: Bennekomseweg 13, Heelsum
Voor: veranderen uitweg
Datum verzending: 24 januari 2020
Zaaknummer: 1952116997

Locatie: Jan van Embdenweg 22, Oosterbeek
Voor: veranderen uitweg
Datum verzending: 27 januari 2020
Zaaknummer: 1952114435

Locatie: Utrechtseweg 194, Oosterbeek
Voor: bouwen berging op achtererf
Datum verzending: 22 januari 2020
Zaaknummer: 1952115937

Locatie: Eekwal 20, Renkum
Voor: uitbreiden eerste verdieping
Datum verzending: 22 januari 2020
Zaaknummer: 1952117110

Locatie: Utrechtseweg 165, Oosterbeek
Voor: kappen 2 beuken en 2 linden
Datum verzending: 28 januari 2020
Zaaknummer: 1952113078

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Inzamelingactie/collecte

 • Heelsums Harmonie, huis-aan-huis verkoop van mestkorrels, compost en potgrond op 7 maart 2020 in de gemeente Renkum (verzenddatum 23 januari 2020)

Standplaatsvergunning

 • Gelderse Kersen, de heer S.D. Bekkers seizoen standplaats (ma/di/wo/vrij/za/zo) voor periode 25 mei  t/m 30 augustus 2020, Johanniterweg Doorwerth (verzenddatum 23 januari 2020).
 • Oranjevereniging Oosterbeek, standplaats kermiskassa/caravan op 7 en 14 maart 2020, Raadhuisplein in Oosterbeek (verzenddatum 20 januari 2020)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Beethovenlaan 168, Doorwerth
Voor: lozen buiten inrichting
Datum verzending: 23 januari 2020
Zaaknummer: 1952116741

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Ontwerp-verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • Nr. VKB20-02 Inrichten gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Beethovenlaan in Doorwerth

Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
 • de reden dat u een zienswijze indient;
 • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.


Openbare hoorzittingen onderzoek Horsa Glider

In het kader van het raadsonderzoek naar de procesgang rond het project Horsa Glider, heeft de onderzoekscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Renkum besloten, openbare hoorzittingen te houden.

De hoorzittingen zijn op onderstaande momenten. De locatie is de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek. De hoorzittingen zijn openbaar.

 • Dinsdag 11 februari, van 18.30 tot 19.30 uur
 • Maandag 2 maart, van 18.30 tot 22.00 uur
 • Woensdag 4 maart, van 19.30 tot 22.00 uur
 • Donderdag 5 maart, van 18.30 tot 22.00

Als er iets wijzigt aan deze planning, dan publiceren wij dat. Voor de hoorzittingen worden bestuurders, medewerkers van de gemeente en andere belanghebbenden uitgenodigd.