Officiële bekendmakingen 2019 week 49

4 december 2019 – week 49

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Lindeboomlaan 44, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 18 november 2019
Zaaknummer: 1952113244

Locatie: Utrechtseweg 202, Oosterbeek
Voor: plaatsen zonnepanelen en vervangen pergola
Datum ontvangst: 22 november 2019
Zaaknummer: 1952113831

Locatie: Sara Mansveltweg 25, Oosterbeek
Voor: aanpassen uitweg
Datum ontvangst: 20 november 2019
Zaaknummer: 1952113507

Locatie: Europalaan 98B, Renkum
Voor: plaatsen gevelreclame
Datum ontvangst: 20 november 2019
Zaaknummer: 1952113577

Locatie: Utrechtseweg 412, Doorwerth
Voor: verplaatsen uitweg
Datum ontvangst: 24 november 2019
Zaaknummer: 1942113841

Locatie: Beethovenlaan 130, Doorwerth
Voor: verhuren kamer op begane grond
Datum ontvangst: 24 november 2019
Zaaknummer: 1952113841

Locatie: Schaapsdrift 2, Doorwerth
Voor: verbouwen binnenzijde woning
Datum ontvangst: 24 november 2019
Zaaknummer: 1952113841

Locatie: Telefoonweg 77, Renkum
Voor: definitief ontwerp oprichting viskwekerij
Datum ontvangst: 19 november 2019
Zaaknummer: 1952113626

Verlengen beslistermijn
Locatie: Quadenoord 6, Renkum
Voor: reconstructie watermolen
Datum verzending: 25 november 2019
Zaaknummer: 1952107097

Locatie: Kuypersweg 16, Renkum
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 20 november 2019
Zaaknummer: 1952107097

 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten


Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen opslagcontainer en overkapping voor horeca
Datum verzending: 22 november 2019
Zaaknummer: 1952105390

Locatie: Klein Amerikaweg 21, Renkum
Voor: gewijzigd uitvoeren bijgebouw met hellingbaan
Datum verzending: 22 november 2019
Zaaknummer: 1952106371

Locatie: Geelkerkenkamp 10, Oosterbeek
Voor: tijdelijk bewonen bijgebouw
Datum verzending: 22 november 2019
Zaaknummer: 1952111722

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: intrekken plaatsen geluidsschermen op dak
Datum verzending: 20 november 2019
Zaaknummer: 1952112363

Locatie: Hartenseweg 10, Renkum
Voor: vernieuwen en vergroten aanbouw
Datum verzending: 25 november 2019
Zaaknummer: 1952109927

Locatie: Heelsumseweg 59, Wolfheze
Voor: kappen eik
Datum verzending: 21 november 2019
Zaaknummer: 1952110501

Locatie: Weltevreden 3, Oosterbeek
Voor: vestigen B&B
Datum verzending: 21 november 2019
Zaaknummer: 1952110503


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/bijzondere wetten


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

 • Lionsclub Renkum-Airborne voor het organiseren van de Kerst&Wildfair op 8 december 2019, Kasteel Doorwerth Fonteinallee 2 in Doorwerth. (22 november 2019)

Gebruik openbare grond

 • Nijhuis Bouw B.V. voor het plaatsen van keten, containers en opslagmaterialen van week 43 t/m week 51 2019, aan de Simon de Vliegerstraat ter hoogte van huisnummer 1 t/m 23 in Renkum. (21 november 2019)

Standplaatsvergunning

 • Carnavalsvereniging “De Dwarsliggers”, verkoop van kerstbomen op 6, 7 en 14 december 2019, ter hoogte van het Raadhuisplein in Oosterbeek en op 7 december op het grasveld aan de Beeklaan (27 november 2019)

Drank- en horecavergunning

 • VOF A tot Z Catering voor Eetcafé Bender aan de Molenweg 2 in Renkum.(25 november 2019)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige

Ontwerp-verkeersbesluiten


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen de volgende besluiten te nemen:

 • Nr. VKB19-29: Openbaar gehandicaptenparkeerplaats Dalweg in Doorwerth
 • Nr. VKB19-30: Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Simon de Vliegerstraat in Renkum
 • Nr. VKB19-32: E-laadlocatie Schelmseweg in Oosterbeek
 • Nr. VKB19-33: E-laadlocatie Stenenkruis in Oosterbeek
 • Nr. VKB19-34: E-laadlocatie Rozensteeg in Oosterbeek
 • Nr. VKB19-35: E-laadlocatie Lebretweg in Oosterbeek
 • Nr. VKB19-36: E-laadlocatie Jan van Riebeeckweg in Oosterbeek
 • Nr. VKB19-37: E-laadlocatie Bart Crumweg in Heelsum
 • Nr. VKB19-38: E-laadlocatie Utrechtsweg/Pietersbergseweg in Oosterbeek


Zienswijzen

Vanaf de dag nadat de ontwerpbesluiten bekend zijngemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:
- uw naam en adres;
- het ontwerpbesluit waar het om gaat;
- de reden dat u een zienswijze indient;
- de datum waarop u dat doet.
Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook uw zienswijze mailen naar verkeer@renkum.nl


Bekendmaking benoeming toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum maakt bekend dat het op 26 november 2019 heeft besloten de heer A.A. Klee aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wetinkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO).