Officiële bekendmakingen 2019 week 45

6 november 2019 – week 45

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: W.A. Scholtenlaan Doorwerth (bij Reigersberg)
Voor: kappen 2 zomereiken
Datum ontvangst: 23 oktober 2019
Zaaknummer: 1952111599

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: vervangen bestaand huis door nieuwbouw
Datum ontvangst: 23 oktober 2019
Zaaknummer: 1952111471

Locatie: Van Borsselenweg 32, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 25 oktober 2019
Zaaknummer: 1952111645

Locatie: Hammarskjoeldlaan 2, Doorwerth
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 25 oktober 2019
Zaaknummer: 1952111713

Locatie: Wolfhezerweg 91, Wolfheze
Voor: kappen 2 esdoorns en een acacia
Datum ontvangst: 21 oktober 2019
Zaaknummer: 1952111402

Verlengen beslistermijn
Locatie: flatgebouwen Dillenburg/Richtersweg, Doorwerth
Voor: veranderen kopgevels
Datum verzending: 23 oktober 2019
Zaaknummer: 1952107042

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen opslagcontainer en overkapping
Datum verzending: 29 oktober 2019
Zaaknummer: 1952105390

Locatie: Klein Amerikaweg 21, Renkum
Voor: gewijzigd uitvoeren bijgebouw en verplaatsen hellingbaan
Datum verzending: 25 oktober 2019
Zaaknummer: 1952106371


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Graaf van Rechterenweg 18, Oosterbeek
Voor: nieuwbouw woonhuis
Datum verzending: 24 oktober 2019
Zaaknummer: 1952104031


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

  • Royal British Legion Holland Branche  voor het organiseren van  Remembrance Sunday Service op 10 november 2019 op de War Cemetary in Oosterbeek (4 november 2019)

Drank-en horecavergunning
De volgende Drank-en Horecavergunningen zijn verleend:

  • Oosterbeekse Tennisvereniging, JJ Talsmalaan 11 in Oosterbeek (31 oktober 2019)
  • Bistro Barbizon, aan de Valkenburglaan 1 in Oosterbeek (31 oktober 2019)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Overige

Ontwerp omgevingsvergunning en ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ realisatie Zonnevelden Quadenoord bij Renkum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn om via de ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’ een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van twee zonnevelden op twee agrarische percelen op het landgoed Quadenoord. Op 25 september 2019 heeft de gemeenteraad van Renkum hiervoor de ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven’. De percelen liggen ten westen van (het fietspad van) Wijde-Veldpad ten noorden van het dorp Renkum. Het gaat om de kadastrale percelen Renkum, sectie A, nummers 492 (deels) en 252 en sectie B nummer 781 (deels).

Het gaat om twee percelen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 15,7 hectare (het noordelijk deel circa 6,1 hectare en zuidelijk deel circa 9,6 hectare). Daarvan zal ongeveer 11,8 hectare bedekt worden met zonnepanelen (circa 75% van het plangebied) en circa 4 hectare als natuur. De zonnevelden zullen natuurvriendelijk worden ingericht o.a. door tussen/onder de panelen bloemrijk grasland aan te leggen en te beheren, waardoor ook hier extra natuurwaarde wordt gecreëerd. Om het open landschap zo open mogelijk te houden, is rekening gehouden met de hoogte van de panelen. De panelen worden circa 2 meter hoog (beginnend op 70 cm tot 1 m hoogte) en met een helling van circa 15%.

De aanleg van de zonnevelden is een gezamenlijk initiatief van landgoed Quadenoord, Chint Solar Nederland en Vallei Energie. De zonnevelden zijn hiermee voor het landgoed een nieuw verdienmodel dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen (o.a. terugbrengen CO2-uitstoot) en aan een sluitende exploitatie voor het landgoed. De zonnevelden leveren groene stroom ter grootte van circa 4000 huishoudens. Ook zorgt het initiatief er voor dat extra natuur aan deze locatie wordt toegevoegd waar dat nu niet is (intensief agrarisch gebruik). Daarnaast kunnen inwoners ook participeren in de zonnevelden.

In het geldende bestemmingsplan zijn de gronden bestemd als ‘Agrarisch gebied met landschapswaarden’. Het project is in strijd met deze bestemming.Daarom wordt een besluit voor de omgevingsvergunning voor het bouwen en inrichten van het terrein voorbereid met de uitgebreide procedure op grond van paragraaf 3.3 van de Wabo.

Dat wil zeggen dat de ontwerpvergunning (inclusief de ontwerp-‘verklaring van geen bedenking’) samen met alle relevante stukken (zoals bouwtekeningen en de ruimtelijke onderbouwing), met ingang van woensdag 6 november 2019 voor de duur van zes weken ter inzage, dus tot en met 17 december 2019, ter inzage ligt in het gemeentehuis van Renkum in Oosterbeek. Ook is het plan digitaal in te  zien op de landelijke website via: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.pb0202rh-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen.

Naast het traject voor de omgevingsvergunning voor de bouw en aanleg van de zonnevelden is een aparte vergunningaanvraag ingediend bij de provincie in het kader van de Wet natuurbescherming. De onderdelen over de Wet natuurbescherming zijn dus geen onderdeel van de nu voorliggende aanvraag en procedure.


Zienswijze

Gedurende de termijn van inzage kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA in Oosterbeek. Neem voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze contact op met de gemeente, onder vermelding van het betreffende ontwerpbesluit, op (026) 33 48 111. De in die periode ingediende zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming over vergunning en de ‘verklaring van geen bedenkingen’.