Officiële bekendmakingen 2019 week 25

19 juni 2019 – week 25

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Meester van Rennesweg 19, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 6 juni 2019
Zaaknummer: 195299957

Locatie: Wolfsheide kavel 16, Wolfheze
Voor: aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 5 juni 2019
Zaaknummer: 195299784

Locatie: W.A. Scholtenlaan 138, Doorwerth
Voor: intrekken vergunning aanleggen kunstgrasveld en plaatsen lichtmasten
Datum ontvangst: 4 juni 2019
Zaaknummer: 195299659

Locatie: Achterdorpsstraat 20, Renkum
Voor: verbreden dakkapel
Datum ontvangst: 30 mei 2019
Zaaknummer: 195299341

Locatie: Achterdorpsstraat 73, Renkum
Voor: maken extra slaapkamer
Datum ontvangst: 3 juni 2019
Zaaknummer: 195299517


Verlengen beslistermijn

Locatie: Bram Streeflandweg Renkum, kavel 7 en 8 (Kad. B962)
Voor: bouwen twee-onder-een-kapwoning
Datum verzending: 5 juni 2019
Zaaknummer: 195298329

Locatie: Generaal Urquhartlaan 18A, Oosterbeek
Voor: interne verbouwing apotheek en maken van aparte unit
Datum verzending: 7 juni 2019
Zaaknummer: 195292939


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Driebergse Tourclub (DTC), voor het organiseren van de doorkomst van de  fietstocht Hel van de Heuvelrug op 4 augustus 2019
 • Dynamo Jeugdwerk voor het organiseren van het  Kinderdorp op de Hogenkampseweg 45 van 12 tot en met 16 augustus 2019
 • Stichting Veluweloop voor het organiseren van een Hardloopestafette op 12 oktober 2019
 • Stichting Vrienden van de poëzie in Gelderland voor het organiseren van het Festival het park vertelt in het park Hartenstein in Oosterbeek op 31 augustus 2019
 • Dorpsplatform Oosterbeek  voor het organiseren van de herdenkingstocht White Ribbon Mile op de Benedendorpsweg 134 in Oosterbeek van 9 tot en met 27 september 2019.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Nassaulaan 5, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel aan voorzijde
Datum verzending: 5 juni 2019
Zaaknummer: 195298329

Locatie: Cornelis Koningstraat, Oosterbeek (Kad D 9617)
Voor: maken uitgebouwde dakkapel op nieuwbouwwoning
Datum verzending: 5 juni 2019
Zaaknummer: 105295423

Locatie: Lawijckerhof 16, Wolfheze
Voor: renoveren dak en dakkapellen en plaatsen nieuwe dakkapel
Datum verzending: 7 juni 2019
Zaaknummer: 195295743

Locatie: Achterdorpsstraat 20, Renkum
Voor: verbreden dakkapel
Datum verzending: 5 juni 2019
Zaaknummer: 195298409

Locatie: Van Ewijkweg 46, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voordakvlak
Datum verzending: 20 mei 2019
Zaaknummer: 195298409

Locatie: hoek Hogenkampseweg/Meester van Damweg, Renkum
Voor: kappen 40 bomen i.v.m. nieuwbouw
Datum verzending: 11 juni 2019
Zaaknummer: 195293652

Locatie: Utrechtseweg 53, Oosterbeek
Voor: plaatsen grotere dakkapel op achtervlak
Datum verzending: 5 juni 2019
Zaaknummer: 195294972

Locatie: Utrechtseweg 121, Renkum
Voor: omkleuren bestaand tankstation
Datum verzending: 75 juni 2019
Zaaknummer: 195294972

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Overige

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Utrechtseweg 121, Renkum
Voor: veranderen bedrijf
Datum verzending: 7 juni 2019
Zaaknummer: 195292288

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 8, lid 4 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang maken wij bekend dat op eigen verzoek, uit het Landelijk Register Kinderopvang worden verwijderd:

 • per 24 juni 2019 kinderdagverblijf Blokkendoos 2.0 aan de Bart Crumstraat 10 in Heelsum met uniek registratienummer 557229078;
 • per 24 juni 2019 buitenschoolse opvang Ontdekkingsreis aan de Bart Crumstraat 1 in Heelsum met uniek registratienummer 995407782;
 • per 1 juli 2019 buitenschoolse opvang Dol-fijn aan de Don Boscoweg 19 in Renkum met uniek registratienummer 801642863.


Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • om welk besluit het gaat;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.

Bekendmaking Benoeming Toezichthouder Participatiewet c.a.


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft op 11 juni 2019 besloten de heer A.A. Klee aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder belast met het toezicht op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

Collecterooster juni 2019

 • 23 juni 2019 tot en met 29 juni 2019: Natuurmonumenten