Officiële bekendmakingen 2019 week 27

3 juli 2019 – week 27

Vergunningaanvragen

Besluiten

Overige

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Parallelweg 31, Heelsum
Voor: bouwen schuur
Datum ontvangst: 24 juni 2019
Zaaknummer: 1952101496

Locatie: Hilhorstweg 30, Oosterbeek
Voor: maken aanbouw
Datum ontvangst: 20 juni 2019
Zaaknummer: 195210128

Locatie: Wolfheze 2, Wolfheze gebouw Phoenix
Voor: gevelwijziging
Datum ontvangst: 18 juni 2019
Zaaknummer: 1952100866

Locatie: Wolfhezerweg 120-24, Wolfheze
Voor: verzoek ontheffing bestemmingsplan
Datum ontvangst: 21 juni 2019
Zaaknummer: 1952101386

Locatie: Utrechtseweg 220, Oosterbeek
Voor: kappen 2 beuken
Datum ontvangst: 17 juni 2019
Zaaknummer: 1952100869

Locatie: Sportlaan 2 Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke zeecontainer
Datum ontvangst: 23 juni 2019
Zaaknummer: 1952101422

Verlengen beslistermijn

Locatie: Hogenkampseweg/hoek Meester van Damweg, Renkum
Voor: bouw 15 woningen met bijbehorende uitwegen
Datum verzending: 25 juni 2019
Zaaknummer: 195297032


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Buiten behandeling gesteld


Locatie: Duitsekampweg 7, Wolfheze
Voor: bouwen nieuwe loods
Datum verzending: 19 juni 2019
Zaaknummer: 195293756

Verleend

Locatie: Prins Bernhardlaan 24, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 19 juni 2019
Zaaknummer: 195297672

Locatie: Graaf van Rechterenweg 16, Oosterbeek
Voor: werkzaamheden onder beschermde beuk
Datum verzending: 24 juni 2019
Zaaknummer: 195297878

Locatie: Kabeljauwallee 8, Doorwerth
Voor: maken aanbouw
Datum verzending: 21 juni 2019
Zaaknummer: 195297780

Locatie: Jan van Embdenweg 33, Oosterbeek
Voor: wijzigen uitweg
Datum verzending: 20 juni 2019
Zaaknummer: 195298401

Locatie  : generaal Urquhartlaan 18A, Oosterbeek
Voor   : interne verbouwing apotheek en aanleggen uitweg
Datum verzending : 19 juni 2019
Zaaknummer   : 195292939

Locatie: Balijeweg 26, Wolfheze
Voor: renoveren bestaande woning
Datum verzending: 21 juni 2019
Zaaknummer: 195297944

Locatie: Ploegseweg 18, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woonhuis
Datum verzending: 21 juni 2019
Zaaknummer: 195292668

Locatie: Weverstraat (kadastraal Oosterbeek C7356)
Voor: bouwen bijenstal en gereedschapsruimte
Datum verzending: 24 juni 2019
Zaaknummer: 195297264

Geweigerd

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: balustrade bestaande luifel achterzijde woning
Datum verzending: 19 juni 2019
Zaaknummer: 195294342


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

Overige

Mandaat ontheffing geslotenverklaring Doctor Hartogsweg e.o.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft op 18 juni 2019 het volgende mandaat verleend aan het college van de gemeente Ede:

a. het verlenen van ontheffing voor het inrijden van het gebied in de omgeving van de Doctor Hartogsweg – Parallelweg (gemeenten Ede en Renkum) en de Panoramaweg / Bosbeekweg (gemeente Renkum) waar een geslotenverklaring geldt;

b. het nemen van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover deze verband houden met besluiten bedoeld onder a. Dit mandaatbesluit treedt in werking op 4 juli 2019.


Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’


De gemeenteraad van Renkum heeft in zijn vergadering van 26 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’ gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt in het kader van de beroepstermijn met ingang van 3 juli 2019 gedurende zes weken analoog ter inzage in het gemeentehuis te Oosterbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website: www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0200rh-va02 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0200rh-/NL.IMRO.0274.bp0200rh-va02.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de  nieuwbouw van een woning aan de Ketsheuvel 34 in Renkum. Op de locatie staat al een woning van twee lagen met kap (goothoogte 7 meter en nokhoogte van 11 meter)  met een éénlaagse aanbouw. Dit wordt allemaal gesloopt. Daarvoor komt een lagere duurzame nieuwe woning van één laag met een kleine kap (goothoogte 3 meter en nokhoogte van 6 meter). De nieuwe woning is dus lager en wordt iets verschoven op het woonperceel  (richting het oosten en noorden). Daarmee komt de woning deels buiten het huidige bouwvlak van het huidige bestemmingsplan te liggen. De verplaatsing van de woning is onder andere in verband met de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk. Om daarmee optimaal gebruik te kunnen maken van licht (o.a. in de woning) en zon op het dak (o.a. zonnepanelen).
Als de nieuwe woning voor 50% of meer in het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan was blijven liggen, zou een bestemmingsplanwijziging niet nodig zijn. Dan kan de verschuiving mogelijk gemaakt worden met een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Dit is een korte omgevingsvergunningsprocedure. Maar de nieuwe woning van Ketsheuvel 34 ligt voor iets meer dan 50% buiten het bestaande bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig.
Overigens heeft het hele perceel nu al een woonbestemming, waardoor nu ook al overal (noorden en oosten) op het perceel (bij)gebouwen zijn toegestaan. Dat verandert dus niet. Maar wel deels de locatie van het hoofdgebouw (en dus het bouwvlak) op het perceel. Anderzijds is de locatie van de nieuwbouw al (groten)deels bebouwd met een, te slopen, aanbouw van de huidige woning.

Het plangebied  ligt aan de weg Ketsheuvel op nummer 34 in Renkum. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Renkum, sectie C, nummers 5411 en 6104. De locatie sluit aan alle kanten aan op de bestaande bebouwing.

Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. In hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn deze opgenomen. De twee belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: Het bouwvlak van de nieuwe woning is 1 meter naar het oosten en 1 meter naar het zuiden verplaatst. Daarnaast is over een diepte van 1 meter in het oostelijke deel van het bouwvlak een aanduiding opgenomen die aangeeft dat daar alleen een overkapping met palen toegestaan is en geen gebouw.


In beroep

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.
Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.