Officiële bekendmakingen 2019 week 39

25 september 2019 – week 39

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Stortweg 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapellen
Datum ontvangst: 8 september 2019
Zaaknummer: 1952107518

Locatie: Reuvensweg 2, Oosterbeek
Voor: reclame op begane grond
Datum ontvangst: 9 september 2019
Zaaknummer: 1952107605

Locatie: Bram Streeflandweg 56, Renkum
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum ontvangst: 6 september 2019
Zaaknummer: 1952107509

Locatie: Utrechtseweg 261, Oosterbeek
Voor: bouwen tijdelijke kas
Datum ontvangst: 12 september 2019
Zaaknummer: 1952108039

Locatie: Utrechtseweg 99, Renkum
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 13 september 2019
Zaaknummer: 1952108080

Locatie: Lebretweg 72, Oosterbeek
Voor: toestemming bed & breakfast
Datum ontvangst: 10 september 2019
Zaaknummer: 1952107788

Locatie: De Vrijburg 2, Oosterbeek
Voor: inpandige constructieve wijziging
Datum ontvangst: 11 september 2019
Zaaknummer: 1952107870


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Dorpsstraat 78, Renkum
Voor: wijziging brand compartimentering
Datum verzending: 17 september 2019
Zaaknummer: 1952105724

Locatie: Dorpsstraat 47, Renkum
Voor: maatwerkvoorschriften vetafscheider
Datum verzending: 16 september 2019
Zaaknummer: 1952102738

Locatie: Duitsekampweg 32A, Wolfheze
Voor: kappen drie acacia’s en een esdoorn
Datum verzending: 12 september 2019
Zaaknummer: 1952100324

Locatie: Bennekomseweg 57, Heelsum
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum verzending: 1952100324
Zaaknummer: 12 september 2019

Locatie: Meester van Rennesweg 14, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 12 september 2019
Zaaknummer: 1952105457

Geweigerd

Locatie: Ottoweg 4 Heelsum
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum verzending: 12 september 2019
Zaaknummer: 1952104428

 

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Besluit Omgevingsvergunning

Verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Locatie: Hogenkampseweg 43, Renkum
Voor: brandveilig gebruiken school
Datum verzending: 12 september 2019
Zaaknummer: 195299361

Het bovengenoemde besluit met bijbehorende documenten ligt bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem ter inzage van donderdag 26 september 2019 tot donderdag 7 november 2019.


Beroepsclausule

Binnen 6 weken na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van dit besluit. Het beroepschrift dient te worden gericht aan Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:
a. naam en adres indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.

Aangezien het indienen van een beroepschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u in samenhang met het indienen van het beroepschrift een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

 

Overige

Ontwerp-verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen de volgende verkeersbesluiten te nemen:

  • Nr. VKB19-24: ontwerp-verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Meester Oosteromweg, Renkum
  • Nr. VKB19-25: ontwerp-verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Kapelleboom, Doorwerth
  • Nr. VKB19-26: ontwerp-verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, De Zalmen, Doorwerth

 

Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.