Officiële bekendmakingen 2019 week 05

29 januari 2020 – week 05

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: langs de Bennekomseweg Renkum N782
Voor: kappen diverse bomen
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118202

Locatie: Utrechtseweg 99, Renkum
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 16 januari 2020
Zaaknummer: 1952117992

Locatie: langs de Bennekomseweg Renkum N782
Voor: kappen diverse bomen
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118208

Locatie: langs de Bennekomseweg Renkum N782
Voor: kappen diverse bomen
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118217

Locatie: langs de Wolfhezerweg Oosterbeek N783
Voor: kappen diverse bomen
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118218

Locatie: De Zalmen 73, Doorwerth
Voor: kappen 7 bomen
Datum ontvangst: 17 januari 2020
Zaaknummer: 1952118119

Locatie: Rolandseck 124, Doorwerth
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118208

Locatie: langs de Utrechtseweg Doorwerth N2225
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118177

Locatie: Beethovenlaan 130, Doorwerth
Voor: verhuren kamer als B&B
Datum ontvangst: 17 januari 2020
Zaaknummer: 1952118094

Locatie: Wilhelminastraat 45, Oosterbeek
Voor: maken dakkapel en garage
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118224

Locatie: W.A. Scholtenlaan 25, Doorwerth
Voor: verbouw/uitbreiding kerk
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118220

Locatie: Sara Mansveltweg 25, Wolfheze
Voor: aanpassen uitweg
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118223

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: vervangen en vernieuwen poorten/hekwerk
Datum ontvangst: 16 januari 2020
Zaaknummer: 1952118019

Locatie: Bato’sweg 17, Oosterbeek
Voor: renoveren dak, plaatsen dakkapellen en uitbreiden kelder
Datum ontvangst: 19 januari 2020
Zaaknummer: 1952118112

Locatie: Wolfhezerweg Wolfheze N783
Voor: kappen diverse bomen
Datum ontvangst: 20 januari 2020
Zaaknummer: 1952118211


Verlengen beslistermijn

Locatie: Lindeboomlaan 44, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 17 januari 2020
Zaaknummer: 1952113244

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: vervangen bestaand woonhuis
Datum verzending: 16 januari 2020
Zaaknummer: 1952111471


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Prins Bernhardlaan 46, Heelsum
Voor: vervangen dakpannen door riet
Datum verzending: 16 januari 2020
Zaaknummer: 1952115363

Locatie: Heelsumseweg 12, Wolfheze
Voor: splitsen bestaand pand in 5 verhuurbare units
Datum verzending: 17 januari 2020
Zaaknummer: 1952107287

Locatie: Patrijzenlaan 130, Doorwerth
Voor: plaatsen zonnepanelen
Datum verzending: 17 januari 2020
Zaaknummer: 1952117579

Locatie: Wolfheze 2, Wolfheze gebouw Phoenix
Voor: gevelwijziging
Datum verzending: 17 januari 2020
Zaaknummer: 1952117038


Gedeeltelijk verleend

Locatie: Voortstreven 2, Renkum
Voor: verleend: kappen 3 eiken en een beuk; geweigerd: kappen 1 eik
Datum verzending: 21 januari 2020
Zaaknummer: 1952115826


Maatwerkprocedure (weigering)

Locatie: Europalaan 14, Renkum
Voor: maatwerk geen vetafscheider
Datum verzending: 21 januari 2020
Zaaknummer: 1952115196


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                           

                            

Overige

Ontwerp-verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB20-01 Inrichten e-laadlocatie Cornelis Koningstraat in Oosterbeek

Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.


Mandaatbesluit VGGM

Het college heeft op 7 januari 2020 het Mandaatbesluit Openbaarmaking Inspectierapporten Kwaliteitstoezicht VGGM vastgesteld.

In dit besluit wordt onder andere het volgende geregeld:

  • De directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) is bevoegd om te besluiten tot openbaarmaking van inspectierapporten WMO, met uitzondering van inspectierapporten inzake calamiteitentoezicht;
  • De directeur Publieke Gezondheid van de VGGM is bevoegd tot het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen waaronder  bekendmaking en publicatie benodigd voor de uitoefening van de aan hem gemandateerde taken;
  • De directeur Publieke Gezondheid van de VGGM is bevoegd ondermandaat te verlenen aan de binnen de VGGM werkzame medewerkers.


Inzien

Het Mandaatbesluit treedt in met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.