Officiële bekendmakingen 2020 week 03

15 januari 2020 – week 3

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Groeneweg 24, Renkum
Voor: plaatsen begroeid hekwerk op erfafscheiding
Datum ontvangst: 3 januari 2020
Zaaknummer: 1952116991

Locatie: Kamperdijklaan 28, Heelsum
Voor: verhogen nok
Datum ontvangst: 28 december 2019
Zaaknummer: 1952116537

Locatie: Eekwal 20, Renkum
Voor: uitbreiden eerste verdieping
Datum ontvangst: 6 januari 2020
Zaaknummer: 1952117110

Locatie: Bennekomseweg 13, Heelsum
Voor: verbreden en verplaatsen uitweg
Datum ontvangst: 5 januari 2020
Zaaknummer: 1952116997

Locatie: Wolfheze 2, Wolfheze (terrein ProPersona)
Voor: wijzigen gevel gebouw Phoenix
Datum ontvangst: 6 januari 2020
Zaaknummer: 1952117038

Locatie: Korenbloemstraat 34, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum ontvangst : 31 december 2019
Zaaknummer   : 1952116747

Verlengen beslistermijn
Locatie  : Utrechtseweg 165, Oosterbeek
Voor   : kappen 2 beuken en 2 linden
Datum verzending : 7 januari 2020
Zaaknummer   : 1952113078


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Buiten behandeling gesteld

Locatie  : Ketsheuvel 34, Renkum
Voor   : plaatsen tijdelijke woonvoorziening
Datum verzending : 6 januari 2020
Zaaknummer   : 1952111077

Ingetrokken

Locatie  : Utrechtseweg 123, Renkum
Voor   : bouwen 3 villa’s met 10 appartementen
Datum verzending : 24 april 2019
Zaaknummer   : 195292840


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

 

APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Gebruik openbare grond

 • J. Bouwman Jr. Oosterbeek B.V., voor het plaatsen van een mobiele hijskraan op 22 januari 2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur, Hilhorstweg 32 Oosterbeek (8 januari 2020).

Standplaatsvergunning

 • Pepperminds Nederland B.V., innemen van een standplaats voor verkoop van abonnementen voor de Nederlandse Staatsloterij op 16 januari, 6 februari, 20 februari en 12 maart 2020, Raadhuisplein Oosterbeek (8 januari 2020)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige


Collecterooster  januari 2020

 • 26 januari 2020 t/m 1 februari 2020: Hersenstichting


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Van Nieuwenhuijzenweg 8, Wolfheze
Voor: tijdelijke opslag straalgrit
Datum verzending: 7 januari 2020
Zaaknummer: 1952114012

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020 voor horeca en evenementen

Op grond van artikel 4.2, eerste lid van de APV heeft de burgemeester op 17 december 2019  per besluit de onderstaande data aangewezen als collectieve festiviteit voor het kalenderjaar 2020.
De geluidsnormen zoals bedoeld in artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de APV gelden niet voor de aangewezen data.

 • Nieuwjaarsnacht 1 januari 2020 van 00.00 tot 03.00 uur;
 • Carnaval 21 t/m 24 februari 2020 van 13.00 tot 24.00 uur;
 • Koningsnacht 26 april 2020 van 18.00 tot 24.00 uur;
 • Koningsdag 27 april 2020 van 12.00 tot 24.00 uur;
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2020 van 12.00 tot 24.00 uur;
 • Airborne wandeltocht 5 september 2020 van 08.00 tot 22.00 uur;
 • Airborne Herdenkingen 18 t/m 19 september 2020 van 12.00 tot 24.00 uur;
 • Oudejaarsavond 31 december 2020 vanaf 18.00 uur.