Officiële bekendmakingen 2019 week 41

9 oktober 2019 – week 41

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Bennekomseweg 8, Heelsum
Voor: maken schoonheidssalon in bestaande garage
Datum ontvangst: 26 september 2019
Zaaknummer: 1952109115

Locatie: Benadottelaan 7 en 28, Doorwerth
Voor: kappen 4 beuken
Datum ontvangst: 27 september 2019
Zaaknummer: 1952109300

Locatie: Wolfhezerweg 25, Wolfheze
Voor: kappen 2 eiken en een linde
Datum ontvangst: 23 september 2019
Zaaknummer: 1952108928

Locatie: Benedendorpsweg 154, Oosterbeek
Voor: woningsplitsing en dakterras
Datum ontvangst: 24 september 2019
Zaaknummer: 1952108903


Verlengen beslistermijn

Locatie: W.A. Scholtenlaan 114, Doorwerth
Voor: veranderen en vergroten woning en plaatsen berging en overkapping
Datum verzending: 30 september 2019
Zaaknummer: 1952102596

Locatie: Doornenkampseweg 111, Heelsum
Voor: maken aanbouw
Datum verzending: 27 september 2019
Zaaknummer: 1952102596

Locatie: Van Limburg Stirumweg 2, Oosterbeek
Voor: kappen 2 cypressen
Datum verzending: 26 september 2019
Zaaknummer: 1952105191

Locatie: Dorpsstraat 125, Renkum
Voor: maken 4 appartementen in bestaand pand
Datum verzending: 27 september 2019
Zaaknummer: 195210990

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: verbouwen bestaande stal naar fitnessruimte
Datum verzending: 27 september 2019
Zaaknummer: 1952104581


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Sandersweg 3, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning voor mantelzorg
Datum verzending: 25 september 2019
Zaaknummer: 1952105486

Locatie: Utrechtseweg 165, Oosterbeek
Voor: transformeren kantoorpand in 11 appartementen
Datum verzending: 27 september 2019
Zaaknummer: 195299337

Locatie: 30 woningen Ommershoflaan en Cornelia Schadeweg
Voor: energetisch verbeteren
Datum verzending: 27 september 2019
Zaaknummer: 1952106339

Locatie: Molenweg 21, Oosterbeek
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 27 september 2019
Zaaknummer: 1952106499

Locatie: Stortweg 1, Oosterbeek
Voor: wijzigen kozijn en plaatsen dakkapel
Datum verzending: 30 september 2019
Zaaknummer: 1952107518

Locatie: de la Reyweg 7, Oosterbeek
Voor: aanbouw op 1e verdieping
Datum verzending: 26 september 2019
Zaaknummer: 1952105398

Locatie: Patrijzenlaan 13, Doorwerth
Voor: uitbreiden balkon
Datum verzending: 26 september 2019
Zaaknummer: 1952105799


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: starten bistro
Datum verzending: 27 september 2019
Zaaknummer: 1952107662

Locatie: Bram Streeflandweg 52, Renkum
Voor: bodemenergie
Datum verzending: 27 september 2019
Zaaknummer: 1952109052

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Overige

Verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 8, lid 4 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang maken wij bekend dat per 1 oktober 2019 de buitenschoolse opvang PlusBSO aan de Joubertweg 8 in Oosterbeek met uniek registratienummer 900497002, op eigen verzoek, uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

Bezwaar


Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • om welk besluit het gaat;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.


Ontwerp-verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen de volgende verkeersbesluiten te nemen:

  • Nr. VKB19-17 Doodlopende weg, Kabeljauw in Heelsum.
  • Nr. VKB19-27 Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Utrechtseweg in Oosterbeek.

 

Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet. Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.