Officiële bekendmakingen 2019 week 46

13 november 2019 – week 46

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

 

Aangevraagd

Locatie: Geelkerkenkamp 10, Oosterbeek
Voor: tijdelijk bewonen bijgebouw
Datum ontvangst: 28 oktober 2019
Zaaknummer: 1952111722

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen keerwand
Datum ontvangst: 30 oktober 2019
Zaaknummer: 1952111973

Locatie: Johanniterweg 46, Doorwerth
Voor: uitbreiden woning
Datum ontvangst: 1 november 2019
Zaaknummer: 1952112236

Locatie: Duitsekampweg 60, Wolfheze
Voor: wijzigen reclame uiting
Datum ontvangst: 31 oktober 2019
Zaaknummer: 1952112035

Locatie: Duitsekampweg 25, Wolfheze
Voor: maken erfafscheiding
Datum ontvangst: 30 oktober 2019
Zaaknummer: 1952111933

Verlengen beslistermijn

Locatie: Heelsumseweg 12, Wolfheze
Voor: splitsen van een woon- winkel pand in 5 units
Datum verzending: 31 oktober 2019
Zaaknummer: 1952107287


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten

 

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Gebruik openbare grond

  • WL Winet B.V. voor het plaatsen een mobiele kraan op 18 en 19 december 2019 aan de pastoor Bruggemanlaan op het parkeerterrein bij de AH te Oosterbeek.

Standplaatsvergunning

  • Renkumse zwem-en poloclub R.Z.C. , verkoop van oliebollen op 28, 30 en 31 december 2019,  ter hoogte van Dorpsstraat 79 voor de kapsalon Corton te Renkum.

 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Buiten behandeling gelaten

Locatie: Utrechtseweg 99, Renkum
Voor: kappen beuk
Datum verzending: 5 november 2019
Zaaknummer: 1952108080

Verleend

Locatie: Lebretweg 72, Oosterbeek
Voor: realiseren bed and breakfast
Datum verzending: 1 november 2019
Zaaknummer: 1952107788

Locatie: Dillenburg/Richtersweg, Doorwerth
Voor: veranderen kopgevels flatgebouwen
Datum verzending: 4 november 2019
Zaaknummer: 1952107042

Locatie: Voortstreven 2, Renkum
Voor: kappen 3 eiken
Datum verzending: 31 oktober 2019
Zaaknummer: 1952108666

Locatie: W.A. Scholtenlaan 114, Doorwerth
Voor: veranderen woning en plaatsen overkapping
Datum verzending: 1 november 2019
Zaaknummer: 1952104582


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

APV/Bijzondere Wetten


Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

  • Protestantse gemeente Oosterbeek-Wolfheze, voor het organiseren van de kerstuier op 21 december 2019 in Oosterbeek (7 november 2019)
  • Climax Ede, voor het organiseren van de Horaloop door een deel van de gemeente Renkum op 30 november 2019 (8 november 2019)
  • Stichting Exploitatie Renkumse Molen, voor het organiseren van de Lichtjesavond bij de Renkumse Molen op 13 december 2019 (12 november 2019)

Drank-en horecavergunning
De volgende Drank-en Horecavergunning is verleend:

  • Brasserie La Maison, Utrechtseweg 188 in Oosterbeek  (7 november 2019)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Wilhelminastraat 36 Oosterbeek
Voor: realiseren gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending: 4 november 2019
Zaaknummer: 1952109980

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.