Officiële bekendmakingen 2020 week 01

30 december 2019 – week 1

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Vogelweg 12, Oosterbeek
Voor: aanbouw over 2 lagen aan achterzijde van de woning
Datum ontvangst: 19 december 2019
Zaaknummer: 1952116002

Locatie: Willem-Alexanderstraat 19, Oosterbeek
Voor: het plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de voorzijde
Datum ontvangst: 18 december 2019
Zaaknummer: 1952115857

Locatie: Utrechtseweg 194, Oosterbeek
Voor: het bouwen van een berging achter het huis
Datum ontvangst: 19 december 2019
Zaaknummer: 1952115937

Locatie: Voortstreven 2, Renkum
Voor: het aanvragen van een kapvergunning
Datum ontvangst: 18 december 2019
Zaaknummer: 1952115826

Locatie: Kneppelhoutweg 18, Oosterbeek
Voor: het bouwen van een garage en het uitbreiden van de veranda
Datum ontvangst: 16 december 2019
Zaaknummer: 1952115604

Locatie: Sara Mansveltweg 27, Wolfheze
Voor: het bouwen van een woning
Datum ontvangst: 17 december 2019
Zaaknummer: 1952115737

Verlengen beslistermijn

Locatie: Bernadottelaan 7-28 Doorwerth
Voor: het kappen van vier beuken
Datum verzending: 18 december 2019
Zaaknummer: 1952109300


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Aanvraag vergunningsvrij

Locatie: Hammarskjoeldlaan 2, Doorwerth
Voor: het kappen van een beuk
Datum verzending: 18 december 2019
Zaaknummer: 1952111713


Verleend

Locatie: Utrechtseweg 412, Doorwerth
Voor: het verplaatsen van de in- en uitrit
Datum verzending: 19 december 2019
Zaaknummer: 1952113839

Locatie: Telefoonweg 77, Renkum
Voor: beoordelen aanmeldnotitie oprichting viskwekerij
Datum verzending: 18 december 2019
Zaaknummer: 1952113626

Locatie: Airborneweg 2, Renkum
Voor: het plaatsen van een raam in de voorgevel
Datum verzending: 20 december 2019
Zaaknummer: 1952114959

Locatie: Kuypersweg 16, Renkum
Voor: het bouwen van een woning
Datum verzending: 18 december 2019
Zaaknummer: 1952107097

Locatie: Quadenoord 6, Renkum
Voor: reconstructie van de historische watermolen
Datum verzending: 20 december 2019
Zaaknummer: 1952105947

Locatie: Klingelbeekseweg 29, Oosterbeek 
Voor: het bouwen van een zelfvoorzienende woning van gerecycled plastic
Datum verzending: 17 december 2019
Zaaknummer: 1952110299


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

 

Verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Locatie: Rijnlaan 12, Heveadorp
Voor: nieuwbouw-herbouw villa
Datum verzending: 19 december 2019
Zaaknummer: 195292518

Het bovengenoemde besluit met bijbehorende documenten ligt bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem ter inzage van maandag 30 december 2019 tot dinsdag 11 februari 2020.

 

Beroepsclausule

Binnen 6 weken na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van dit besluit. Het beroepschrift dient te worden gericht aan Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Aangezien het indienen van een beroepschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u in samenhang met het indienen van het beroepschrift een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.


Overig

Mandaatbesluit huisvestingsverordening

Het college heeft op 10 december 2019 het Mandaatbesluit huisvestingsverordening vastgesteld. In dit besluit wordt onder andere het volgende geregeld:

  • De woningcorporaties zijn bevoegd om te beslissen op aanvragen om een huisvestingsvergunning; 
  • De Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem is bevoegd om te beslissen op verzoeken om een noodurgentieverklaring.

Het Mandaatbesluit treedt op 31 december 2019 in werking en ligt gedurende zes weken ter inzage bij de Informatiebalie op het gemeentehuis te Oosterbeek.